eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pysznica › Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PYSZNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409117

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 322

1.5.2.) Miejscowość: Pysznica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-403

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 841 00 04

1.5.8.) Numer faksu: 15 841 00 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pysznica.bip.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27fa6c6e-6f16-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00462835

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042056/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pysznica.bip.gmina.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zapytania można składać za pomocą środków wymienionych w ust. 1 oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres email: ug@pysznica.pl powołując się w temacie wiadomości na numer postepowania RI.III.271.20.2022.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych jest:
Wójt Gminy Pysznica, ul. Wolności 322 37-403 Pysznica
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych adres e-mail: iod@pysznica.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. będą przetwarzane w celu/celach przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia;
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności: z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w szczególności osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, 19 oraz art. 74 i 75 ustawy z dnia 11
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.III.271.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica w roku 2023.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pysznica w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXXI/552/17 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica.
Zebrane odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy do Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, pełniącego funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym NR GO-I.031.9.2020 zawartym w dniu 20 sierpnia 2020 r. pomiędzy Gminą Stalowa Wola a Gminą Pysznica
Ważenie, stanowiące wskazanie ilości odpadów do rozliczeń, będzie miało miejsce na wadze zlokalizowanej na terenie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek przechowywania wszystkich kart przekazania i kwitów wagowych, tj. dokumentów potwierdzających przeprowadzenie ważenia przez cały okres trwania umowy i niezwłocznego (w terminie do 3 dni roboczych) ich udostępnienia na żądanie Zamawiającego.
W przypadku awarii instalacji wskazanej przez Zamawiającego, Zamawiający wskaże instalację zastępczą zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, do której Wykonawca będzie miał obowiązek zawieźć odpady.
Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1Mg odebranych odpadów komunalnych.
W ramach realizacji przedmiotu umowy wskazanego w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania niżej wymienionych usług:
a) Usługa wywozu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów o kodzie 20 03 01, ich załadunek, transport do Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli lub do Instalacji Zastępczej w przypadku braku instalacji regionalnej, wskazanej w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
b) Odbiór i transport selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości:
1) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, kod 20 01 01, 15 01 01,
2) szkło, opakowania ze szkła, kod 20 01 02,15 01 07,
3) metale, opakowania z metalu, kod 20 01 40, 15 01 04
4) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych kod 20 01 39, 15 01 02
5) opakowania wielomateriałowe, kod 15 01 05
6) bioodpady, kod 20 02 01, 20 01 99 ex
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, kod 20 03 07
8) popiół z palenisk domowych, kod 20 03 99, 20 01 99 ex
c) Zbiórka w aptekach, punktach aptecznych, punkcie selektywnej zbiórki odpadów przeterminowanych leków, kod: 20 01 31, 20 01 32, ich transport i utylizacja.
Wykaz aptek stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
d) Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w m. Pysznica przy ul. Komunalnej 2, zwanym dalej PSZOK.
Istniejący PSZOK zostanie udostępniony Wykonawcy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wyposażenia punktu PSZOK w pojemniki na wszystkie dostarczane przez mieszkańców selektywnie zebrane i dostarczone odpady wymienione w pkt 6, których wielkość i typ będzie dostosowane do ilości przyjmowanych odpadów. Dla określenia ilości przyjmowanych odpadów wykonawca zobowiązany jest zważyć przywiezione odpady i prowadzić ewidencję określoną w ustawie o odpadach. PSZOK będzie przyjmował odpady od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 15-tej z wyjątkiem świąt.

Wykonawca prowadząc punkt PSZOK wymieniony powyżej jest zobowiązany do transportu zebranych tam odpadów do Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli.
Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca sporządzi harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Pysznica, zgodny z uchwalonym Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Pysznica, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy dostarczyć w formie ulotki właścicielom nieruchomości. Opracowany harmonogram musi być bezwzględnie przestrzegany.
Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi być w dyspozycji Wykonawcy.
Wykonawca w ramach oferowanej ceny dostarczy właścicielom nieruchomości pojemnik na odpady komunalne i worki na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny. Pojemnik i worki powinny mieć logo wykonawcy i powinny być w kolorach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica.
Wymagana częstotliwość wywozu odpadów z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:
1) odpady komunalne zmieszane, będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością, nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie;
2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło), wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością, nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych będą odbierane z częstotliwością, nie rzadziej niż raz w roku, zgodnie z harmonogramem;
4) bioodpady będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości
z częstotliwością, nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie;
5) popiół (zimny) zbierany w workach nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie, w okresie od października do końca kwietnia, zgodnie z harmonogramem;
6) opróżnianie koszy ulicznych z częstotliwością, nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie lub w miarę potrzeby na zgłoszenie.
Do wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć szacunkową liczbę odpadów w 2023 r. w ilości 2 141 Mg.
Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca sporządzi harmonogram wywozu odpadów
z terenu Gminy Pysznica, zgodny z uchwalonym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy dostarczyć w formie ulotki właścicielom nieruchomości. Opracowany harmonogram musi być bezwzględnie przestrzegany.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1. Cena (C) 60 %
2. Zatrudnienie (Z) 20 %
3. Termin płatności (T) 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej Wójta Gminy Pysznica, w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 poz. 1297 z późn.zm.) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b) wpis do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach ( Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych co najmniej 500 Mg oraz przedłoży dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie,
b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym tj.:
1) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122);
2) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) co najmniej 1 samochód typu hakowiec do obsługi kontenerów;
4) bazą magazynowo – transportową usytuowaną w gminie Pysznica lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Pysznica, usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 11 do SWZ.
1.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
1.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
1.4. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających,
że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz Z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 8 do SWZ.
2. Wykaz wykonanych usług. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych
co najmniej 500 Mg oraz przedłoży dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana
lub jest wykonywana należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 9
do SWZ.
3. Wykaz sprzętu i zaplecza. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ tj.:
1) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122);
2) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) co najmniej 1 samochód typu hakowiec do obsługi kontenerów;
4) bazą magazynowo – transportową usytuowaną w gminie Pysznica lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Pysznica, usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg
Oddział Nisko; nr rachunku 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002 z dopiskiem:
„Wadium – nr postępowania RI.III.271.20.2022”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Pysznica, 37– 403 Pysznica, ul. Wolności 322
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie i na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Adres skrzynki ePUAP URZĘDU GMINY PYSZNICA: /y53uupl33e/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – stanowiącej regulację prawa
powszechnie obowiązującego, która statuuje wobec tzw. podmiotów rosyjskich (tzn. podmiotów objętych / określonych
dyspozycją tego aktu prawnego ) sankcje i zakazy związane z obszarem zamówień publicznych – wskazuje się, iż na
gruncie niniejszego postępowania, obok podstaw wykluczenia określonych w pkt 1 i 2 (tzn. odwołujących się do przepisów
art. 108 i 109 ustawy PZP), zastosowanie z mocy prawa mają również sankcje określone tą regulacją szczególną.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.