eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Ochrona fizyczna osób i mienia świadczona na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lokalizacji: Kraków, Lublin, Dębe.Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona fizyczna osób i mienia świadczona na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lokalizacji: Kraków, Lublin, Dębe.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140580428

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przy Rondzie 5

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-547

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 617 96 85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kssip.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kssip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona fizyczna osób i mienia świadczona na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lokalizacji: Kraków, Lublin, Dębe.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f97edf22-6cc2-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465495

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00233625/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Ochrona fizyczna osób i mienia świadczona na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Lokalizacja Kraków, Lublin,Debe)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=d02d3ad5-085f-43bf-b39c-b8dd2427afd5

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje Rozdział 8 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzule informacyjne z art. 13 i art. 14 RODO znajdują się w SWZ, w zał. nr 1 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BA-X.2611.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1607629,48 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lokalizacji Kraków, ul. Przy Rondzie 5.
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki, sposób realizacji zamówienia został szczegółowo określony w załącznikach do SWZ: opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ część 1), projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ - część 1).

4.2.5.) Wartość części: 770691,53 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert i ich waga:
1) Cena oferty – 60%
Punkty za kryterium „cena oferty” zostaną obliczone według następującego wzoru:
Cena oferty = [cena oferty z najniższą ceną] : [cena oferty ocenianej] x 60 pkt
2) Doświadczenie pracowników – 20 %
Punkty za kryterium „doświadczenie pracowników” zostaną przyznane w następujący sposób:
za skierowanie do realizacji zamówienia w zakresie świadczenia usług ochrony fizycznej osób i mienia (z wyłączeniem grup interwencyjnych oraz pracownika obsługującego szatnię), w czasie trwania umowy wyłącznie osób (spełniających każdy z następujących warunków):
a) legitymujących się minimum 3-letnim doświadczeniem w pracy w charakterze pracownika ochrony fizycznej w obiektach użyteczności publicznej (w rozumieniu definicji obiektu wskazanej w rozdziale 6 ust. 2 pkt 4 lit. a),
b) wpisanych na listę pracowników kwalifikowanych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
c) oraz posiadających doświadczenie związane z obsługą systemu sygnalizacji pożarowej, oddymiania, włamania i napadu, telewizji przemysłowej.
Wykonawca otrzyma 20 punktów.
3) Kwalifikacje zawodowe pracowników- 15%
3.1 Punkty za kryterium „kwalifikacje zawodowe pracowników” zostaną przyznane
w następujący sposób:
za skierowanie do realizacji zamówienia w zakresie świadczenia usług ochrony fizycznej osób i mienia (z wyłączeniem grup interwencyjnych oraz pracownika obsługującego szatnię), w czasie trwania umowy wyłącznie osób, które odbyły szkolenie z obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami (zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) osoba ze szczególnymi potrzebami to- osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami).
Wykonawca otrzyma 5 punktów.
3.2 Punkty za kryterium „kwalifikacje zawodowe pracowników” zostaną przyznane
w następujący sposób:
za skierowanie do realizacji zamówienia w zakresie świadczenia usług ochrony fizycznej osób i mienia (z wyłączeniem grup interwencyjnych oraz pracownika obsługującego szatnię), w czasie trwania umowy wyłącznie osób, które odbyły szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wykonawca otrzyma 5 punktów.
3.3 Punkty za kryterium „kwalifikacje zawodowe pracowników” zostaną przyznane
w następujący sposób:
za skierowanie do realizacji zamówienia w zakresie świadczenia usług ochrony fizycznej osób i mienia (z wyłączeniem grup interwencyjnych oraz pracownika obsługującego szatnię), w czasie trwania umowy wyłącznie osób, które odbyły szkolenie z obsługi Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED).
Wykonawca otrzyma 5 punktów.
Maksymalnie w kryterium kwalifikacje zawodowe pracowników można otrzymać 15 pkt.
4) Aspekt społeczny – 5 %
Punkty za kryterium „Aspekt społeczny” zostaną przyznane w następujący sposób:
Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za skierowanie do realizacji zamówienia w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, (z wyłączeniem grup interwencyjnych oraz pracownika obsługującego szatnię) w czasie trwania umowy
co najmniej jednej osoby:
d) bezrobotnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690) lub
e) do 30. roku życia lub po ukończeniu 50. roku życia, posiadającej status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.
Wykonawca otrzyma 5 punktów
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
P= A+B+C+D

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracowników

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe pracowników

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lokalizacji Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62.
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki, sposób realizacji zamówienia został szczegółowo określony w załącznikach do SWZ: opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ - część 2), projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ - część 2).

