eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Dostawa żywności dla jednostek organizacyjnych Powiatu PłońskiegoOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa żywności dla jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT PŁOŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Płocka 39

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@powiat-plonski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-plonski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5671323359

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sienkiewicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@zs1plonsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: poczta@zs1plonsk.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5671674662

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Płocka 56

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrekcja@loplonsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dyrekcja@loplonsk.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół w Raciążu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5671459975

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 64

1.5.2.) Miejscowość: Raciąż

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-140

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs_raciaz@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsraciaz.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5671471114

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Joniec 50

1.5.2.) Miejscowość: Joniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-131

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: soszw@poczta.onet.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswjoniec.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5671739166

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karolinowo 38

1.5.2.) Miejscowość: Karolinowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-120

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps@dpskarolinowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskarolinowo.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku im. Św. Stanisława Kostki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5671908054

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Młodzieżowa 11 a

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: soswwplonsku@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sosw.plonsk.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Starostwo Powiatowe w Płońsku i jednostki organizacyjne powiatu zobowiązane są do wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania. Za przygotowanie postępowania odnośnie opisu przedmiotu zamówienia i szacowania wartości zamówienia odpowiada Starostwo i jednostki organizacyjne w zakresie jaki ich dotyczy. Za przygotowanie dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada Referat Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Płońsku.Przedstawiciele Starostwa i jednostek organizacyjnych wchodzą w skład Komisji Przetargowej powołanej do postępowania. Jednostki organizacyjne Zamawiające ponoszą odpowiedzialność za realizację umowy i jej rozliczenie finansowe, stosownie do zakresu podmiotowego i przedmiotowego właściwego dla danej jednostki. Starostwo Powiatowe realizuje zadania powiatu

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa żywności dla jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c48a366-6f09-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463135

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017457/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa żywności dla jednostek organizacyjnych Powiatu płońskiego na 2022 rok

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
• mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl
• ePUAPu:https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/cp8x0t02ds
• poczty elektronicznej do dnia mrowinska@powiat-plonski.pl (przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą).
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu lub numerem referencyjnym: ZP.272.42.2022.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (dostępnych pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa- klienta/regulamin).
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
6. Dokumenty lub oświadczenia, inne niż stanowiące ofertę, składane są – za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego za pośrednictwem miniPortalu (Formularza do komunikacji) lub poczty elektronicznej – bez ich uprzedniego zaszyfrowania. Zaszyfrowanie takich dokumentów lub oświadczeń i przesłanie ich za pośrednictwem Formularza do komunikacji spowoduje brak możliwości ich odszyfrowania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków). W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż składanych wraz z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płoński, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, dane kontaktowe: adres e-mail: urzad@powiat-plonski.pl
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, e-mail: iod@powiat-plonski.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na
na dostawę żywności dla jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy
z dn. 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
a) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.42.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa żywności do jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego
Część 1 zamówienia - Mięso i przetwory
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 4.1 -4.6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15111000-9 - Mięso wołowe

15113000-3 - Wieprzowina

15112000-6 - Drób

15131220-3 - Bekon

15131130-5 - Wędliny

15112300-9 - Wątróbki drobiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1."Cena" -znaczenie kryterium 60%
Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana wg poniższego wzoru:

(cena najniższa)/(cena badana ) x 60 = ilość punktów w kryterium cena ( C)

Na potrzeby kryterium ,, cena” będzie brana pod uwagę cena brutto oferty podana w formularzu oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.

