eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Abramów › Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy AbramówOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Abramów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ABRAMÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 2

1.5.2.) Miejscowość: Abramów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-143

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 8525016

1.5.8.) Numer faksu: 81 8525016

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: h.nakonieczna@abramow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugabramow.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Abramów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61d8ad12-6f20-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465383

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041540/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od włąścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Abramów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugabramow.bip.lubelskie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa adresata Urząd Gminy w Abramowie) oraz poczty elektronicznej adres email Zamawiającego h.nakonieczna@abramow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi), Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePuap
(https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf) oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Podczas komunikacji przez miniPortal i ePuap należy posługiwać się ID postępowania wskazanym w załączniku do SWZ oraz dostępnym na stronie postępowania w miniPortalu (UWAGA – podczas komunikacji nie należy podawać ID postępowania, który generuje się automatycznie w ogłoszeniu o zamówieniu). Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (za wyjątkiem składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania, o którym mowa w ust. 6).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email h.nakonieczna@abramow.pl.
9. Dokumenty elektroniczne (za wyjątkiem ofert), składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 8 adres email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Abramów, adres: Urząd Gminy Abramów, ul. Szkolna 2, 21-143 Abramów, e-mail: gmina@abramow.pl , tel.: 81 852 50 01, reprezentowana przez Wójta.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl .
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych i gromadzonych selektywnie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Abramów, w tym również:
1) zapewnienie worków foliowych do gromadzenia odpadów w sposób selektywny,
Liczba worków na odpady zbierane w sposób selektywny z nieruchomości to ok. 90 000 szt. Jest to wielkość szacunkowa, w przypadku zmiany liczby mieszkańców, gospodarstw domowych Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia większej lub mniejszej ilości worków. Worki na każdą frakcję zostaną także dostarczone do Urzędu Gminy na wezwanie przez Zamawiającego, w celu uzupełniania dystrybucji dla właścicieli nieruchomości.
2) zapewnienie odbioru odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, z kryteriami opisanymi poniżej (zbiórka objazdowa),
3) wyposażenie i organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w niezbędne urządzenia przeznaczone do zbierania poszczególnych frakcji odpadów (kontenery, pojemniki, wagi), Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania i prowadzenia PSZOK w Abramowie. W PSZOK wykonawca będzie przyjmował odpady wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.). Obsługa PSZOK będzie odbywała się w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 10.00-15.
4) zapewnienie odbioru wszystkich odpadów zgromadzonych w PSZOK.
5) osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
7) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra ds. klimatu w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób umożliwiający osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczanie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1297 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy

2. Szacunkowe ilości wszystkich odpadów:

Rodzaj odpadu Szacunkowa ilość odpadu (Mg)
Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) 260
Odpady z papieru, w tym tektura odpady opakowaniowe, z papieru i odpady opakowaniowe z tektury 12
Metale i tworzywa sztuczne ( w tym opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe) 65
Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła 65
Bioodpady, odpady ulegające biodegradacji 12
Popiół 65
Odpady wielkogabarytowe 35
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 11
Zużyte opony samochodowe 9
Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne 8
Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych(tj. chemikalia, baterie i akumulatory, i inne 0,30
Przeterminowane leki 0,10
Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych 0,010
odzież i tekstylia 0,030
SUMA 540,44

Powyższe dane są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości odpadów jak i liczby gospodarstw, mieszkańców

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: norma emisji spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w przepisie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn.zm.), w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn.zm.)
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonywał lub wykonuje: co najmniej jedną usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 500 Mg
b) Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym uznaje się za spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego w ilości, co najmniej:
- dwa pojazdy bezpylne przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
- dwa pojazdy do odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
- jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
- jeden samochód o ładowności do 3,5 t do obsługi miejsc o trudnym dojeździe o szerokości drogi 3 m

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w przepisie art. 9bustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z poźn. zm.), w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.),
c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy zgodnie z wzorem stanowiącym zał. Nr 6 do SWZ,
d) wykaz sprzętu którym dysponuje, uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym zał. Nr. 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1. Zmiany wysokości opłat wynikających z przepisów prawa a mających wpływ na koszty
świadczenia usługi.
2. Inne zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływające na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów.
3. Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
4. Wprowadzenia zmian w stosunku do opisu przedmiotu umowy (zał. nr 9) w zakresie wykonania prac w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji przedmiotu umowy.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w pkt. od 1 do 4 Zamawiający dopuszcza możliwość ewentualnego zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost / zmniejszenie kosztów świadczenia usługi.
6. W przypadku zmian prawnych i organizacyjnych Wykonawcy.
7. Wszelkie zmiany postanowień umowy muszą być poprzedzone pisemnym uzasadnieniem i zaakceptowanym przez obydwie strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przez miniPortal za pośrednictwem ePuap

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.