4.2.5.) Wartość części: 538456 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert i ich waga:
1) Cena oferty – 60%
Punkty za kryterium „cena oferty” zostaną obliczone według następującego wzoru:
Cena oferty = [cena oferty z najniższą ceną] : [cena oferty ocenianej] x 60 pkt
2) Doświadczenie pracowników – 40 %
Punkty za kryterium „doświadczenie pracowników” zostaną przyznane
w następujący sposób:
za skierowanie do realizacji zamówienia w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia (z wyłączeniem grup interwencyjnych), w czasie trwania umowy wyłącznie osób (spełniających każdy z następujących warunków):
a) legitymujących się minimum 3-letnim doświadczeniem w pracy
w charakterze pracownika ochrony fizycznej w obiektach użyteczności
publicznej (w rozumieniu definicji wskazanej w rozdziale 6 ust. 2 pkt 4 lit.c),
b) wpisanych na listę pracowników kwalifikowanych, zgodnie z ustawą z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
c) oraz posiadających doświadczenie związane z obsługą systemu sygnalizacji
pożarowej, oddymiania, włamania i napadu, telewizji przemysłowej.
Wykonawca otrzyma 40 punktów.
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
P= A+B

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracowników

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w ośrodku szkoleniowym w Dębem, 05-140 Serock.
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki, sposób realizacji zamówienia został szczegółowo określony w załącznikach do SWZ: opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ- część 3), projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ- część 3).

4.2.5.) Wartość części: 298481,95 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert i ich waga:
1) Cena oferty – 90%
Punkty za kryterium „cena oferty” zostaną obliczone według następującego wzoru:
Cena oferty = [cena oferty z najniższą ceną] : [cena oferty ocenianej] x 90 pkt

2) Aspekt społeczny- 10%
Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za skierowanie do realizacji zamówienia w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, w czasie trwania umowy przynajmniej jednej osoby:
a) bezrobotnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690); lub
b) do 30. roku życia lub po ukończeniu 50. roku życia, posiadającej status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia; lub
c) niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o
ile osoba ta posiada faktyczną możliwość wykonywania czynności świadczenia usług ochrony fizycznej opisanej w opisie przedmiotu zamówienia.
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
P= A+B