W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

2.„Termin płatności faktury” – znaczenie kryterium 40 %
3.Termin płatności faktury należy wskazać w pkt 8 Formularza oferty cenowej.
4. Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Termin płatności faktury” (T) wg następujących zasad:
Za zaoferowany przez Wykonawcę:
Termin płatności faktury – 30 dni - 40 pkt
Termin płatności faktury - 21 dni - 0 pkt
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty terminu płatności faktury Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 21 dniowy termin płatności faktury oraz otrzyma 0 pkt w ww. kryterium oceny ofert. Jeżeli Wykonawca wskaże inny niż 30 dniowy lub 21 dniowy termin płatności faktury, wówczas jego oferta zostanie odrzucona na postawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, jako niezgodna z warunkami zamówienia. W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
5. Za najkorzystniejszą Zamawiający uznana ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów w kryterium „Cena” i kryterium „Termin płatności faktury” według poniższego wzoru:
Łączna liczba punktów ocenianej oferty = C+T
6. Ilość punktów w kryterium ,,Cena”, i „Termin płatności faktury” oraz łączna liczba punktów będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku.
7. Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa żywności do jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego
Część 2 zamówienia - Jaja
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 4.1 -4.6 do

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1."Cena" -znaczenie kryterium 60%
Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana wg poniższego wzoru:

(cena najniższa)/(cena badana ) x 60 = ilość punktów w kryterium cena ( C)

Na potrzeby kryterium ,, cena” będzie brana pod uwagę cena brutto oferty podana w formularzu oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.

W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

2.„Termin płatności faktury” – znaczenie kryterium 40 %
3.Termin płatności faktury należy wskazać w pkt 8 Formularza oferty cenowej.
4. Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Termin płatności faktury” (T) wg następujących zasad:
Za zaoferowany przez Wykonawcę:
Termin płatności faktury – 30 dni - 40 pkt
Termin płatności faktury - 21 dni - 0 pkt
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty terminu płatności faktury Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 21 dniowy termin płatności faktury oraz otrzyma 0 pkt w ww. kryterium oceny ofert. Jeżeli Wykonawca wskaże inny niż 30 dniowy lub 21 dniowy termin płatności faktury, wówczas jego oferta zostanie odrzucona na postawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, jako niezgodna z warunkami zamówienia. W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
5. Za najkorzystniejszą Zamawiający uznana ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów w kryterium „Cena” i kryterium „Termin płatności faktury” według poniższego wzoru:
Łączna liczba punktów ocenianej oferty = C+T
6. Ilość punktów w kryterium ,,Cena”, i „Termin płatności faktury” oraz łączna liczba punktów będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku.
7. Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa żywności do jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego
Część 3 zamówienia - Pieczywo
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 4.1 -4.6 do

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15811100-7 - Chleb

15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1."Cena" -znaczenie kryterium 60%
Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana wg poniższego wzoru:

(cena najniższa)/(cena badana ) x 60 = ilość punktów w kryterium cena ( C)

Na potrzeby kryterium ,, cena” będzie brana pod uwagę cena brutto oferty podana w formularzu oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.

W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

2.„Termin płatności faktury” – znaczenie kryterium 40 %
3.Termin płatności faktury należy wskazać w pkt 8 Formularza oferty cenowej.
4. Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Termin płatności faktury” (T) wg następujących zasad:
Za zaoferowany przez Wykonawcę:
Termin płatności faktury – 30 dni - 40 pkt
Termin płatności faktury - 21 dni - 0 pkt
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty terminu płatności faktury Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 21 dniowy termin płatności faktury oraz otrzyma 0 pkt w ww. kryterium oceny ofert. Jeżeli Wykonawca wskaże inny niż 30 dniowy lub 21 dniowy termin płatności faktury, wówczas jego oferta zostanie odrzucona na postawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, jako niezgodna z warunkami zamówienia. W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
5. Za najkorzystniejszą Zamawiający uznana ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów w kryterium „Cena” i kryterium „Termin płatności faktury” według poniższego wzoru:
Łączna liczba punktów ocenianej oferty = C+T
6. Ilość punktów w kryterium ,,Cena”, i „Termin płatności faktury” oraz łączna liczba punktów będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku.
7. Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa żywności do jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego
Część 4 zamówienia - Ciasta
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 4.1 -4.6 do

4.2.6.) Główny kod CPV: 15812000-3 - Wyroby ciastkarskie i ciasta

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15812200-5 - Ciasta

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1."Cena" -znaczenie kryterium 60%
Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana wg poniższego wzoru:

(cena najniższa)/(cena badana ) x 60 = ilość punktów w kryterium cena ( C)

Na potrzeby kryterium ,, cena” będzie brana pod uwagę cena brutto oferty podana w formularzu oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.

