eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stryszawa › Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stryszawa w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie
Gminy Stryszawa w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stryszawa

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181965

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Stryszawa 17

1.4.2.) Miejscowość: Stryszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-205

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stryszawa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.stryszawa.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465693

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00459450/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że, posiadają uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na krajowym transporcie drogowym osób tj. licencję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wymaganą przepisami ustawy z 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 180).
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek - zdolności techniczne, jeżeli wykaże Zamawiającemu, że do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznych dla prawidłowej realizacji zadania. Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę składającego ofertę na dzień jej złożenia co najmniej 4 pojazdów- busów/autobusów o liczbie miejsc siedzących: - min. 20 miejsc siedzących spełniającym normę emisji spalin min. EURO 5. Wszystkie pojazdy mają być sprawne technicznie i dopuszczone do ruchu drogowego.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że, posiadają uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na krajowym transporcie drogowym osób tj. licencję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wymaganą przepisami ustawy z 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 180).
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek - zdolności techniczne, jeżeli wykaże Zamawiającemu, że do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznych dla prawidłowej realizacji zadania. Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę składającego ofertę na dzień jej złożenia co najmniej 4 pojazdów- busów/autobusów o liczbie miejsc siedzących: 3x min. 20 miejsc siedzących oraz 1x min 18 miejsc siedzących spełniającym normę emisji spalin min. EURO 5. Wszystkie pojazdy mają być sprawne technicznie i dopuszczone do ruchu drogowego.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-05 10:00

Po zmianie:
2022-12-07 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-05 10:05

Po zmianie:
2022-12-07 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-03

Po zmianie:
2023-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.