eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jakubowice Murowane › Budowa sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Sobianowice oraz budowa sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. 安idnik Ma造.Og這szenie z dnia 2022-11-29


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Budowa sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Sobianowice
oraz budowa sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. 安idnik Ma造.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina W鏊ka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020150

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Jakubowice Murowane 8

1.5.2.) Miejscowo嗆: Jakubowice Murowane

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-258

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@wolka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://bip.wolka.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Budowa sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Sobianowice
oraz budowa sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. 安idnik Ma造.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-d8a37fc8-6fe9-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00465867

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-11-29

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00015465/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.23 Budowa sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Sobianowice

1.1.24 Budowa sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. 安idnik Ma造

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Inwestycja wsp馧finansowana ze 鈔odk闚 Rz康owego Programu Polski ζd – Program Inwestycji Strategicznych.

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://miniportal.uzp.gov.pl/.

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 2.1. W niniejszym post瘼owaniu komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym
a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu miniPortalu, kt鏎y dost瘼ny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dost瘼nego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
2.1.1. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu, musi posiada konto na
ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do nast瘼uj帷ych
formularzy: „Formularz do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
„Formularz do komunikacji”.
2.1.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚
elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji
przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy us逝g administracji
publicznej (ePUAP).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 2.1.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚
elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji
przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy us逝g administracji
publicznej (ePUAP).
2.1.3. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz
do komunikacji” wynosi 150 MB.
2.1.4. We wszelkiej korespondencji zwi您anej z niniejszym post瘼owaniem nale篡
pos逝giwa si numerem referencyjnym: RI.271.23.2022
2.1.5. Za termin przekazania oferty, wniosk闚, zawiadomie, dokument闚
elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze
oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP.
2.1.6. Dane post瘼owanie mo積a wyszuka r闚nie na Li軼ie wszystkich post瘼owa w
miniPortalu klikaj帷 wcze郾iej opcj „Dla Wykonawc闚” lub ze strony g堯wnej z
zak豉dki Post瘼owania.
2.1.7. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez
wykonawc po otwarciu ofert, powinny by przekazywane ze skrzynki ePUAP
Wykonawcy wskazanej w ofercie.
2.2. Spos鏏 komunikowania si Zamawiaj帷ego z Wykonawcami (nie dotyczy
sk豉dania ofert).
2.2.1. Komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym, a Wykonawcami w szczeg鏊no軼i sk豉danie
o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si
elektronicznie za po鈔ednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dost瘼nego na ePUAP oraz udost瘼nionego przez miniPortal.
2.2.2. Dokumenty elektroniczne, sk豉dane s przez Wykonawc za po鈔ednictwem
„Formularz do komunikacji” jako za陰czniki.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Budowa sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Sobianowice polegaj帷a na rozbudowie szko造 podstawowej o sal
sportow z zapleczem i cz窷ci dydaktyczn wraz z instalacjami zewn皻rznymi i
wewn皻rznymi.
4.1.1. Wymiary budynku;
- powierzchnia zabudowy 986,04m2,
- powierzchnia u篡tkowa 1174,83m3,
- kubatura 7802 m3,
- wysoko嗆 9,77m
- wymiary budynku 43,51x 23,18 m
- kondygnacje: parter, pi皻ro,
- rodzaj dachu: nad sal g堯wn d德igary z drewna klejonego i blacha trapezowa, nad
salami dydaktycznymi stropodach 瞠lbetowy i papa,
- utwardzenie terenu wok馧 budynku (doj軼ie do budynku, parking na 21 miejsc
parkingowych).
4.1.2. Rodzaje pomieszcze: sala gimnastyczna, sale dydaktyczne (5szt), pomieszczenie
biblioteczne, hol wej軼iowy/szatnia, pomieszczenia zespo堯w szatniowo - sanitarnych
(2szt.), pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia techniczne i magazynowe
(w tym kot這wnia z kot貫m na pellet).
4.1.3. Instalacje budynku:
- kanalizacja sanitarna (zewn皻rzna i wewn皻rzna),
- kanalizacja deszczowa ze zbiornikami bezodp造wowymi,
- wodoci庵owa (wewn皻rzna i zewn皻rzna, przy陰cze, hydrant zewn皻rzny),
- wentylacyjna,
- centralnego ogrzewania (w tym kot這wnia z kot貫m na pellet),
- elektryczna (w tym: odgromowa, teletechniczna, fotowoltaiczna oraz prze這瞠nie sieci
energetycznej),
- telekomunikacyjna (prze這瞠nie sieci 鈍iat這wodowej),
- d德ig osobowy (winda).
4.1.4. Przedmiot zam闚ienia obejmuje wyposa瞠nie pomieszcze w podstawowe meble
i przyrz康y sportowe.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane wzakresie budowy obiekt闚 sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45214200-2 - Roboty budowlane wzakresie budowy obiekt闚 budowlanych zwi您anych ze szkolnictwem

