eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych dla Ministerstwa Edukacji i NaukiOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych dla Ministerstwa Edukacji i Nauki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Edukacji i Nauki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387796051

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 1/3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-529

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mein.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych dla Ministerstwa Edukacji i Nauki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1393a575-6c9a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465390

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073493/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Zakup gadżetów promocyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-mein.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-mein.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://zamowienia-mein.ezamawiajacy.pl, dalej zwanej Platformą.
Na ww. stronie internetowej w zakładce „Baza Wiedzy/Plany zamówień publicznych” znajduje się Instrukcja dla wykonawcy zawierająca m. in.:
1) instrukcję obejmującą etapy rejestracji oraz logowania poprzez aplikację Marketplanet OnePlace;
2) instrukcję użytkownika obejmującą złożenie oferty przez Wykonawcę.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego opisana została w Rozdziale 20 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-WZP.261.23.2022.MR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa gadżetów promocyjnych dla Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Opis przedmiotu zamówienia, dalej zwany „OPZ” został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, zwane dalej „PPU”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22462000-6 - Materiały reklamowe

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość i estetyka wykonania

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3A do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci próbek w odniesieniu do każdego z artykułów promocyjnych zgodnie z OPZ - Załącznikiem nr 1 do SWZ oraz z Rozdziałem 7 ust. 3 SWZ w sposób opisany w Rozdziale 12 ust. 1 SWZ.
2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wizualizacji próbek ze znakowaniem i proponowaną metodą znakowania, wizualizację próbek należy złożyć w formie elektronicznej w sposób opisany w Rozdziale 8 SWZ.
Szczegóły dotyczące przedmiotowych środków dowodowych opisane zostały w Rozdziale 7 SWZ. Miejsce złożenia przedmiotowych środków dowodowych opisany został w Rozdziale 12 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania opisany został w § 10 Projektowanych postanowień umowy (PPU).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://zamowienia-mein.ezamawiajacy.pl. Próbki na adres Zamawiającego: Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z Rozdziałem 12 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca musi zwrócić uwagę, że Ofertę (formularz ofertowy oraz dokumenty, oświadczenia i wizualizację próbek, o których mowa
w Rozdziale 11 ust. 36 pkt. 2 - 6 SWZ) należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://zamowienia-mnisw.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „OFERTY” z wyłączeniem próbek artykułów promocyjnych, o których mowa w Rozdziale 7 SWZ natomiast próbki opakowane i oznaczone w sposób analogiczny do oferty złożonej w formie elektronicznej, należy złożyć fizycznie (poprzez operatora pocztowego, kuriera bądź osobiście) na adres Zamawiającego: Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 przed upływem terminu składania ofert.
Na ofertę składa się:
FORMULARZ OFERTOWY – stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.
UWAGA: Niezłożenie przez Wykonawcę FORMULARZA OFERTOWEGO w terminie określonym w Rozdziale 12, niepodpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym lub uniemożliwienie Zamawiającemu odczytu przedmiotowego dokumentu np. przez jego zaszyfrowanie, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp;
Oferta musi ponadto zawierać:
1) próbki oferowanych artykułów promocyjnych, które będą podlegały ocenie, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w ilościach określonych w Rozdziale 7 SWZ złożone fizycznie, zgodnie z informacją zawartą w Rozdziale 12 ust. 1 SWZ, Zamawiający przypomina, że próbki nie podlegają uzupełnieniu, gdyż są przedmiotowym środkiem dowodowym podlegającym ocenie, niezłożenie próbek skutkuje odrzuceniem oferty.
2) wizualizację próbek, o których mowa w rozdziale 7 ust. 4 SWZ ze znakowaniem i proponowaną metodą znakowania, wizualizację próbek należy złożyć w formie elektronicznej w sposób opisany w Rozdziale 8 SWZ,
3) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 - 4,
4) dokument, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 23 SWZ (jeżeli dotyczy),
5) informację o Podwykonawcach zgodnie z Rozdziałem 3 ust. 9 SWZ,
6) informację Wykonawcy zawierającą: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wskazując stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie (zgodnie z art. 225 ust. 1 i 2 ustawy Pzp);

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.