eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Wielki Las nr inw. 220/1967Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Wielki Las nr inw. 220/1967

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO LUBACZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650016495

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lubaczow@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lubaczow.krosno.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Wielki Las nr inw. 220/1967

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b336b6f1-6efa-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461544

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00233507/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi Wielki Las

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lubaczow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lubaczow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące w szczególności logowania, składania ofert,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje, w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców”
oraz w Regulaminie korzystania z Platformy, dostępnym pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej pod wskazanym wyżej linkiem, w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
a ponadto powinien zapoznać się z Instrukcją składania ofert/wniosków dostępną pod wskazanym
wyżej linkiem, i stosować do niej.
5. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty, oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych
oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynosi 10 plików lub spakowanych
folderów (pliki można skompresować zgodnie z ust. 9), przy maksymalnej wielkości pojedynczego
pliku 150 MB. Podczas komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
6. Za datę złożenia oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą przyjmuje
się datę ich złożenia na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lubaczow Za datę
przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń lub ich kopii oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego
wskazany w pkt 3 lub złożenia na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lubaczow
7. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
18
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), niniejszym określa
wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z udostępnianej przez Zamawiającego Platformy
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lubaczow, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel
IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x
10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 23.1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE
L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych
jest Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów
23.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
23.3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do
ich wniesienia.
23.4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
23.5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania
zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 PZP.
23.6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
23.7. Niezależnie od postanowień pkt 1.6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia
roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Wielki Las nr inw. 220/1967 o
szerokości 3,0 m do 3,50 m, i długości 2,045 km, przedmiotowe zadanie obejmuje między innymi:
 usunięcie warstwy zalegającego humusu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi (pobocza, odmulane
i oczyszczane rowy, mijanki i zjazdy, plac postojowy),
 wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni korytowanie istniejącej nawierzchni,
 oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni (naw. tłuczniowa mocno skorodowana)
 wykonanie wykopów i nasypów na długości drogi korekta niwelety drogi na długości,
 wymianę istniejących przepustów poprzez remont części przelotowych oraz remont przyczółków
obrukowania wlotów wylotów,
 wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
 wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego –– jezdnia drogi
głównej mijanki, zjazdy i plac postojowy,
 wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego –– jezdnia drogi
głównej, mijanki, zjazdy i plac postojowy,
 wykonanie warstwy wiążącej (profilującej) z betonu asfaltowego,
 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
 odmulenie/odtworzenie istniejących rowów odpływowych,
 oczyszczenie skarp, poboczy i dna rowów z istniejących zarośli,
 odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp, na
odcinkach drogi po obu stronach,
 wykonanie poboczy gruntowych,
 rozplantowanie humusu poza krawędziami rowów,
 porządkowanie terenu przyległego po prowadzonych robotach.
Na czas prowadzenia robót należy oznakować i zabezpieczyć teren zgodnie z obowiązującymi
przepisami drogowymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45232452-5 - Roboty odwadniające

