eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubliniec › 2023r. realizacja usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostawie i wydaniu gotowych posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu.Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
2023r. realizacja usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostawie i wydaniu gotowych posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W LUBLIŃCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151992303

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sądowa 9A

1.5.2.) Miejscowość: Lubliniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-700

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 343511402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 2@przedszkolalubliniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.2.przedszkolalubliniec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

2023r. realizacja usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostawie i wydaniu gotowych posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4eddd980-6fbc-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464006

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9dff45dd-db91-44a2-a6a8-380611326583

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.a)W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej; b)Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”; c)wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania z systemu miniPortal” oraz „Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)”; d)maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB, e)za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, f)Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 9 do SWZ. Postępowanie można wyszukać również na „Liście wszystkich postępowań” w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 2.Złożenie oferty w postępowaniu: a)Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem,b)ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 3.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):a)w niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania), b)Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 2@przedszkolalubliniec.pl, c)dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3b) adres email. 4.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 19 ustawy Pzp obowiązek informacyjny zamieścił w rozdziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PM2.26.02.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 315535,50 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, dostawa i wydawanie gotowych posiłków (catering) dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu w 2023r. Na jednodniowy posiłek jednego dziecka, zwany dalej posiłkiem, składa się: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do: Przygotowania, dostawy i wydania posiłków dla dzieci przedszkolnych, w okresie od dnia 02.01.2023r., do dnia 29.12.2023r. Wykonawca dostarczy posiłki do przedszkola z podziałem na pięć grup z uwzględnieniem w tych grupach diet. W każdej grupie (I, II, III, IV, V) jest 25 dzieci. I tura – grupy I i II – 50 dzieci II tura – grupy III, IV i V – 75 dzieci
Szacowana dzienna liczba dzieci korzystających z żywienia wynosi 125. Ilość posiłków objętych niniejszą umową wynosi 22050 – ilość ta może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, przy czym minimalna ilość posiłków wynosi 2200. Zmniejszenie może nastąpić szczególnie przy uwzględnieniu nieobecności dzieci oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub z innych przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące całego przedmiotu zamówienia zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej z maksymalną liczbą punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Lokalizacja

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu określone w art. 116 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że świadczył lub świadczy usługę (w każdym przypadku warunki poniższe muszą być spełnione do okresu poprzedzającego złożenie referencji) obejmującą okres co najmniej trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to obejmujący ten okres i potwierdzające wykonanie co najmniej 1 (jednej) usługi w zakresie żywienia zbiorowego, tj. przygotowanie, dostawa oraz wydanie posiłków. Wskazana usługa musi być o wartości nie mniejszej niż 10.000,00zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Referencje - wystawione przez podmiot na rzecz którego wykonawca świadczył lub świadczy usługę (w każdym przypadku warunki poniższe muszą być spełnione do okresu poprzedzającego złożenie referencji) obejmującą okres co najmniej trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to obejmujący ten okres i potwierdzające wykonanie co najmniej 1 (jednej) usługi w zakresie żywienia zbiorowego, tj. przygotowanie, dostawa oraz wydanie posiłków. Referencje muszą zawierać wskazanie wartości i zakresu oraz terminu wykonania usługi, a także czy zostały wykonane należycie. Wskazana usługa musi być o wartości nie mniejszej niż 10.000,00zł brutto.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego powinno wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty polegających na: a) Zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wartość netto pozostanie bez zmian, a wartość podatku i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie. b)Zmniejszenie ilości posiłków, w przypadku, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia. c)Zmianie wynagrodzenia w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 3. d)Zmianie ilości grup dzieci lub ilości dzieci w grupie. 3.Zamawiający dopuszcza zmianę koordynatorów określonych w § 4 niniejszej umowy. 4.Zamawiający zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia: a) Przez zmianę wysokości cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się zarówno wzrost, jak i obniżenie odpowiednio cen lub kosztów względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie. b)Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi co najmniej 10%. c)Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. d)O zmianę wynagrodzenia wykonawcy Strony mogą występować z pisemnym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesiąca od zawarcia umowy. Z wnioskiem zmiany wartości usługi może wystąpić każda ze Stron w formie pisemnej wraz ze wskazaniem szczegółowego wpływu zmian cen na koszty realizacji zamówienia. e)Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w lit d możliwe będą nie częściej niż dwa razy w okresie obowiązywania umowy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 5 ust. 1. Po osiągnięciu tej wartości w wyniku wprowadzonych zmian, zgodnie z niniejszymi postanowieniami, Strony tracą uprawnienie do występowania z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zgodnie z niniejszymi postanowieniami. f)Poziom zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości wynagrodzenia zostaną ustalone na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. g)Zmianie ulega ta część wynagrodzenia, która nie została jeszcze zapłacona przez Zamawiającego. Zmiana nie dotyczy wynagrodzenie za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku, o którym mowa w lit. d) powyżej. Zmiana na podstawie ust. 4 nie może dotyczyć zmiany wynagrodzenia w zakresie tzw. wsadu do kotła.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.