eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gryfice › Wymiana barierek ochronnych i podestów na oczyszczalni ścieków w GryficachOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wymiana barierek ochronnych i podestów na oczyszczalni ścieków w Gryficach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361201345

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zielona 5

1.5.2.) Miejscowość: Gryfice

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 384 20 47

1.5.8.) Numer faksu: 91 384 22 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zuk.gryfice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zuk.gryfice.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana barierek ochronnych i podestów na oczyszczalni ścieków w Gryficach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e84d1824-6fba-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464166

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e84d1824-6fba-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie poprzez ich złożenie na Platformie Portal Smart PZP (zwanej dalej: „Platformą”).
2) Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę.
3) Adres Platformy https;//zukgryfice.eb2b.com.pl
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
5) Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://zukgryfice.eb2b.com.pl/).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania do Platformy.
4) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
5) Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie, przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego wykonawcy, elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, służącego do uwierzytelnienia i podpisu.
6) Korzystanie z Platformy możliwe pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,
b) komputer klasy PC , o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0., Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek. W przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zukgryfice.eb2b .com.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TT/01/11/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana barierek ochronnych i pomostów na oczyszczalni ścieków w Gryficach.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w przedmiarze robót, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ oraz dokumentacji fotograficznej, stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ. Opis zdjęć odnosi się do pozycji zawartych w przedmiarze robót.
3. W zakresie wykonania przedmiotu umowy jest kompleksowa wymiana wskazanych istniejących barierek ochronnych i pomostów na podstawie dokumentacji fotograficznej.

1) Barierki i balustrady.
- Istniejące barierki stalowe należy wymienić na barierki ze stali nierdzewnej minimum 0H18N9 o konstrukcji z rur o wysokości całkowitej 1100 mm nad teren.
- Wymiana balustrad na wykonane ze stali 1.4301, słupki z profili rurowych 40,0x2,0mm, „pochwyt”, na dojściu barierka zdejmowalna z łańcucha ze stali
nierdzewnej.
- Balustradę wykonać o wysokości minimum 1100 mm nad poziomem otaczającego
terenu.
- Balustrada kotwiona do korony ściany zewnątrz zbiornika.
- Słupki balustrady przyspawane do podstawy z blachy mocowane na kotwy.
- Kotew chemiczna HIT-V (5.8) M10 + HIT-HY 200-A wklejana na gł. 95 mm lub
równoważna.
- Barierki spawać spoiną pachwinową okrężną o gr. min. 2,5 mm lub typu”V”
elektrodami ES18-8R. - w przypadku balustrad z poprzecznicą wykonać ją z rur 25,0x1,25mm.
2) Pomosty komunikacyjne i obsługowe.
- Wykonać wymianę istniejących pomostów obsługowych w budynku krat jak i przy
reaktorach i komorach rozdziału ze stali nierdzewnej wyposażone w balustradę ochronną o wysokości 1100 mm.
- Pomosty będą mocowane na ścianach lub powierzchni terenu.
- Kraty przykrywające pomost ze stali nierdzewnej 1.4301 z płaskownika 35x2,0 mm
w rozstawie maks. 34,3 mm w obrzeżu, wykonanie antypoślizgowe.
- Pomost z profili stalowych ze stali nierdzewnej 1.4301 rama skratowana, zespawana
elektrodami ES18-8R.
- Mocowanie na kotwy rozporowe do podłoża betonowego.
- Przykrycie zamontować w sposób zapewniający nieprzesuwność krat pomostowych
tj. zamocować je na łączniki standardowe.
3) Wyszczególnienie materiałów podstawowych
- stal nierdzewna 1.4301(AISI 304), elektrody ES18-8R.
- przyjęto zarówno chemiczne kotwy jak i ampułki do wklejania zbrojenia ,
- można zastosować kotwy innej firmy równoważne zastosowanym lub do
mocowania barierek zastosować kotwy chemiczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ceny 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 oraz 109 ust. 1 pkt 4) ustawy. Wykaz podstaw wykluczenia zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest lub będzie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł;
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów, lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedną robotę podobną do robót objętych przedmiotem zamówienia o wartości brutto minimum 100 000,00 zł . Za robotę podobną zamawiający uzna roboty budowlane związane z wykonywaniem lub przebudową konstrukcji ze stali.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjnej oraz posiadające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia/nie spełnienia, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
5. Nie spełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
6. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 3 (dotyczy wykaz robót), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył
3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 7 lit b SWZ
4) wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5) Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 6 i 7 lit. a SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie że Wykonawca posiada lub będzie posiadał w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:2) zdolności technicznej lub zawodowej:

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; 3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2)
4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 2a do SWZ;
5) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ; zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. c) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 11 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest lub będzie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł;
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów, lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedną robotę podobną do robót objętych przedmiotem zamówienia o wartości brutto minimum 100 000,00 zł . Za robotę podobną zamawiający uzna roboty budowlane związane z wykonywaniem lub przebudową konstrukcji ze stali.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjnej oraz posiadające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający oczekuje złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, kosztorysu ofertowego szczegółowego wykonanego na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ z ewentualnymi modyfikacjami wprowadzonymi przez Wykonawcę oraz zestawienia robocizny, materiałów, pracy sprzętu zawierające ceny jednostkowe, ilości i wartości oraz wskaźniki kosztów przyjęte do sporządzenia kosztorysów. Wartości kosztorysowe muszą być zgodne z ceną ofertową zawartą w formularzu ofertowym złożonym, zgodnie z załącznikiem nr 1. W przypadku wprowadzenia zmian w przedstawionym przedmiarze robót Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego przedstawienia proponowanych zmian.
Złożony kosztorys szczegółowy ma charakter pomocniczy i informacyjny.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium należy wnieść w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 15.12.2022 r. do godziny 9.00. Decyduje data wpływu środków na konto Zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu, powinno zostać przesłane na rachunek Zamawiającego w banku:
07 9376 0001 2001 0000 0433 0002 z adnotacją: „Wymiana barierek ochronnych i pomostów na oczyszczalni ścieków w Gryficach; sygnatura sprawy:
TT 01/11/2022”;
2) w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) – w Urzędzie Miejskim w Gryficach, pok. nr 120 od poniedziałku do piątku od 8:00 – 14:00, najpóźniej do dnia 15.12.2022 r. do godziny 9.00.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 3. Ofertę należy złożyć na Platformie w terminie do dnia 15.12.2022 r., do godz. 9.00.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.