eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Dostawa materiałów do wykonywania budowli ziemnych w ramach zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr.wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w miejscowości Przysieki"Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa materiałów do wykonywania budowli ziemnych w ramach zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr.wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w miejscowości Przysieki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370446723

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 18

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 4435140

1.5.8.) Numer faksu: 13 4462868

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzdjaslo@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiat.jaslo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzdjaslo.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów do wykonywania budowli ziemnych w ramach zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr.wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w miejscowości Przysieki”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17c06eb4-3d92-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465476

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019338/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa materiałów do wykonywania budowli ziemnych w ramach zadania pn."Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w miejscowości Przysieki"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364313/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: T.2e.261.1.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 283200,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów do wykonywania budowli ziemnych w ilości 4 800 m3 zgodnie ze SST.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212400-4 - Gleby

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta złożona niezgodnie z ustawą i sporządzona niezgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ w dziale XVIII ust. 5 tj. oferta nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.