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

37400000-2 - Artyku造 isprz皻 sportowy

39160000-1 - Meble szkolne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 16 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Oferowana cena (C). Waga kryterium ceny - 60 %.
W powy窺zym kryterium oceniana b璠zie cena brutto oferty. Maksymaln ilo嗆 punkt闚
otrzyma wykonawca, kt鏎y zaproponuje najni窺z cen.
Wykonawcy b璠 oceniani wg nast瘼uj帷ego wzoru:
Najni窺za cena
------------------------- x 100 pkt
Cena badanej oferty
14.2. Ponadstandardowy okres gwarancji i r瘯ojmi (G). Waga kryterium - 40%.
W powy窺zym kryterium oceniana b璠zie ilo嗆 pe軟ych miesi璚y przez jak wykonawca
przed逝篡 gwarancj i r瘯ojmi dla przedmiotu zam闚ienia w stosunku do minimalnej
wymaganej gwarancji wynosz帷ej 36 miesi璚y.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Budowa sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w m. 安idnik Ma造 polegaj帷a na rozbudowie i przebudowie budynku zespo逝 szkolno-przedszkolnego o sal gimnastyczn wraz z niezb璠n infrastruktur techniczn.
4.2.1. Wymiary budynku:
- powierzchnia zabudowy 783,76m2,
- powierzchnia u篡tkowa 1020,36m3,
- kubatura 7553,16 m3,
- wysoko嗆 11,43m
- wymiary budynku 36,83 x 23,36 m
- kondygnacje: parter, pi皻ro,
- rodzaj dachu: nad sal g堯wn d德igary z drewna klejonego i blacha trapezowa, nad
salami wielofunkcyjnymi stropodach 瞠lbetowy i papa,
- utwardzenie terenu wok馧 budynku (doj軼ie do budynku, schody terenowe i pochylnie).
4.2.2. Wykaz pomieszcze:
Parter:
Sala gimnastyczna 364,00m2,
Komunikacja wewn皻rzna 39,67 m2,
Komunikacja wewn皻rzna 6,76 m2,
Magazyn na sprz皻 sportowy 21,09 m2,
Pok鎩 trenera 19,80 m2,
Szatnia trenera 6,43 m2,
Sanitariat trenera 6,20 m2,
WC trenera 2,69 m2,
Szatnia ch這pcy 18,60 m2,
ζzienka ch這pcy 6,25 m2,
WC ch這pcy 1,59 m2,
Prysznice ch這pcy 9,45 m2,
Prysznice dziewcz皻a 9,45 m2,
ζzienka dziewcz皻a 6,25 m2,
WC dziewcz皻a 1,59 m2,
WC dziewcz皻a 1,59 m2,
Szatnia dziewcz皻a 17,88 m2,
ζzienka dla niepe軟osprawnych 5,97 m2,
Komunikacja wewn皻rzna 26,46 m2,
Klatka schodowa 20,28 m2,
ㄠcznik 10,28 m2,
Sala wielofunkcyjna 59,96 m2,
Pomieszczenie gospodarcze 9,45 m2,
Pomieszczenie techniczne (kot這wnia) 9,45 m2,
Szatnia dla niepe軟osprawnych 4,86 m2,
WC ch這pcy 1,59 m2,
Pomieszczenie porz康kowe 4,73 m2.
