eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w Sękocinie StarymOgłoszenie z dnia 2022-11-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w Sękocinie Starym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140679598

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojciecha Oczki 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-007

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 261846131

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@skw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.skw.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w Sękocinie Starym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-64e209af-6f08-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465795

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00087363/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w Sękocinie Starym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov zwanej platforma.2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze
wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą
protokołu TLS 1.3.g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje
go za wiążący,b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view3. Zamawiający informuje,
że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje4. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie danych i zaleceniami określonymi powyżej .5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Nie dotyczy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Służba Kontrwywiadu Wojskowego przetwarza dane
osobowe na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 687)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-50-SKW-2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 272491,83 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie na Zakup i dystrybucję energii elektrycznej – Sękocin Stary. 2.Opis przedmiotu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektu SKW. 2) Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych. 3) Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U.2019 r., poz. 503 ze zm.); Standardy dotyczące dystrybucji energii elektrycznej zawarte są w Taryfie Operatora 4)Kompleksowa dostawa energii elektrycznej realizowana będzie na potrzeby obiektów w: - Sękocinie Starym; 05-090 Raszyn 5)Charakterystyka elektroenergetyczna: 1.Grupa przyłączeniowa -IV. 2.Grupa taryfowa - C-21. 3.Układ zasilania obiektu - 3fazowy. 4. Moc przyłączeniowa: 120 kW. 5.Moc umowna: Pu 40 kW. 6. Przewidywane szacunkowe zużycie energii elektrycznej – (77 633 kWh) —
w okresie 12 miesięcy, tj: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 7. Współczynnik mocy tg φ - 0,4. 8. Miejsce dostarczania energii: zaciski prądowe na odejściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy.
9. Numer stacji trafo: 0380. 10.Zabezpieczenie po stronie Odbiorcy:
układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z : - przekładnika prądowego IPZO 300/5 stanowiącym własność PGE Obrót SA. z siedzibą w Rzeszowie Oddział z siedzibą w Warszawie; - licznika energii elektrycznej własność PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie Oddział z siedzibą w Warszawie;
6) Zapotrzebowanie na energię elektryczną w ilości wskazanej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia może odbiegać od faktycznego zużycia energii elektrycznej w okresie trwania umowy, jest ono szacunkowe i ma charakter prognozy, dokonanej przez zamawiającego na podstawie danych zużycia energii elektrycznej w poprzednich okresach rozliczeniowych.
7) Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) PGE Dystrybucja S,A.
8) Umowa kompleksowa z obecnym dostawcą energii elektrycznej do ww. obiektów. tj. do: - Sękocina Starego; 05-090 Raszyn, zawarta z PGE Obrót S.A. obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najniższa ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (art. 114 ustawy): a)Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, że posiada uprawnienia w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadanie ważnej Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, ze zm.)
b) Wykonawca będzie zobowiązany wykazać , że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, tj. posiada ważną Koncesję w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, lub jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, posiada ważną Umowę dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się punkt poboru opisany w Załączniku nr 2 do SWZ (art. 23 ust 2 ustawy – Prawo energetyczne).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z art. 58 ustawy, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Zgodnie z art. 58 ust. 5 ustawy przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w szczególności przesłanki wykluczenia z postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie tych przepisów, które dotyczą pojedynczych Wykonawców i które to Zamawiający określił w niniejszej SWZ.
Podstawy wykluczenie z postępowanie określone w Rozdziale VII SWZ nie mogą zachodzić wobec każdego z Wykonawców oddzielnie.
3. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ustawy):
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa Rozdziale VIII w pkt. 1 ppkt. 2) powyżej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej do których te uprawnienia są wymagane (art. 117 ust. 2 ustawy), tzn. posiada uprawnienia w zakresie obrotu energią elektryczną i realizuje dostawy energii elektrycznej oraz co najmniej jeden posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektryczne lub jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, posiada ważną Umowę dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się opisany w SWZ punkt poboru. W tym przypadku każdy z Wykonawców wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony mogą sporządzić aneks do umowy w przypadku zmiany: przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, charakterystyki energetycznej odbioru, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej, w przypadku zmian obowiązującej stawki VAT dotyczącej przedmiotu zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.