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
dot. części 1-3:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób
i mienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób
i mienia (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995);
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ oraz koncesji.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
ww. warunek będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
dot. części 1:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie), wykonał lub wykonuje należycie 2 usługi odpowiadające rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tzn. polegające na świadczeniu usług stałej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów użyteczności publicznej, świadczone nieprzerwanie przez okres co
najmniej 12 miesięcy każda, o wartości świadczonych usług min. 200 000,00 zł brutto każda (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Za wykonanie powyższych usług należy rozumieć usługi wykonane (wykonywane) na podstawie 2 odrębnych umów.
Przez obiekt: budynek użyteczności publicznej należy rozumieć: budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ oraz wykazu usług złożonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ wraz z dowodami, określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj.:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji zamówienia
dysponował osobami wpisanymi na listę pracowników kwalifikowanych,
zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia
(t.jDz. U. z 2021 r. poz. 1995) (z wyłączeniem osoby obsługującej
szatnię) i legitymującymi się, co najmniej 2-letnim doświadczeniem w
pracy w charakterze pracownika ochrony fizycznej w obiektach
użyteczności publicznej, oraz posiadającymi doświadczenie związane z
obsługą systemu sygnalizacji pożarowej, oddymiania, włamania i napadu,
telewizji przemysłowej (z wyłączeniem osoby obsługującej szatnię) –
zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia , stanowiącym załącznik nr 2 (część 1 ) do SWZ.
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował, co najmniej jedną
grupą interwencyjną, której czas dojazdu do obiektów Zamawiającego od
momentu zgłoszenia nie przekroczy 15 minut.
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
dot. części 2:
c) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał lub wykonuje należycie 2 usługi odpowiadające rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tzn. polegające na świadczeniu usług stałej ochrony fizycznej osób
i mienia obiektów użyteczności publicznej, świadczone nieprzerwanie przez okres
co najmniej 12 miesięcy każda, o wartości świadczonych usług min. 100 000,00 zł brutto każda (słownie: sto tysięcy złotych).
Za wykonanie powyższych usług należy rozumieć usługi wykonane
(wykonywane) na podstawie 2 odrębnych umów.
Przez obiekt: budynek użyteczności publicznej należy rozumieć: budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego,
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz
inny obiekt przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za obiekt
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
d) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w
realizacji zamówienia.
1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji zamówienia dysponował osobami wpisanymi na listę pracowników kwalifikowanych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1995) legitymującymi się, co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy w charakterze pracownika ochrony fizycznej w obiektach użyteczności publicznej, oraz posiadającymi doświadczenie związane z obsługą systemu sygnalizacji pożarowej, oddymiania, włamania i napadu, telewizji przemysłowej – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 (część 2) do SWZ.
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował, co najmniej jedną
grupą interwencyjną, której czas dojazdu do obiektów Zamawiającego
od momentu zgłoszenia nie przekroczy 15 minut
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
dot. części 3:
e) Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1.1 dot. części nr 1-3 - aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia udzieloną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze wszystkimi decyzjami zmieniającymi koncesję wydanymi do pierwotnego dokumentu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
1.2 dot. części nr 1- wykaz usług (wg wzoru stanowiącego załącznik 5 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:
-referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w SWZ w następującym układzie:
1) wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną „Formularz oferty” – wg Załącznika nr 1 do SWZ;
2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 ust 2 i 3 SWZ;
a) oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, o niepodleganiu wykluczeniu, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale 6 SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie:
- Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca.
b) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający , że Wykonawca realizując zmówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeśli dotyczy);
c) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub pełnomocnictwa;
d) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli dotyczy);
e) zastrzeżenie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeśli dotyczy);
3) informacje o których mowa w Rozdziale 13 ust. 11 SWZ (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Szczegóły w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego ( wzór umowy) zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ (część 1, część 2, część 3).
2. Zmiana postanowień zawartej umowy jest możliwa wyłącznie w przypadkach opisanych w projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.
3. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
4. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym że ostateczna decyzja co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Usługa będzie świadczona od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż:
- od 1 lutego 2023r. przez okres 24 miesięcy (dot. część 1-3).
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego (Dz.U z 2022 r. poz. 835). Wykluczenie Wykonawcy następuje na okres trwania
okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Wybrany w drodze niniejszego postępowania Wykonawca winien przed podpisaniem umowy złożyć Zamawiającemu:
1) informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego;
2) pełnomocnictwo, chyba że dokumentach postępowania znajdują się dokumenty
lub pełnomocnictwa upoważaniające osoby lub osobę do podpisania umowy
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy lub w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
3) polisę lub inny dokument ubezpieczenia zgodny z postanowieniami projektowanych postanowień umowy, wraz z dowodem opłacenia wymaganej składki bądź raty składki ubezpieczeniowej;
4) aktualny wykaz osób zatrudnionych w ramach realizacji zamówienia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ wraz z zaświadczeniami o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (jeśli dotyczy);
5) ewentualny wykaz podwykonawców.
a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy,
b) Z uwagi na fakt iż usługi, będące przedmiotem zamówienia mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
c) Podwykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, jeżeli są wymagane przepisami prawa.
d) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy stosuje się odpowiednio.
e) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia,
są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Szczegóły w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.