eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żyrzyn › Budowa budynku dla Ośrodka Opieki Społecznej, Urzędu Gminy Żyrzyn i Samorządowej Administracji OświatowejOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa budynku dla Ośrodka Opieki Społecznej, Urzędu Gminy Żyrzyn i Samorządowej Administracji Oświatowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żyrzyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020115

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstania Styczniowego 10

1.5.2.) Miejscowość: Żyrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-103

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818814226

1.5.8.) Numer faksu: 818814226

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugzyrzyn@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zyrzyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=746

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku dla Ośrodka Opieki Społecznej, Urzędu Gminy Żyrzyn i Samorządowej Administracji Oświatowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbe449b3-5f31-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00462340

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030265/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa budynku dla Ośrodka Opieki Społecznej, Urzędu Gminy Żyrzyn i Samorządowej Administracji Oświatowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00426540/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: G.271.B.13.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5266310,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa budynku dla Ośrodka Opieki Społecznej, Urzędu Gminy Żyrzyn i Samorządowej Administracji Oświatowej”

Lokalizacja
Miejscowość: Żyrzyn, gm. Żyrzyn, działki nr 1817, 1818/1, 1818/2 obręb: 0015 Żyrzyn, jednostka ewidencyjna: 061411_2 Żyrzyn, pow. puławski, woj. Lubelskie

a. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
− Zgłoszenie do urzędu rozpoczęcia prac budowlanych.
− Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja placu budowy.
− Budowa budynku dla Ośrodka Opieki Społecznej, Urzędu Gminy Żyrzyn i Samorządowej Administracji Oświatowej,
− Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego
− Rozbiórka istniejącego budynku Urzędu Gminy (po ukończeniu nowego budynku) – istniejący budynek Urzędu Gminy musi mieć możliwość pełnienia swojej funkcji w czasie trwania prac budowlanych a jego rozbiórka może być przeprowadzona dopiero po oddaniu nowego obiektu do użytku. (Czynności te będą przeprowadzane przy ścisłej współpracy z zamawiającym
− Dojścia i dojazdy zaprojektowane z kostki brukowej,
− Projektowane miejsca postojowe
− Utwardzone miejsce do gromadzenia odpadów,
− Projektowana zieleń izolacyjna,
− Oświetlenie terenu,
− Wody opadowe z połaci promieniście odprowadzone do gruntu na własną działkę, projektowana niwelacja terenu związana z odprowadzaniem wód opadowych nie wpływa w sposób radykalny na naturalne uformowanie terenu. W celu zapobiegania zalewania działek sąsiednich zaprojektowano:
fundament pod ogrodzenie o wysokości 20 cm. Woda z rur spustowych z połaci dachowych odprowadzana będzie zewnętrznymi instalacjami kanalizacjami deszczowymi do instalacji kanalizacji deszczowej
− Roboty porządkowe,
− Zgłoszenie do urzędu zakończenie robót budowlanych.
− Dostawa i montaż wyposażenia budynku

projektowane instalacje:
− Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – projektowana studzienki kanalizacyjnej,
− Zewnętrzna instalacja wodociągowa – projektowana do istniejącego przyłącza wodociągowego,
− Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej – projektowana do istniejącej instalacji deszczowej,
− Zewnętrzna instalacja gazowa – projektowana do istniejącej sieci gazowej,
− Zewnętrzna instalacja energetyczna zalicznikowa WLZ – projektowana,
− Zewnętrzna instalacja oświetlenia terenu,
− Wewnętrzna instalacja wod.-kan.,
− Wewnętrzna instalacja C.O.,
− Wewnętrzna instalacja elektryczna,
− Wewnętrzna instalacja alarmowa oraz monitoring wizyjny,
− Instalacja nagłośnienia Sali Obrad oraz rzutnik i ekran,
− Instalacja klimatyzacji i wentylacji,
− Instalacja sieci internetowej i telefonicznej wraz z centralą telefoniczną,
− Instalacja fotowoltaiczna,
− Winda wraz z instalacją.

instalacje do likwidacji:
− Zewnętrzna instalacja wodociągowa – likwidacja części przyłącza,
− Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej – likwidacja części przyłącza,
− Zewnętrzna instalacja gazowa – likwidacja części przyłącza.

b. Parametry techniczne budynku
− Powierzchnia zabudowy - 387,78 m2
− Powierzchnia całkowita - 1 308,53 m2
− Powierzchnia użytkowa - 689,13 m2
− Kubatura - 3 202,08 m3
− Długość budynku - 30,94 m
− Szerokość budynku - 14,24 m
− Wysokość budynku - 11,86 m
− Liczba kondygnacji: 3 (parter + piętro + poddasze użytkowe)

c. Wyposażenie budynku dla Ośrodka Opieki Społecznej, Urzędu Gminy Żyrzyn i Samorządowej Administracji Oświatowej należy dostarczyć i zainstalować zgodnie z dokumentacją projektową oraz wykazem wyposażenia.
d. W budynek zainstalowana będzie instalacja alarmowa, monitoring wizyjny, nagłośnienie Sali Obrad oraz wyposażenie jej w rzutnik i ekran.

1. Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót oraz innymi dokumentami stanowiącymi załącznik nr 13 do SWZ z uwzględnieniem zapisów SWZ i umowy (załącznik nr 9 do SWZ).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają w szczególności:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
3) pomocniczo przedmiar robót.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz samego Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. (kierownicy robót branżowych)
5. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
6. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi.
7. Stosownie do treści art. 102 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załącznik nr 13 do niniejszej specyfikacji.
8. Kolorystykę poszczególnych elementów obiektu i wyposażenia należy przedstawić przed wykonaniem lub dostarczeniem Zamawiającemu w celu akceptacji.
9. Wykonawca przed odbiorem końcowym musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie od stosownej instytucji wraz ze wszystkimi odbiorami i pozwoleniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Rozwiązania równoważne
8. Jeżeli dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia, w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.
9. Pod pojęciem „minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych i funkcjonalnych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza to że, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

39290000-1 - Wyposażenie różne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przed otwarciem ofert Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 5 100 000,00 zł brutto.
Oferowane ceny ww. ofert przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W chwili obecnej Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia posiadanych środków finansowych do ceny najkorzystniejszej oferty.
Mając na uwadze powyższe, zachodzi przesłanka do unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7236385,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8608907,27 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.