eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Dostawy energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w TarnowieOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000313408

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 13

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 631 03 41

1.5.8.) Numer faksu: 14 631 03 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ssz.tar.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssz.tar.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1b5d902-6cab-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00462135

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017824/33/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.63 Dostawy energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty elektroniczne (nie dotyczy oferty) przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy:
https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę złożenia dokumentów elektronicznych przyjmuje
się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po którym pojawi się komunikat,
że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy:
https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar. Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie w zakładce „POSTĘPOWANIA” pod „NAZWĄ” zgodną z nazwą prowadzonego postępowania.
3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj. AE/ZP-27-86/22.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w „Regulaminie” zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w „Regulaminie” oraz
„Instrukcjach dla Wykonawców" zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią regulaminu i instrukcji, o których mowa wyżej, a treścią SWZ zastosowanie mają zapisy SWZ.
8. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty elektroniczne (nie dotyczy oferty) przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę złożenia dokumentów elektronicznych przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij
wiadomość” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
9. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny należy dołączyć odpowiednią ilość plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
10. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie określono w pkt.15.12. SWZ.
11. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
12. Informację na temat kodowania i czasu odbioru danych określono w pkt.15.14. SWZ.
13. Sposób sporządzenia oraz przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz. 2415) oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).
14.Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AE/ZP-27-86/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. Dostawy energii elektrycznej odbywać się będzie do n/w stacji:
1) Stacja Starodąbrowska
a) Dostawy energii elektrycznej do stacji transformatorowej S-049
moc przyłączeniowa = 350 kW
moc umowna = 180 kW, (dotychczasowa grupa taryfowa C21)
zapotrzebowanie energii elektrycznej ok. 700 MWh – rocznie.
b) Zasilanie rezerwowe: ze stacji transformatorowej
moc przyłączeniowa = 350 kW
moc umowna = 100 kW, (dotychczasowa grupa taryfowa C21)
zapotrzebowanie energii elektrycznej ok. 7 MWh – rocznie.
2) Stacja Kontener
a) Dostawy energii elektrycznej do stacji transformatorowej S-1230
moc przyłączeniowa = 350 kW
moc umowna = 270 kW, (dotychczasowa grupa taryfowa C21)
zapotrzebowanie energii elektrycznej ok. 800 MWh – rocznie.
b) Zasilanie rezerwowe: ze stacji transformatorowej
moc przyłączeniowa = 350 kW
moc umowna = 150 kW, (dotychczasowa grupa taryfowa C21)
zapotrzebowanie energii elektrycznej ok. 7 MWh – rocznie.
3) Stacja Kontener - Centrum Kardiologii
a) Dostawy energii elektrycznej do stacji transformatorowej S-1230
moc przyłączeniowa = 220 kW
moc umowna = 60 kW, (dotychczasowa grupa taryfowa C23)
zapotrzebowanie energii elektrycznej ok. 200 MWh – rocznie.
b) Zasilanie rezerwowe: ze stacji transformatorowej S-049
moc przyłączeniowa = 220 kW
moc umowna = 60 kW, (dotychczasowa grupa taryfowa C23)
zapotrzebowanie energii elektrycznej ok. 2 MWh – rocznie.
4) Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Tarnowie, ul. Szpitalna 53
moc przyłączeniowa = 17 kW
moc umowna = 11 kW (dotychczasowa grupa taryfowa C11)
zapotrzebowanie energii elektrycznej ok. 12 MWh – rocznie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SWZ obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej za wymienione w SWZ kryteria z uwzględnieniem wagi danego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt.12.1.1. SWZ (według Załącznika Nr 2 do SWZ),
b) posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna, że warunek, o którym mowa w pkt.1.1 został spełniony, jeżeli każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt.12.1.1. SWZ (według Załącznika Nr 2 do SWZ) oraz co najmniej jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada koncesję, o której mowa w pkt.1.1 b) i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów według zasady: spełnia – nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:
1.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1.1.1. Koncesji z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego w pkt.9.1.2. b) SWZ.
