eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Sprzątanie i utrzymanie porządku oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz na terenie przyległym do budynkówOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprzątanie i utrzymanie porządku oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz na terenie przyległym do budynków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rybacka 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-204

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: (91) 81-32-611, (91) 48-00-779

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie i utrzymanie porządku oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz na terenie przyległym do budynków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c96b08ce-6eee-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465807

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00404487/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach PUM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Zasady komunikacji elektronicznej zostały, z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu szczegółowo opisane w specyfikacji warunków zamówienia;
2) ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem „Formularza”, dostępnego na Platformie Zakupowej, w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i innych dokumentów zamówienia; oferta wraz z załącznikami złożona za pośrednictwem formularza wiadomości, albo na adres poczty elektronicznej zostanie odrzucona jako niezgodna z ustawą pzp;
3) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1) ofertę i oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą przygotowuje się i składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisanej przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem osobistym);
2) w celu złożenia oferty Wykonawca może, ale nie musi założyć konto na Platformie Zakupowej. Instrukcja dotycząca rejestracji i logowania dostępna jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3) przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej, ani logowania.
4) korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
5) za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna
data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@pum.edu.pl lub pod numerem telefonu 914800790.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Pomorskim
Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.
4. Udostępnienie danych osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, następuje w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
5. Dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
1) podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, w tym właściwym organom do załatwienia konkretnej sprawy albo na podstawie art. 18 ust. 6 lub 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.,
2) podmiotom, z którymi współpracujemy w celu osiągnięcia powyższych celów przetwarzania w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym instytucjom finansowym oraz bankom, firmom świadczącym usługi informatyczne oraz pocztowo-kurierskie,
3) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 6 lub 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ar. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, dane są przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego. W okresie późniejszym, w zakresie w jakim wymagane jest to przez inne przepisy ustawowe.
7. Biorąc pod uwagę poniższe zastrzeżenia wynikające z art. 78 ustawy pzp, w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan skorzystać z prawa dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania.
- PUM może żądać wskazania dodatkowych informacji mających szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 75)
- Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie może jednak naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (art. 76)
- Skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (art. 19 ust. 3) Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby
mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.
8. Obowiązek podania danych osobowych w zakresie danych oferenta jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.
9. Nie będziemy przekazywać Twoich poza EOG. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-240/67/TP2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania porządku oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach PUM oraz na terenie przyległym do budynków.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje także zapewnienie środków czystości i higienicznych i innych np. nasion traw, nawozów, środków do oprysków itp. niezbędnych do prawidłowego i należytego świadczenia usługi, w budynkach PUM oraz na terenie przyległym do budynków.
3. Usługi świadczone będą na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1.
4. Niniejsze zamówienie obejmuje realizacje usług określonych w 5 zadaniach.
5. Przedmiotem zamówienia w ramach Zadania I jest realizacja prac na powierzchniach wszystkich, wymienionych w OPZ - zadanie I, punkt 1, pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych znajdujących się w budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a także na terenie do tego budynku przylegającym oraz 6 sal dydaktycznych na I piętrze w budynku Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych zlokalizowanych na obszarze Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie.
6. Przedmiotem zamówienia w ramach Zadania II jest realizacja prac na powierzchniach, wskazanych w OPZ - Zadanie II, punkt 1, pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych znajdujących się na IV piętrze budynku A, V piętrze budynku B oraz Sali im. J. Węgierki (z zapleczem i szatnią), zlokalizowanych na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie.
7. Przedmiotem zamówienia w ramach Zadania III jest realizacja prac na powierzchniach, wskazanych w OPZ - Zadanie III, punkt 1, pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych znajdujących się w budynku Zakładu Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zlokalizowanego na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie oraz na terenie bezpośrednio z nim sąsiadującym.
8. Przedmiotem zamówienia w ramach Zadania IV jest realizacja prac na powierzchniach, wskazanych w OPZ – Zadanie IV, punkt 1, pomieszczeń i powierzchni znajdujących się na IV piętrze budynku C, zlokalizowanego na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie.
9. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania V jest realizacja usługi wysokościowej mycia okien, naświetli oraz przeszkleń w lokalizacjach wskazanych w OPZ – Zadanie V, punkt 1, na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również szczegółowy zakres czynności określony jest dla każdego zadania w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni oferty przyznając w każdym kryterium punkty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria według wzoru C+ K i przyjętą metodę oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kontrola jakości wykonywania usługi (nadzór koordynatora) „K”

