eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ko這brzeg › 安iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Miasto Ko這brzeg i Miejskiego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Ko這brzeguOg這szenie z dnia 2022-11-29


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Miasto Ko這brzeg i Miejskiego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Ko這brzegu

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadz zamawiaj帷y dzia豉j帷y wsp鏊nie

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Miasto Ko這brzeg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920736

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 13

1.5.2.) Miejscowo嗆: Ko這brzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszali雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://i-kolobrzeg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

1.8.) Informacje o pozosta造ch zamawiaj帷ych dzia豉j帷ych wsp鏊nie

Zamawiaj帷y 2

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Miasto Ko這brzeg - Miejski O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Ko這brzegu- wsp鏊nie przeprowadzaj帷y post瘼owanie z Gmin Miasto Ko這brzeg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 003801539

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Okopowa 15

1.5.2.) Miejscowo嗆: Ko這brzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszali雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://mops.kolobrzeg.pl

1.9.) Podzia obowi您k闚 – zam闚ienie wsp鏊ne

Na podstawie Zarz康zenia 127/21 Prezydenta Miasta Ko這brzeg z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie wyznaczenia Zamawiaj帷ego w豉軼iwego do przeprowadzenia post瘼owa o udzielanie zam闚ie lub udzielenia zam闚ie na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Ko這brzeg oraz okre郵enia sposobu wsp馧dzia豉nia z wyznaczonym Zamawiaj帷ym, Gmina Miasto Ko這brzeg upowa積iona jest przeprowadzenia post瘼owania o udzielanie zam闚ie na rzecz Miejskiego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Ko這brzegu. Gmina Miasto Ko這brzeg przygotowuje i przeprowadza zam闚ienie publiczne zgodnie z zasadami okre郵onymi w Zarz康zeniu nr 126/21 PREZYDENTA MIASTA KOΜBRZEG z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie trybu post瘼owania przy udzielaniu zam闚ie publicznych i powo豉nia Komisji przetargowej.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Miasto Ko這brzeg i Miejskiego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Ko這brzegu

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-87527f11-6f0a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00464047

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-11-29

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00334816/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.8 Us逝gi pocztowe

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg/public/postepowanie?postepowanie=35921681

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania zosta造 wskazane w SWZ w Rozdziale VIII.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zosta wskazany w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.271.53.2022.II

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 3

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

安iadczenie us逝g pocztowych dla Gminy Miasto Ko這brzeg

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 64100000-7 - Us逝gi pocztowe ikurierskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Mo磧iwo嗆 郵edzenia przez internet rejestrowanych w obrocie krajowym przesy貫k listowych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dedykowany program do rejestracji przesy貫k

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Mo磧iwo嗆 郵edzenia przez internet przesy貫k listowych rejestrowanych w obrocie zagranicznym

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

安iadczenie us逝g pocztowych dla Miejskiego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Ko這brzegu

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 64100000-7 - Us逝gi pocztowe ikurierskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Mo磧iwo嗆 郵edzenia przez internet przesy貫k listowych rejestrowanych w obrocie krajowym

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dedykowany program do rejestracji przesy貫k

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Mo磧iwo嗆 郵edzenia przez internet przesy貫k listowych rejestrowanych w obrocie zagranicznym

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Us逝gi kurierskie i dostawa paczek pocztowych dla Gminy Miasto Ko這brzeg

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 64100000-7 - Us逝gi pocztowe ikurierskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Mo磧iwo嗆 郵edzenia przez internet paczek pocztowych rejestrowanych w obrocie krajowym

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dedykowany program do rejestracji przesy貫k

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Mo磧iwo嗆 郵edzenia przez internet przesy貫k kurierskich rejestrowanych w obrocie krajowym

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy spe軟iaj warunki dotycz帷e:

1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:

Dla cz窷ci I oraz II zamawiaj帷y wymaga aby wykonawca by wpisany do rejestru operator闚 pocztowych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23.11.2012r. prowadzonego przez Prezesa Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy.
Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o kt鏎ym mowa powy瞠j, w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zamawiania jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej lub us逝gi, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane.

Dla cz窷ci III zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.

4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:

Zamawiaj帷y uzna za spe軟iony warunek dotycz帷y zdolno軼i technicznej lub zawodowej, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 wykona a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych lub ci庵造ch r闚nie wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie co najmniej jedn us逝g polegaj帷 na:

dla cz窷ci I: 鈍iadczeniu us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym trwaj帷 nieprzerwanie (w spos鏏 ci庵造) przez okres co najmniej 12 miesi璚y o warto軼i minimum 300.000,00 z (brutto) w ramach jednej umowy.

W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia warunek musi zosta spe軟iony co najmniej przez jednego Wykonawc.

W przypadku, gdy us逝ga jest w trakcie wykonywania (鈍iadczenie powtarzaj帷e si lub ci庵貫) wykonawca powinien spe軟i warunek co najmniej na poziomie wymaganym tre軼i warunku tj. 鈍iadczy ww. us逝g trwaj帷 nieprzerwanie (w spos鏏 ci庵造) przez co najmniej 12 miesi璚y w ramach jednej umowy, przy czym warto嗆 ju zrealizowanej us逝gi musi wynosi nie mniej ni wskazana wy瞠j kwota o warto軼i minimum 300.000,00 z (brutto).


dla cz窷ci II: 鈍iadczeniu us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym trwaj帷 nieprzerwanie (w spos鏏 ci庵造) przez okres co najmniej 12 miesi璚y o warto軼i minimum 100.000,00 z (brutto) w ramach jednej umowy.