2. Dokument, o którym mowa w pkt.1.1. aktualny na dzień jego złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
4. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.12.1.1 SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:
1. Aktualne na dzień składania ofert:
1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy (według Załącznika Nr 2 do SWZ) w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.
1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy (według Załącznika Nr 3 do SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.
2.Oświadczenia, o których mowa w pkt.1. stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Oświadczenia, o których mowa w pkt.1. składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Wypełniony Formularz Ofertowy złożony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Wypełniony Formularz Cenowy – Załącznik Nr 1 do SWZ złożony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia:
6.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt.6.1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w pkt.I.9 Formularza Ofertowego w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt.6.1, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim sporządza się i przekazuje zgodnie z Rozporządzeniem o podmiotowych środkach dowodowych oraz innych dokumentach lub oświadczeniach oraz
Rozporządzeniem o dokumentach elektronicznych oraz środkach komunikacji elektronicznej.
9. W przypadku, o którym mowa w pkt.13.6. SWZ (jeżeli dotyczy) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim sporządza się i przekazuje zgodnie z Rozporządzeniem o podmiotowych środkach dowodowych oraz innych dokumentach lub oświadczeniach oraz
Rozporządzeniem o dokumentach elektronicznych oraz środkach komunikacji elektronicznej.
10. Oświadczenie, że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi (złożone w pkt.VI.1 Formularza Ofertowego), a w przypadku
powierzenia części zamówienia podwykonawcom należy (w pkt.VI.2 Formularza Ofertowego) wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podać nazwy ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.
11. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z treścią specyfikacji, nie wnosi co do niej zastrzeżeń i akceptuje projektowane postanowienia umowy ujęte w niniejszej SWZ (złożone w pkt.VI.3 i 4 Formularza Ofertowego)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt.1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt.12.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.11.1. SWZ, składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie i na zasadach opisanych w pkt.9.1.2.b) SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców warunek, o którym mowa w pkt.9.1.2 SWZ Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt.12.1.1. SWZ (według Załącznika Nr 2 do SWZ) oraz co najmniej jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada koncesję, o której mowa w pkt.9.1.2. b) i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt.5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Z uwzględnieniem pkt.23.6 SWZ oraz art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiany umowy w stosunku do treści złożonej oferty są dopuszczalne w następujących okolicznościach:
a) zmian wynikających z przekształceń własnościowych,
b) zmian organizacyjno-technicznych, prawnych, zmiany adresu, zmiany banku obsługującego Wykonawcę lub Zamawiającego,
c) zmiany w zakresie ilości punktów poboru oraz wielkości mocy przyłączeniowych,
d) obniżenia ceny w zakresie ceny jednostkowej oraz łącznej wartości umowy,
e) zmiany wynagrodzenia, w przypadku zastosowania przez Zamawiającego art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ,
f) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
2. Wskazane w pkt.1 okoliczności uzasadniające zmianę umowy, będą skutkowały zmianą umowy w następującym zakresie:
a) okoliczności wskazane w pkt.1 lit. a), b) i f) – wówczas w razie konieczności umowa zostanie dostosowana do ww. przekształceń własnościowych,
b) okoliczności wskazane w pkt.1 lit. c) - wówczas w razie konieczności umowa zostanie zmieniona w szczególności w zakresie ilości punktów poboru oraz wielkości mocy przyłączeniowych,
c) okoliczności wskazane w pkt.1 lit. d) - wówczas w razie konieczności umowa zostanie zmieniona w zakresie ceny jednostkowej oraz wartości umowy,
d) okoliczności, o których mowa w pkt.1 lit. e) – wówczas umowa zostanie dostosowana do dokonanej zmiany.
3. Ponadto Zamawiający przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przyjętych przez Wykonawcę w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zasady w/w zmian określone zostały w pkt.23.27 - 23.37 SWZ.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz.835).
2. Zamawiający informuje, iż Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz. 2415) w niniejszym ogłoszeniu zwane jest: Rozporządzeniem o podmiotowych środkach
dowodowych oraz innych dokumentach lub oświadczeniach, zaś Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452) w niniejszym ogłoszeniu zwane jest: Rozporządzeniem o dokumentach elektronicznych oraz środkach komunikacji elektronicznej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.