eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ceranów › Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy CeranówOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ceranów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ceranow

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582842

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ceranów 140

1.5.2.) Miejscowość: Ceranów

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-322

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 257870779

1.5.8.) Numer faksu: 257870954

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@ceranow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ceranow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ceranów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d0dc7e2-6bfd-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463267

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026221/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ceranów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4d0dc7e2-6bfd-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu
a) e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/
b) poczty elektronicznej: urzad@ceranow.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
3. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Pozostałe informacje dotyczące wymagań zawarte w SWZ.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e -Zamówienia.
5. Sposób sporządzenia, przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczna za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postepowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
12. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Jadwiga Żochowska tel. 25 787 07 79 wew. 28
Katarzyna Zielińska tel. 25 787 07 79 wew. 28

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamówienia.gov.pl, https://ceranow.bip.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawarta w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawarta w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ceranów”.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) zamówienia:
31520000-7 lampy i oprawy oświetleniowe
45316110-9 instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71355200-3 wykonywanie badań
1.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ceranów.” w szczególności: wykonanie projektu wykonawczego modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ceranów wraz z jego uzgodnieniem z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego przed rozpoczęciem instalacji oraz:
1. Demontaż istniejących opraw i źródeł światła 298 kpl
2. Zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami typu LED 458 kpl
3. Demontaż wysięgników 298 kpl
4. Montaż wysięgników wraz z przewodem zasilającym 458 kpl
5. Demontaż słupa ŻN 4 szt.
6. Montaż słupa stalowego stylizowanego do 7m z oprawą LED, fundament 4 kpl
7. Układanie kabla ziemnego 240 mb
8. Montaż słupa ŻN 3 kpl.
9. Montaż linii napowietrznej ASXSN 2x25 1700 mb
10. Montaż latarni solarnej parkowej z konstrukcją nośną 6 kpl
11. Wymiana i montaż przewodów sieci napowietrznej OU z osprzętem 458 kpl
12. Montaż zabezpieczeń na linii 462 kpl
13. Demontaż szaf SON 22 kpl
14. Montaż nowych szaf SON 22 kpl
15. Badania i pomiary 1 kpl
16. Dokumentacja powykonawcza 1 kpl
17. Roboty towarzyszące -przycinka drzew 1 kpl

2.) Zamówienie obejmuje także obowiązki Wykonawcy polegające na:
a) powierzeniu kierowania robotami kierownikowi budowy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych;
b) wykonawca, przed rozpoczęciem robót przedłoży atesty i świadectwa na podstawowe materiały przewidziane do wbudowania i uzyska akceptację Zamawiającego (Inspektora nadzoru) na ich wbudowanie.
3.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa „Program Funkcjonalno-Użytkowy” oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
4.) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi za wady na cały zakres zamówienia, na co przedstawi na etapie odbioru końcowego stosowne dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń.
5.) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały i zamontowane urządzenia przez wskazany przez siebie okres, stanowiący kryterium oceny ofert. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia dokonania odbioru końcowego.
6.) W okresie rękojmi i gwarancji koszty związane z wszelkimi naprawami oraz usuwaniem usterek ponosić będzie Wykonawca.
7.) Wykonawca zobowiązany będzie, na wezwanie Zamawiającego w okresie gwarancyjnym, do realizacji corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację urządzeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert oraz wagi:
Nr Kryterium Waga
1 Cena ryczałtowa brutto wykonania zamówienia 60%
2 Termin udzielonej gwarancji i rękojmi 40%
Razem 100%

2. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako suma punktów uzyskanych w poniżej opisanych kryteriach.
3. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Sposób obliczania wartości punktowej dla kryterium 1 - Cena oferty brutto:
cena brutto oferty najniżej skalkulowanej
liczba punktów dla kryterium 1 = ------------------------------------------------------ × 60% *100 pkt
cena brutto oferty ocenianej

5. Sposób obliczania wartości punktowej dla kryterium 2 – termin udzielonej gwarancji:
okres gwarancji oferty ocenianej*
liczba punktów dla kryterium 2 = ---------------------------------------------------------- × 40 % *100 pkt
najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert

* zgodnie z SWZ zaoferowany okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Wykonawca może wskazać maksymalnie 84-miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
1.) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3.) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
4.) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1. Wykonawca musi wykazać, że wykonał 3 roboty na kwotę nie mniejszą niż po 1 200 000 zł brutto każda dotycząca modernizacji opraw led oświetlenia ulicznego.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać
na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci,
na potencjał, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kliku następujących formach (art. 97 ust. 7 ustawy Pzp):
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy
w Banku PBS Oddział Ceranów. Nr konta 90 9221 0000 0018 4872 2000 0030. Wskazane jest dołączenie kopii przelewu do oferty przetargowej.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminem składania ofert.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 4, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, przy czym:
1) w bezwarunkowo i na pierwsze żądanie.
2) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych
z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich,
3) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Wypłata 10% wynagrodzenia za wykonaną część robót, zgłoszoną do odbioru oraz odebraną przez Zamawiającego na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę i protokołu odbioru szczegółowego robót, podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, nastąpi w terminie 30 dni od dnia odbioru części robót. Zamawiający wypłaci Wykonawcy tę część wynagrodzenia ze środków na realizacje inwestycji jako wkład własny Zamawiającego do inwestycji, na podstawie faktury VAT.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.