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu, dotyczący: zdolności technicznej lub zawodowej, t.j.: wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 zamówienie/umowę, której zakres odpowiada przedmiotowi zamówienia.
Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę sprzątania i utrzymywania czystości, powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, nieprzerwanie przez minimum 6 miesięcy, na podstawie jednej umowy, o wartości łącznej przynajmniej 500 000,00 zł brutto (pięćset tysięcy złotych), w obiekcie, w którym świadczone są usługi laboratoryjne i/lub medyczne, przy czym łączna powierzchnia, powinna być równa lub większa niż 5 000 m2.
UWAGA:
W przypadku zamówienia/umowy, która jest w trakcie realizacji, powyższy warunek winien być spełniony w całości do upływu terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące o a) braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Uwaga! w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców w zakresie braku podstaw do wykluczenia;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące o b) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Oświadczenie, na podstawie art. 117 ust 4 ustawy pzp Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazujące, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego.
Uwaga! ww. oświadczenie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz odpisem lub informacją z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, na potwierdzenie, że osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania. Podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów rejestrowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile podmiot ten wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (NIP, Regon, nr KRS). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.
4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie rozwiązań równoważnych, w postaci opisu rozwiązań równoważnych w celu wykazania, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie rozwiązań równoważnych - eżeli Wykonawca, nie złoży ww. przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy, według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego;
2) Formularz cenowy, wraz z Dodatkowym Formularzem Cenowym - ceny jednostkowe (cząstkowe) stanowiący załącznik do formularza ofertowego według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego;
4) Pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiIDG);
5) Odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów rejestrowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (NIP, Regon, nr KRS);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale, podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, podpisami zaufanymi lub przy użyciu dowodów osobistych z warstwą elektroniczną (tzw. podpisami osobistymi), przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może także zostać złożone w elektronicznej kopii, potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
4. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Zamawiający może żądać kopii umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
2) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji i rękojmi.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamówienie będą mogli wykonywać ci z Wykonawców, którzy wykazali doświadczenie, do realizacji danego zamówienia, oraz/lub kwalifikacje zawodowe, opisane w treści Rozdziału VI niniejszej swz.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obydwie Strony umowy oraz nie mogą naruszać postanowień art. 454 i art. 455 ustawy PZP.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian:
1) w wyniku ograniczenia, sprzątanej powierzchni,
2) w razie konieczności wyłączenia z użytkowania, obiektu/obiektów lub ich części;
3) w razie konieczności zmiany częstotliwości świadczonych usług;
4) w razie wystąpienia nieprzewidywalnych na etapie zawierania umowy okoliczności, które uniemożliwią realizowanie usług, w sposób przewidziany w ofercie, a udzielenie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy PZP będzie niemożliwe lub niecelowe ze względu na interes publiczny;
5) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek realizowania usług w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie
6) w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 7) lit. a-f,
7) w przypadku wystąpienia:
a) stanu wojny,
b) zagrożenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym,
c) pożaru, powodzi czy huraganu,
d) awarii technicznych zagrażających powstaniem szkody,
e) stanu klęski żywiołowej,
f) innego stanu nadzwyczajnego, który zostanie stwierdzony przez właściwe organy państwa w wymagany odpowiednimi przypisami sposób.
3. W przypadku konieczności ograniczenia zakresu świadczenia usług, w trakcie realizacji umowy np. zmniejszenia powierzchni lub zakresu czynności objętych niniejszą umową,
4. W przypadku przekazania Wykonawcy dodatkowej powierzchni do sprzątania lub dodatkowych czynności do wykonania,
5. Wielkość ewentualnego zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia nie przekroczy 20% wartości niniejszej umowy.
6. Ewentualne zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia poprzedzone zostaną negocjacjami – w oparciu o stawki za 1 m2 powierzchni/ lub stawki za jedną godzinę świadczenia usług,
7. Zmiana skutkująca zmianą terminu wykonania umowy lub zasad i terminów wykonywania poszczególnych usług może nastąpić w przypadku okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.
1. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
- jeżeli zmiany te mają wpływ na koszt wykonania umowy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione.
8. W trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztów realizacji zamówienia.
9. Strony umowy upoważnione będą do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztów realizacji zamówienia o co najmniej 10%.
10. Strony mogą wystąpić z pierwszym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, nie wcześniej niż w II kwartale 2023 roku oraz nie częściej niż raz w każdym roku.
11. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, to 15% wynagrodzenia
12. Wykonawca, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu szczegółowo zmiany umowy opisane są we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Podmioty zagraniczne: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się także Wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawcy ci zobowiązani są do złożenia dokumentów i oświadczeń, wymienionych w treści Rozdziału VII ust. 1 niniejszej SWZ. Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę lub podmioty udostępniające zasoby, dokumentów - informacji lub odpisów z rejestrów, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.