W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

2.„Termin płatności faktury” – znaczenie kryterium 40 %
3.Termin płatności faktury należy wskazać w pkt 8 Formularza oferty cenowej.
4. Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Termin płatności faktury” (T) wg następujących zasad:
Za zaoferowany przez Wykonawcę:
Termin płatności faktury – 30 dni - 40 pkt
Termin płatności faktury - 21 dni - 0 pkt
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty terminu płatności faktury Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 21 dniowy termin płatności faktury oraz otrzyma 0 pkt w ww. kryterium oceny ofert. Jeżeli Wykonawca wskaże inny niż 30 dniowy lub 21 dniowy termin płatności faktury, wówczas jego oferta zostanie odrzucona na postawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, jako niezgodna z warunkami zamówienia. W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
5. Za najkorzystniejszą Zamawiający uznana ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów w kryterium „Cena” i kryterium „Termin płatności faktury” według poniższego wzoru:
Łączna liczba punktów ocenianej oferty = C+T
6. Ilość punktów w kryterium ,,Cena”, i „Termin płatności faktury” oraz łączna liczba punktów będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku.
7. Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa żywności do jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego
Część 5 zamówienia - Owoce i Warzywa
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 4.1 -4.6 do

4.2.6.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

03222210-8 - Cytryny

03222230-4 - Grejpfruty

03221400-0 - Warzywa kapustne

03221113-1 - Cebula

03221120-3 - Warzywa bulwiaste

03221112-4 - Marchew

03221310-2 - Sałata

03221270-9 - Ogórki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1."Cena" -znaczenie kryterium 60%
Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana wg poniższego wzoru:

(cena najniższa)/(cena badana ) x 60 = ilość punktów w kryterium cena ( C)

Na potrzeby kryterium ,, cena” będzie brana pod uwagę cena brutto oferty podana w formularzu oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.

W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

2.„Termin płatności faktury” – znaczenie kryterium 40 %
3.Termin płatności faktury należy wskazać w pkt 8 Formularza oferty cenowej.
4. Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Termin płatności faktury” (T) wg następujących zasad:
Za zaoferowany przez Wykonawcę:
Termin płatności faktury – 30 dni - 40 pkt
Termin płatności faktury - 21 dni - 0 pkt
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty terminu płatności faktury Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 21 dniowy termin płatności faktury oraz otrzyma 0 pkt w ww. kryterium oceny ofert. Jeżeli Wykonawca wskaże inny niż 30 dniowy lub 21 dniowy termin płatności faktury, wówczas jego oferta zostanie odrzucona na postawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, jako niezgodna z warunkami zamówienia. W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
5. Za najkorzystniejszą Zamawiający uznana ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów w kryterium „Cena” i kryterium „Termin płatności faktury” według poniższego wzoru:
Łączna liczba punktów ocenianej oferty = C+T
6. Ilość punktów w kryterium ,,Cena”, i „Termin płatności faktury” oraz łączna liczba punktów będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku.
7. Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa żywności do jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego
Część 6 zamówienia - Produkty mleczarskie
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 4.1 -4.6 do

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15511100-4 - Mleko pasteryzowane

15512000-0 - Śmietana

15544000-3 - Ser twardy

15542300-2 - Ser feta

15530000-2 - Masło

15542100-0 - Ser twarogowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1."Cena" -znaczenie kryterium 60%
Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana wg poniższego wzoru:

(cena najniższa)/(cena badana ) x 60 = ilość punktów w kryterium cena ( C)

Na potrzeby kryterium ,, cena” będzie brana pod uwagę cena brutto oferty podana w formularzu oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.

