eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › "Wykonanie i montaż drewnianych donic i siedzisk oraz ich obsadzenie roślinnością, na płycie rynku miejskiego w Lesznie"Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Wykonanie i montaż drewnianych donic i siedzisk oraz ich obsadzenie roślinnością, na płycie rynku miejskiego w Lesznie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Karasia 15

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 605 381 843

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mkz@leszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.leszno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie i montaż drewnianych donic i siedzisk oraz ich obsadzenie roślinnością, na płycie rynku miejskiego w Lesznie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c163a8ab-34f1-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032482/30/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Wykonanie i montaż drewnianych donic i siedzisk oraz ich obsadzenie roślinnością, na płycie rynku miejskiego w Lesznie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350274/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BMKZ.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 163822,5 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż drewnianych donic i siedzisk oraz ich obsadzenie roślinnością, na płycie rynku miejskiego w Lesznie.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie, montaż i obsadzenie roślinami drewnianych donic i 2 szt. drewnianych siedzisk bez oparcia na płycie rynku miejskiego w Lesznie, na fragmencie działki nr ewid. 82/2 ark. m. 47 obręb 0002 Leszno. Opracowanie zostało wykonane na podstawie projektu koncepcyjnego nt. „Zielony Ryneczek”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ.

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV:
- CPV: 03120000-8 - produkty ogrodnicze i szkółkarskie,
- CPV: 03121000-5 - produkty ogrodnicze,
- CPV: 03451000-6 - rośliny,
- CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.

3. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji.
4. Wykonawca określi gwarancję jakości dla oferowanych donic w złożonej ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ.
5. Pozostałe wymagania dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącymi Załącznik nr 4 do SWZ.
6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wad, fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia.
7. Wymagania dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia zawarte zostały wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
8. Stosownie do przepisu art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
(t.j. Dz. U. 2021 poz. 110 ze zm.) Zamawiający wymaga, aby – w razie realizacji przedmiotu zamówienia
z wykorzystaniem pojazdów samochodowych w rozumieniu przepisu art. art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 450 ze zm.) - łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych, używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie dotyczące wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych, używanych przy wykonywaniu tego zadania (Załącznik nr 5 do SWZ).
9. Niniejsze zamówienie nie zostało podzielone na części, gdyż jest to zamówienie jednego rodzaju oraz jest zamówieniem wartościowo małym, którego niedokonanie podziału na części nie utrudnia dostępu do zamówienia przedsiębiorstwom
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Do niniejszego zamówienia z całą pewnością będą mieli dostęp „mali wykonawcy”, działający nawet na rynku lokalnym. Rozdrobnienie takiego zamówienia na mniejsze części byłoby niecelowe, a nawet mogłoby spowodować niekorzystne konsekwencje dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożliwość rozstrzygnięcia postępowania spowodowanej brakiem ofert. Mając na uwadze powyższe okoliczności Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03120000-8 - Produkty ogrodnicze i szkółkarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03121000-5 - Produkty ogrodnicze

03451000-6 - Rośliny

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotu zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości
200 000,00 zł brutto. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Pod pojęciem „kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” należy rozumieć kwotę podaną, przez Zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert. Jest to kwota minimalna, gwarantująca przejrzystość postępowania i chroniąca interesy Wykonawców. Zamawiający nie ma obowiązku poszukiwania źródeł finansowania ponad kwotę, którą pierwotnie zabezpieczył, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej i zapobieżeniu unieważnieniu postępowania. Określenie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, należy do jego dyskrecjonalnej władzy. Konstrukcja treść ww. przepisu nie nakłada na Zamawiającego bezwzględnego obowiązku zwiększenia brakującej kwoty dofinansowania, lecz daje Zamawiającemu uprawnienie do poszukiwania dodatkowych środków finansowych, to Zamawiający jest gospodarzem postępowania, a zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia jest jego arbitralną decyzją.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 307801,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 307801,23 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.