eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób dorosłych pochodzenia ukraińskiego.Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób dorosłych pochodzenia ukraińskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070810575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karola Miarki 11

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 49-95-600

1.5.8.) Numer faksu: 33 49-95-652

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób dorosłych pochodzenia ukraińskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fef2e7e1-6fbc-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464463

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005304/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.25 Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób dorosłych pochodzenia ukraińskiego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http//www.mops.bielsko.pl zawierająca odesłanie na Platformę przetargową pod adresem : mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: adres poczty elektronicznej ;sekretariat@mops.bielsko.pl
m.berdys@mops.bielsko.plpoprzez Platformę przetargową pod adresem: mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl
Strona internetowa, na której będą zamieszczane informacje o zmianach i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem : http//www.mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie poprzez Platformę przetargową: mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl5. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkownika Platformy przetargowej- dostępną pod adresem: mops.bielsko.pl(,,Ogólne zasady korzystania z Platformy przetargowej”).3)Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej określa Załącznik nr 6 do SWZ.7. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca:
tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl
4) Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, pełnomocnictwo sporządza si w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.Pozostałe postanowienia zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy ul. Karola Miarki 11. Sposoby kontaktu z nami: adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Karola Miarki 11
telefon: 33 49 95 650 - Sekretariat 33 49 95 600 – Centralafaks: (33) 49 95 652
adres e-mail: sekretariat@mops.bielsko.plelektroniczna skrzynka podawcza, którą znaleźć można wchodząc na stronę internetową pod adresem:www.mops.bielsko.pl (zakładka: Kontakt).3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.DA-PSU.3211.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 32 godzin zegarowych warsztatów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 40 osób dorosłych pochodzenia ukraińskiego .. Warsztaty prowadzona będą w miejscach wskazanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę na terenie miasta Bielsko-Biała.Warsztaty, o których mowa powyżej zostaną przeprowadzone w dwóch grupach 20- osobowych, w ilości 32 godzin zegarowych po 16 godzin dla każdej z grup. Termin realizacji warsztatów dla każdej z grup przedstawia się następująco :grupa I - do 31 grudnia 2022 r.
grupa II - 01.01 2023 r. - 30.04.2023 r.Każde spotkanie w ramach warsztatów będzie trwało minimum 4 godziny zegarowe.Zamawiający wymaga, aby osoba prowadząca warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, posiadała następujące kwalifikacje: ukończone studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne lub ważne zaświadczenie
o ukończeniu Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i tytuł ratownika lub ważny certyfikat Emergency First Response, posiadała dobrą znajomość języka polskiego ( w przypadku cudzoziemców).. Program warsztatów będzie zawierać omówienie następujących zagadnień :
- podstawy prawne pierwszej pomocy przedmedycznej;rany; omdlenia, epilepsja, udar, wylew, krwotoki, rodzaje, metody tamowania;
- urazy kostno – stawowe : złamania, usztywnienie złamanych kończyn, złamanie żeber, pęknięcie czaszki, obrażenia kręgosłupa, skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia;zadławienia ( osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia, kobiety w ciąży);oparzenia, zatrzymanie krążenia i oddechu : resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej, resuscytacja kobiety w ciąży , resuscytacja dziecka, niemowlęcia, pozycja bezpieczna; wstrząs;cukrzyca;
porażenie prądem elektrycznym; urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego;
urazy brzucha; ukąszenia, użądlenia;zatrucia ( lekami, gazami, alkoholem, środkami żrącymi, środkami ochrony roślin, grzybami ,tlenkiem
węgla ) metody eliminacji trucizn , postępowanie;odmrożenia;

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe doświadczenie kadry

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. 1 osobę do realizacji zamówienia. Pracownik wyznaczony do realizacji zamówienia musi posiadać kwalifikacje
do przeprowadzenia warsztatów z pierwszej pomocy przedmedycznej: - wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku ratownictwo medyczne lub ważne
zaświadczenie o ukończeniu Kursu Kwalifikowanej Pierwszej pomocy i tytuł ratownika lub ważny
certyfikat Emergency First Response;
- dobrą znajomość języka polskiego ( w przypadku cudzoziemców).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W związku z bezpośrednim powiązaniem warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej oraz kryterium nr 2 - ,,Dodatkowe kwalifikacje zawodowe kadry”, na podstawie
art. 126 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wzywa do złożenia wraz z ofertą wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za przeprowadzenie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu osób stanowi Załącznik
nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem , o którym mowa wyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 3 do SWZ). Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej( w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym0 lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów( o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art.118 ustawy).
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościOdpowiedzialnych za zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego – wzór wykazu osób stanowi Załączniknr 4 do SWZ.
Na podstawie art.. 126 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa do złożenia wykazu osób wraz z ofertą, w związku z bezpośrednim powiązaniem warunku udziału dotyczącego
zdolności technicznej i zawodowej oraz kryterium nr 2 - ,, Dodatkowe kwalifikacje zawodowe kadry”.5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się
o udzielenie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej może dokonać mocodawca (osoba wystawiająca Ankietę oceny podmiotu – w przypadku Wykonawcy biorącego udział w niniejszym postępowaniu, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić ankietę w związku z zamiarem powierzenia przetwarzania danych osobistych. Brak wypełnienia ankiety lub udzielenie odpowiedzi nie dających wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i chroniło prawa osób, uniemożliwi zawarcie umowy związanej z realizacją przedmiotu postępowania. Ankietę przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy ankieta oceny podmiotu została sporządzona w postaci papierowej i opatrzona własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej..Dalsze szczegóły w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia oraz musi spełniać warunki udziału w postępowaniu. Powyższe oznacza ,iż :
5.1.Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:a)w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu Umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazując kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztówwykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
b)w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracownikówświadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, wskazując kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacja Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy.c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmw zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyna waloryzacji. Dalsze szczegóły znajdują się w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty należy złożyż za pośrednictwem Platformy przetargowej : mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.