eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Budowa zagrody dla żubrów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej 266/1, w obrębie Brzezie, Gmina Racibórz ETAP 1Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa zagrody dla żubrów wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działce ewidencyjnej 266/1,
w obrębie Brzezie, Gmina Racibórz
ETAP 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE" NADLEŚNICTWO RYBNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272536161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 36

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rybnik@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.katowice.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie gospodarki leśnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zagrody dla żubrów wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działce ewidencyjnej 266/1,
w obrębie Brzezie, Gmina Racibórz
ETAP 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed5af2a2-6cbe-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.rybnik.katowice.lasy.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy Josephine https://josephine.proebiz.com/pl/ stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy Josephine https://josephine.proebiz.com/pl/ wynosi 500 Mb.
3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie Josephine https://josephine.proebiz.com/pl/ Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazań Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy Josephine https://josephine.proebiz.com/pl/ stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
4. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie Josephine https://josephine.proebiz.com/pl/ tj. -Podłączenie do internetu; - Zainstalowana jedna z następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer wersja 11.0 lub wyższa, Mozilla Firefox wersja 13.0 lub wyższa lub Google Chrome;
5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ jako załączniki.
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę udostępnia się na stronie internetowej.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: Maria Rugor–tel. 32/4223748 wew.*671 Marcin Fros –tel. 32/422-37-48 wew. *673. Pozostałe informacje znajdują się w dziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ARTYKUŁU 13 RODO WZGLĘDEM OSÓB FIZYCZNYCH, OD KTÓRYCH DANE OSOBOWE
BEZPOŚREDNIO POZYSKAŁ ZAMAWIAJĄCY
Dotyczy w szczególności:
- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
-osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem danych osobowych jest Zamawiający tj. Nadleśnictwo Rybnik z siedzibą 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 36, tel. 32/ 422-37-48, który posiada inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych.
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie tegoż zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym.
3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 72 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź.zm.), dalej „ustawa PZP”.
4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrzną instrukcja kancelaryjną Zamawiającego.
5. obowiązek podania danych osób fizycznych bezpośrednio dotyczących tegoż zamówienia jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
6. w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Osoby fizyczne posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO,
8. Osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Pozostałe informacje znajdują się w dziale XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą:
" Budowa zagrody dla żubrów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce
ewidencyjnej 266/1, w obrębie Brzezie, Gmina Racibórz - ETAP 1”, zgodnie
z dokumentacją techniczną, STWiOR oraz przedmiarem robót, w zakresie
umożliwiającym osiągnięcie założonych celów.
2. Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ i obejmuje budowę następujących elementów zagrody:
a) nawierzchnie utwardzone tłuczniem kamiennym (ścieżka, dojście do karmidła, droga dojazdowa, dojście do ganka paszowego, dojście do miejsca
dokarmiania, teren utwardzony przed budynkiem gospodarczym, miejsce do
zawracania, teren wokół wiaty, utwardzony przejazd dla ciągnika)
b) ogrodzenie główne zagrody (pojedyncze i podwójne) wraz z bramami
i ogrodzeniem studni, ogrodzenie sięgacza do karmideł i poideł.
c) miejsce kąpieli piaskowych
d) utwardzone miejsce dokarmiania
e) zagroda kwarantannowa z odłownią, paśnikiem, dwiema tacami karmowymi i poidłem oraz ogrodzeniem

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45442100-8 - Roboty malarskie