Pi皻ro:
Komunikacja wewn皻rzna 36,82 m2,
Sala wielofunkcyjna 61,10 m2,
Sala wielofunkcyjna 55,98 m2,
Przedsionek 豉zienka damska 6,41 m2,
ζzienka damska 11,23 m2,
Przedsionek 豉zienka m瘰ka 6,35 m2,
ζzienka m瘰ka 10,87 m2,
Sala wielofunkcyjna 28,85 m2,
ζzienka dla niepe軟osprawnych 4,30 m2,
Klatka schodowa 17,04 m2,
ㄠcznik 10,28 m2,
Sala wielofunkcyjna 59,96 m2,
Zaplecze sali wielofunkcyjnej 18,85 m2.
4.2.3. Przedmiot zam闚ienia obejmuje wyposa瞠nie pomieszcze w podstawowe meble
i przyrz康y sportowe.
4.2.4. Przedmiot zam闚ienia obejmuje r闚nie przeniesienie istniej帷ego placu zabaw
i si這wni napowietrznej w obr瑿ie tej samej dzia趾i oraz wykonanie odp造wu kanalizacji
sanitarnej 豉zienki przedszkola zlikwidowanego w wyniku budowy 陰cznika mi璠zy
sal gimnastyczn, a szko陰.
4.3. Przedmiot zam闚ienia dla wszystkich cz窷ci zam闚ienia obejmuje r闚nie:
- zapewnienie na koszt wykonawcy pe軟ej obs逝gi geodezyjnej w zakresie wytyczenia,
pomiar闚 i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, sporz康zenia
wykazu zmian gruntowych oraz odtworzenie ewentualnych punkt闚 osnowy
geodezyjnej;
- wykonawca ponosi r闚nie koszty zwi您ane z odbiorem technicznym rob鏒 przez
zarz康c闚 sieci. Nadmiary gruntu do zagospodarowania przez wykonawc we w豉snym
zakresie.
4.4. Minimalny wymagany okres gwarancji i r瘯ojmi 36 miesi璚y (kryterium oceny ofert).
4.5. Szczeg馧owy zakres rob鏒 opisany jest dokumentacji projektowej, specyfikacji
warunk闚 zam闚ienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych
(STWIORB) oraz we wzorze umowy. Za陰czone do dokumentacji przedmiary rob鏒
maj charakter wy陰cznie pomocniczy i pozwalaj jedynie na wst瘼n analiz i wst瘼n
wycen zam闚ienia. Wykonawca musi wzi望 pod uwag fakt, 瞠 rozliczenie przedmiotu
umowy ma charakter rycza速owy, a wi璚 przedmiot zam闚ienia obejmuje r闚nie
dodatkowe roboty nieuj皻e w przedmiarze rob鏒, a konieczne do zrealizowania
przedmiotu umowy. Udost瘼nienie przez zamawiaj帷ego przedmiaru rob鏒 nie zwalnia
wykonawcy od obowi您ku skalkulowania oferty w oparciu o projekt, specyfikacje,
umow jak r闚nie uwzgl璠nien

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane wzakresie budowy obiekt闚 sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45214200-2 - Roboty budowlane wzakresie budowy obiekt闚 budowlanych zwi您anych ze szkolnictwem