W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

2.„Termin płatności faktury” – znaczenie kryterium 40 %
3.Termin płatności faktury należy wskazać w pkt 8 Formularza oferty cenowej.
4. Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Termin płatności faktury” (T) wg następujących zasad:
Za zaoferowany przez Wykonawcę:
Termin płatności faktury – 30 dni - 40 pkt
Termin płatności faktury - 21 dni - 0 pkt
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty terminu płatności faktury Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 21 dniowy termin płatności faktury oraz otrzyma 0 pkt w ww. kryterium oceny ofert. Jeżeli Wykonawca wskaże inny niż 30 dniowy lub 21 dniowy termin płatności faktury, wówczas jego oferta zostanie odrzucona na postawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, jako niezgodna z warunkami zamówienia. W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
5. Za najkorzystniejszą Zamawiający uznana ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów w kryterium „Cena” i kryterium „Termin płatności faktury” według poniższego wzoru:
Łączna liczba punktów ocenianej oferty = C+T
6. Ilość punktów w kryterium ,,Cena”, i „Termin płatności faktury” oraz łączna liczba punktów będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku.
7. Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa żywności do jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego
Część 7 zamówienia - Mrożone warzywa, owoce i potrawy
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 4.1 -4.6 do

4.2.6.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1."Cena" -znaczenie kryterium 60%
Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana wg poniższego wzoru:

(cena najniższa)/(cena badana ) x 60 = ilość punktów w kryterium cena ( C)

Na potrzeby kryterium ,, cena” będzie brana pod uwagę cena brutto oferty podana w formularzu oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.

W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

2.„Termin płatności faktury” – znaczenie kryterium 40 %
3.Termin płatności faktury należy wskazać w pkt 8 Formularza oferty cenowej.
4. Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Termin płatności faktury” (T) wg następujących zasad:
Za zaoferowany przez Wykonawcę:
Termin płatności faktury – 30 dni - 40 pkt
Termin płatności faktury - 21 dni - 0 pkt
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty terminu płatności faktury Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 21 dniowy termin płatności faktury oraz otrzyma 0 pkt w ww. kryterium oceny ofert. Jeżeli Wykonawca wskaże inny niż 30 dniowy lub 21 dniowy termin płatności faktury, wówczas jego oferta zostanie odrzucona na postawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, jako niezgodna z warunkami zamówienia. W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
5. Za najkorzystniejszą Zamawiający uznana ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów w kryterium „Cena” i kryterium „Termin płatności faktury” według poniższego wzoru:
Łączna liczba punktów ocenianej oferty = C+T
6. Ilość punktów w kryterium ,,Cena”, i „Termin płatności faktury” oraz łączna liczba punktów będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku.
7. Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa żywności do jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego
Część 8 zamówienia - Różne artykuły żywnościowe
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 4.1 -4.6 do

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1."Cena" -znaczenie kryterium 60%
Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana wg poniższego wzoru:

(cena najniższa)/(cena badana ) x 60 = ilość punktów w kryterium cena ( C)

Na potrzeby kryterium ,, cena” będzie brana pod uwagę cena brutto oferty podana w formularzu oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.

W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

2.„Termin płatności faktury” – znaczenie kryterium 40 %
3.Termin płatności faktury należy wskazać w pkt 8 Formularza oferty cenowej.
4. Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Termin płatności faktury” (T) wg następujących zasad:
Za zaoferowany przez Wykonawcę:
Termin płatności faktury – 30 dni - 40 pkt
Termin płatności faktury - 21 dni - 0 pkt
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty terminu płatności faktury Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 21 dniowy termin płatności faktury oraz otrzyma 0 pkt w ww. kryterium oceny ofert. Jeżeli Wykonawca wskaże inny niż 30 dniowy lub 21 dniowy termin płatności faktury, wówczas jego oferta zostanie odrzucona na postawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, jako niezgodna z warunkami zamówienia. W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
5. Za najkorzystniejszą Zamawiający uznana ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów w kryterium „Cena” i kryterium „Termin płatności faktury” według poniższego wzoru:
Łączna liczba punktów ocenianej oferty = C+T
6. Ilość punktów w kryterium ,,Cena”, i „Termin płatności faktury” oraz łączna liczba punktów będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku.
7. Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, iż brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy Pzp.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały określone w Załączniku Nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.