eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › BZP.271.112.2022 - Dostosowanie budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - budowa pochylni wraz z modernizacją schodów.Ogłoszenie z dnia 2022-11-29

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BZP.271.112.2022 - Dostosowanie budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – budowa pochylni wraz z modernizacją schodów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Nowy Sącz

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miasta Nowego Sącza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893167

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@nowysacz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowysacz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BZP.271.112.2022 - Dostosowanie budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – budowa pochylni wraz z modernizacją schodów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7ae34c4-5b4b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465482

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037444/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja obiektów oświatowych oraz budynków stanowiących własność Miasta

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00422191/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym znak: BZP.271.98.2022 nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-11870ccf-4629-11ed-9171-f6b7c7d59353

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.112.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 66747,29 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą: "Dostosowanie budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – budowa pochylni wraz z modernizacją schodów, w ramach programu pn.: „Wyrównywanie różnic między regionami III”.
2. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej zawierającej: projekty, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bartłomiej Dara - EURO – BRUK Bartłomiej Dara

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7342891833

7.3.3) Ulica: Myśliwska 24A

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 81180,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-15

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot zamówienia dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.