W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia warunek musi zosta spe軟iony co najmniej przez jednego Wykonawc.

W przypadku, gdy us逝ga jest w trakcie wykonywania (鈍iadczenie powtarzaj帷e si lub ci庵貫) wykonawca powinien spe軟i warunek co najmniej na poziomie wymaganym tre軼i warunku tj. 鈍iadczy ww. us逝g trwaj帷 nieprzerwanie (w spos鏏 ci庵造) przez co najmniej 12 miesi璚y w ramach jednej umowy, przy czym warto嗆 ju zrealizowanej us逝gi musi wynosi nie mniej ni wskazana wy瞠j kwota o warto軼i minimum 100.000,00 z (brutto).


dla cz窷ci III: 鈍iadczeniu us逝g kurierskich i dor璚zaniu paczek pocztowych (w spos鏏 ci庵造) przez okres co najmniej 12 miesi璚y o warto軼i minimum 35 000,00 z (brutto) w ramach jednej umowy.

W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia warunek musi zosta spe軟iony co najmniej przez jednego Wykonawc.

W przypadku, gdy us逝ga jest w trakcie wykonywania (鈍iadczenie powtarzaj帷e si lub ci庵貫) wykonawca powinien spe軟i warunek co najmniej na poziomie wymaganym tre軼i warunku tj. 鈍iadczy ww. us逝g trwaj帷 nieprzerwanie (w spos鏏 ci庵造) przez co najmniej 12 miesi璚y w ramach jednej umowy, przy czym warto嗆 ju zrealizowanej us逝gi musi wynosi nie mniej ni wskazana wy瞠j kwota o warto軼i minimum 35 000,00 z (brutto).

Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 sk豉dania ofert na wi璚ej ni jedn cze嗆.
W przypadku z這瞠nia oferty na cz窷ci I i II, albo na cz窷 I i III, albo na cz窷 II i III lub na wszystkie 3 cz窷ci, Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠 si realizacj co najmniej 鈍iadczenia us逝g pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym trwaj帷 nieprzerwanie (w spos鏏 ci庵造) przez okres co najmniej 12 miesi璚y w ramach jednej umowy na najwy窺z spo鈔鏚 wymaganych minimalnych warto軼i zam闚ienia w zakresie danej cz窷ci, na kt鏎e sk豉da ofert, a je郵i w鈔鏚 cz窷ci, na kt鏎e Wykonawca b璠zie sk豉da ofert, by豉by tak瞠 cz窷 III, Zamawiaj帷y wymaga aby w zakres us逝gi wchodzi造 r闚nie us逝gi kurierskie i dor璚zanie paczek pocztowych.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) Wykaz us逝g wykonanych a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu (zakresu), dat wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y - za陰cznik nr 4 do SWZ;

Uwaga: Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji us逝g, wykonywanych wsp鏊nie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy us逝g, w kt鏎ych wykonaniu Wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch, w kt鏎ych wykonywaniu bezpo鈔ednio uczestniczy lub uczestniczy.

2) Dokument potwierdzaj帷y posiadanie obowi您uj帷ego wpisu do rejestru operator闚 pocztowych prowadzonego przez Prezesa Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub odpowiedni dokument potwierdzaj帷y mo磧iwo嗆 鈍iadczenie us逝g przez Wykonawc w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, je瞠li posiadanie ich jest niezb璠ne ( dotyczy cz窷ci I i II).

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Dokumenty sk豉dane wraz z Formularzem ofertowym - Za陰cznik nr 1 do SWZ:
1) Aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania – zgodnie z Za陰cznikiem nr 2 do SWZ;
2) Zobowi您anie innego podmiotu, o kt鏎ym mowa w Rozdziale XX pkt 6 ppkt 3) SWZ i/lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy (je瞠li dotyczy);
3) Dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty, o鈍iadcze i dokument闚; odpowiednie pe軟omocnictwa, (je瞠li dotyczy), w tym umocowanie do reprezentowania podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby na zasadach okre郵onych w art. 118 ustawy (je瞠li dotyczy);
4) O鈍iadczenie dotycz帷e podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego - o鈍iadczenie sk豉dane na za陰czniku nr 2a do SWZ;
5) Formularz cenowy stanowi帷y za陰cznik nr 3 A dla cz窷ci I, za陰cznik nr 3 B dla cz窷ci II, za陰cznik nr 3 C dla cz窷ci III. (dotycz帷y cz窷ci na kt鏎/e sk豉da ofert).
2. Wymagania dotycz帷e wykonawc闚 zagranicznych zosta造 opisane w cz. I SWZ w Rozdziale XXII pkt. 6- 8. Wymagania dotycz帷e wykonawc闚, kt鏎zy polegaj na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby zosta造 opisane w cz. I SWZ w Rozdziale XXII pkt. 5.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
2. W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale XXII pkt. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia
z post瘼owania sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
4. W przypadku wyboru oferty z這穎nej przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo 膨dania przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚.
5. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy. O鈍iadczenie jw. przedk豉da si, w przypadku okre郵onym w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy P.z.p zgodnie z tre軼i za陰cznika nr 8 do SWZ, odpowiednio w zakresie oferowanej cz窷ci zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy - zosta造 okre郵one w 9 i 10 um闚.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-07 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 poprzez Platform SmartPZP: https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 12:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Wymagany termin realizacji zam闚ienia: 12 miesi璚y dla ka盥ej cz窷ci od daty 01.01.2023 r. W przypadku braku mo磧iwo軼i zawarcia umowy od 01.01.2023r. – 12 miesi璚y od dnia zawarcia umowy

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.