45262300-4 - Betonowanie

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233140-2 - Roboty drogowe

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) łączną cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wartości netto i brutto, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena może być tylko jedna.
3. Cena oferty jest ceną kosztorysową.
4. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej na
podstawie Przedmiaru robót opracowanego przez Zamawiającego.
5. Metoda kalkulacji uproszczonej polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów ustalonych jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) – według formuły:
Ck =  L x Cj + PV
gdzie:
Liczba ustalonych jednostek przedmiarowych L oznacza liczbę jednostek
przedmiarowych dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa Cj
uwzględnia wszystkie koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków
transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót objętych daną
jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk. Ceny jednostkowe Cj
przyjmowane do kalkulacji uproszczonej nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT).
6. Kosztorys ofertowy należy sporządzić przy zachowaniu następujących założeń: W kosztorysie ofertowym nie może być pominięta żadna pozycja przedmiaru robót.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. Dz.U.2022 poz. 835) (przesłanki obligatoryjne wykluczenia), b) art. 109 ust.1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy PZP (fakultatywne przesłanki
wykluczenia), tj. Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
c) art. 7 ust. 1 pkt 3 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy;
1a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k
rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.20214, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) Nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). Na podstawie art. 5k ust. 1 w/w rozporządzenia Rady (UE) zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i
14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych w
przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.
2) na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 4 spełniają warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia:
- o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, w zakresie robót
zakończonych związanych z budową ogrodzeń (w tym piłkochwytów) oraz
- o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, w zakresie robót drogowych zakończonych, tj. remont, lub przebudowa, lub odbudowa, lub budowa dróg (w tym ścieżek lub szlaków turystycznych) o nawierzchni ulepszonej lub nieulepszonej
UWAGA
1) Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej,
2) Wykonawca może się powołać na doświadczenie zdobyte przy realizacji robót w ramach konsorcjum, tylko w takim zakresie, w jakim rzeczywiście roboty te sam wykonał.
3) W przypadku konsorcjum przynajmniej jedna z firm musi spełnić warunek wymieniony w pkt. 2 ust a.
b) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień budowlanych poprzez przedstawienie osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach inaczej nazwanych, lecz wyłącznie takich, które uprawniają do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa Budowlanego albo odpowiadające im
inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. Wskazane przez Wykonawcę osoby, bez względu na kraj ich pochodzenia i miejsce zamieszkania, muszą spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo Budowlane. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 58 PZP wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnienie warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2, natomiast brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia musi wykazać samodzielnie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy PZP.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załącznikach nr 3 i 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Do oferty wykonawca dołącza stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do podpisania ofert nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia działając na podstawie art. 274 ust.1 wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych tj.:
a) wykazu robót budowlanych (załącznik nr 7) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia lub referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) wykazu osób (załącznik nr 8), skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a mający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - składa dokumenty zgodnie z
§ 7 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 1 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415 z późn.zm.).
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu wykonawca
przedkłada Zamawiającemu wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ), określające w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy inne podmioty na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzenia wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30.000,00 zł
(trzydzieści tysięcy 00/100 złotych).
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. 2020 poz. 299 ze zm.).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – BNP Paribas Bank Polska S.A. nr: 24 2030 0045 1110 0000 0042 0750. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku zamawiającego.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny, z podaniem imienia i nazwiska. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały czas związania z ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % całkowitej zaoferowanej ceny zgodnie z SWZ.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli zabezpieczenie będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to z dokumentów stanowiących zabezpieczenie musi jednoznacznie wynikać, że służy ono pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym ewentualnych kar umownych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w pkt. 14.2. musi zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniężna nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot z gwarancji lub poręczenia od
przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, poświadczenia podpisu przez osoby trzecie, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Zamawiający musi być uprawniony w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu,
zmienić formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt. XIII.3. niniejszej SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy, w następujących zakresach:
1) ceny ofertowej
a) w przypadku rezygnacji z części zamówienia wynikającej z zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie jej nie leży w interesie publicznym;
b) w przypadku zmiany:
- stawki podatku od towarów i usług,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2) terminu wykonania przedmiotu umowy:
a) w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia;
b) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy,
a w szczególności w przypadku istotnych błędów w dokumentacji projektowej, aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych itp.;
c) w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. duże opady deszczu, śniegu, niskie temperatury, wysoki poziom wody gruntowej), które uniemożliwiają należyte wykonanie umowy;
- w powyższych przypadkach nowy termin wykonania zamówienia ustali Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą uwzględniając zaistniałe okoliczności;
3) sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;
4) zmiany osób wyznaczonych przez Zamawiającego i Wykonawcę do nadzorowania i kontaktów roboczych w trakcie realizacji – osoby wyznaczone i wpisane do umowy jako osoby nadzorujące lub współpracujące w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia mogą być zmienione zarówno przez Zamawiającego i Wykonawcę. Jeśli osoby te winny spełniać określone wymagania to strony to potwierdzą w sposób przewidziany w SWZ. Jeżeli osoby te nie muszą spełniać określonych wymagań to ich zmiana może nastąpić po uprzednim pisemnym, skutecznym zawiadomieniu strony przeciwnej. Powyższa zmiana będzie wymagała pisemnego poinformowania i zgody Zamawiającego.
5) Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców - podmiotów trzecich, na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne,
6) gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum, pod warunkiem, że nowy podmiot przystępujący do konsorcjum lub podmioty pozostałe po ustąpieniu jednego z konsorcjantów, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy,
7) gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, Zamawiający dopuszcza zmianę wspólnika spółki cywilnej, pod warunkiem, że nowy wspólnik lub wspólnicy pozostali w spółce po ustąpieniu jednego ze wspólników, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Forma dokumentów:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 1 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415 z późn.zm.) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale;
2) dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 1 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415 z późn.zm.), inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1) powyżej, składane są w oryginale; 3) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4) w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych pobieranych samodzielnie przez zamawiającego, zamawiający może
żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów;
5) Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.
6) W przypadku dostępności takich dokumentów jak wypis z CEIDG lub wypis z KRS Wykonawca wskazuje adres strony pod którym Zamawiający znajdzie w/w wypis dotyczący Wykonawcy celem zweryfikowania informacji na temat osoby/osób upoważnionych do podpisywania ofert. Informację taką Wykonawca umieści na Formularzu oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.