eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla remontu drogi powiatowej nr 3462D Uniemyśl - Okrzeszyn w km 12+240 - 13+690, 13+790 - 14+320, 15+800 - 16+230 (postępowanie 2)Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla remontu drogi powiatowej nr 3462D Uniemyśl – Okrzeszyn w km 12+240 – 13+690, 13+790 – 14+320, 15+800 – 16+230 (postępowanie 2)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kamiennogórski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wł. Broniewskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@kamienna-gora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienna-gora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla remontu drogi powiatowej nr 3462D Uniemyśl – Okrzeszyn w km 12+240 – 13+690, 13+790 – 14+320, 15+800 – 16+230 (postępowanie 2)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89d984bd-6664-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464525

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008281/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 3462D Uniemyśl - Okrzeszyn w km 12+240 - 13+690, 13+790 - 14+320, 15+800 - 16+230

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443899/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ID.272.3.20.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej umożliwiającej realizację remontu drogi powiatowej nr 3462D Uniemyśl – Okrzeszyn km 12+240 – 13+690, 13+790 – 14+320, 15+800 – 16+230 . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom III. Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 25 listopada 2022 r. do godz. 09:00 wpłynęła oferta złożona przez Grzegorza Lewowskiego przedsiębiorcę działającego pod firmą Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski z/s Sędzisław 50, 58-410 Marciszów z ceną 168 510,00 złotych.
Przed otwarciem ofert Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora udostępnił informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 55 000,00 złotych brutto.
W związku z tym, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia uznać należy, że zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.