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

37400000-2 - Artyku造 isprz皻 sportowy

39160000-1 - Meble szkolne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 16 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Oferowana cena (C). Waga kryterium ceny - 60 %.
W powy窺zym kryterium oceniana b璠zie cena brutto oferty. Maksymaln ilo嗆 punkt闚
otrzyma wykonawca, kt鏎y zaproponuje najni窺z cen.
Wykonawcy b璠 oceniani wg nast瘼uj帷ego wzoru:
Najni窺za cena
------------------------- x 100 pkt
Cena badanej oferty
14.2. Ponadstandardowy okres gwarancji i r瘯ojmi (G). Waga kryterium - 40%.
W powy窺zym kryterium oceniana b璠zie ilo嗆 pe軟ych miesi璚y przez jak wykonawca
przed逝篡 gwarancj i r瘯ojmi dla przedmiotu zam闚ienia w stosunku do minimalnej
wymaganej gwarancji wynosz帷ej 36 miesi璚y.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowie niniejszej umowy w zakresie odnosz帷ym si do ceny jest dopuszczalna w przypadku:
a) zmiany obowi您uj帷ej stawki podatku od towar闚 i us逝g oraz podatku akcyzowego w stosunku do stawek obowi您uj帷ych w terminie sk豉dania oferty,
b) zmiany wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko軼i minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac w stosunku do stawek obowi您uj帷ych w terminie sk豉dania oferty;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub ubezpieczenie zdrowotne w stosunku do zasad obowi您uj帷ych w terminie sk豉dania oferty,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko軼i wp豉t do pracowniczych plan闚 kapita這wych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 4 pa寮ziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita這wych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) w stosunku do zasad obowi您uj帷ych w terminie sk豉dania oferty,
e) zmiany cen materia堯w lub koszt闚 zwi您anych z realizacj zam闚ienia na poziomie wynosz帷ym co najmniej 3% w stosunku do cen materia堯w lub koszt闚 obowi您uj帷ych w terminie sk豉dania oferty, przy czym za pocz徠kowy termin ustalania zmiany ceny ustala si dat odleg陰 o r闚ne 12 miesi璚y od daty zawarcia umowy. Ka盥a kolejna waloryzacja jest dopuszczalna po up造wie 12 miesi璚y od daty poprzedniej waloryzacji. Maksymalna dopuszczalna warto嗆 zmiany wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy w ca造m okresie realizacji zam闚ienia wynosi 7 % kwoty okre郵onej w ofercie (za陰cznik do umowy).
2. Zmiany cen o kt鏎ych mowa w pkt. ust. 1 dopuszczalne s na nast瘼uj帷ych warunkach:
a) ad lit. a) – w przypadku zmiany stawki podatku od towar闚 i us逝g stosownie do stawki ustalonej w przepisach prawa obowi您uj帷ego w okresie trwania umowy, pod warunkiem wskazania przez Wykonawc, 瞠 zmiany te maj wp造w na koszty wykonania zam闚ienia wraz z pe軟ym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego
Inwestycja wsp馧finansowana ze 鈔odk闚 Rz康owego Programu Polski ζd
– Program Inwestycji Strategicznych.
18
wzrostu tych cen. Jednocze郾ie Zamawiaj帷emu b璠zie przys逝giwa prawo 膨dania dalszych wyja郾ie wraz z przedstawieniem dalszych dokument闚 celem stwierdzenia dopuszczalno軼i, zmiany cen jednostkowych;
b) ad lit. b) – w przypadku zmiany wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac stosownie do stawki ustalonej w przepisach prawa obowi您uj帷ego w okresie trwania umowy, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne stosownie do zmiany ustalonej w przepisach prawa obowi您uj帷ego w okresie trwania umowy, pod warunkiem wskazania przez Wykonawc, 瞠 zmiany te maj wp造w na koszty wykonania zam闚ienia wraz z pe軟ym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen. Jednocze郾ie Zamawiaj帷emu b璠zie przys逝giwa prawo 膨dania dalszych wyja郾ie wraz z przedstawieniem dalszych dokument闚 celem stwierdzenia dopuszczalno軼i, zmiany cen jednostkowych;
c) ad lit. c) - szczeg馧owe informacje zawiera za陰cznik do SWZ wz鏎 umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-14 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 12:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.