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnego
z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp –
o wartości do 50% szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku
wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot
zamówienia, wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu
nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie
następującymi kryteriami:
– Cena – 60%
– Wydłużenie okresu gwarancji – 30%
– Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 10%
2. W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać maksymalnie 100 pkt, co po
przeliczeniu przez odpowiednia wagę procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można
otrzymać maksymalnie 60 pkt, w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” można otrzymać
maksymalnie 30 pkt, w kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”
można otrzymać maksymalnie 10 pkt.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się
odbywać według zasad opisanych w ust. 4 poniżej.
4. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty.
Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Cmin
C = ------------------ x 100 pkt x 60%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
2) W ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi - G” oceniane będzie wydłużenie
okresu Gwarancji na roboty budowlane w stosunku do minimalnego Okresu Gwarancji i
rękojmi wynikającego z SWZ (tj. 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót
poświadczonego protokołem odbioru końcowego). Do oceny w ramach kryterium zostanie
przyjęty Okres Gwarancji i rękojmi zadeklarowany w formularzu oferty.
Ocena ofert w tym kryterium będą zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Go
G = ------------------- x 100 pkt x 30%
Gmax
gdzie:
G – liczba punktów w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi”
Go – długość okresu wydłużenia gwarancji i rękojmi podana w ocenianej ofercie
Gmax – największa długość okresu wydłużenia gwarancji i rękojmi ze wszystkich ofert
podlegających badaniu
Liczbę miesięcy określającej wydłużenie okresu gwarancji należy podać w liczbach naturalnych.
31
Podanie liczby ujemnej, liczby zawierającej ułamki mniejsze od 1, lub liczby 0 (zero) miesięcy
spowoduje, że oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium. W przypadku podania liczby
ułamkowej większej od 1, do oceny w ramach tego kryterium oceny ofert zostanie przyjęta
wartość całkowita wynikająca z tego ułamka, z zastrzeżeniem poniższego ograniczenia.
Wykonawcy mogą zaoferować maksymalne wydłużenie okresu gwarancji wynoszące 36
miesięcy. W przypadku zaoferowania wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi o okres dłuższy niż
36 miesięcy do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 36 miesięczne
wydłużenie Gwarancji i rękojmi.
Maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie to okres gwarantowany 24 miesiące +
oferowany okres wydłużenia (maksymalne) 36 miesiące = 60 miesięcy)
W umowie w sprawie zamówienia publicznego obowiązywać będzie okres gwarancji
zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.
3) W ramach kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia - D”
Liczba punktów = wg. oceny TAK/NIE
TAK = 10 pkt.
NIE = 0 pkt
Zamawiający w niniejszym kryterium oceny ofert przyzna 10 punktów w odniesieniu do każdego
zadania częściowego oceniając zobowiązanie Wykonawcy polegające na skierowaniu do realizacji
przedmiotu zamówienia tylko i wyłącznie osób posiadających minimum 5 letnie doświadczenie (po
uzyskaniu stosownych uprawnień jeżeli takie są wymagane przepisami prawa) do wykonania
następujących prac:
a) kierownik budowy - doświadczenie min. 5 letnie polegające na wykonaniu prac związanych z
pełnieniem funkcji kierownika budowy przy budowie lub przebudowie drogi.
Ocena spełniania warunku przyznania punktów niniejszego kryterium, będzie dokonana na
podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w pkt 7 formularza „Oferta Wykonawcy” (wzór
formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. W zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
1) W zakresie doświadczenia
W zakresie realizacji robót budowlanych wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, roboty
7
budowlane polegające na budowie, przebudowie lub odbudowie co najmniej drogi o
nawierzchni bitumicznej na powierzchni min. 3 500 m2
2) W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi
osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, w tym:
1 osobą zdolną do wykonania zamówienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi tj.
posiadająca posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej.
3) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że: Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową:
na kwotę nie niższą niż: 1 200 000,00 PLN.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez
Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ);*
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do
SWZ);*
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz
z oświadczeniem Zamawiający żąda złożenia oświadczenia, że przed upływem terminu
składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ);*
d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z oświadczeniem zamawiający żąda złożenia
oświadczenia, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub
15
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ);*
e) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ);*
f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
i) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
ii) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
iii) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,
iv) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
v) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),*
vi) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.*
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą – jeżeli dotyczy.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do
oferty „Oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy”
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
ma obowiązek złożyć wraz z ofertą, „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia”
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli w odniesieniu
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wzór zobowiązania
stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, powinno
potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
13
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania
innego podmiotu, określać, czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie
będzie ono wykonywane.
4. Podmiotowe środki dowodowe, które na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień ich złożenia.
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
(liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5 ust. 2. pkt 1)
niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ);
b) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
14
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości: 29 000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp) albo unieważniono postępowanie (art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz złożono
wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 ustawy Pzp).
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r.
poz. 310, 836 i 1572).
24
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku PEKAO
S.A. I Oddz. W Lubaczowie nr: 93 1240 2584 1111 0000 3944 5436, z dopiskiem na przelewie:
„Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Wielki Las nr inw. 220/1967”
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem
dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza dokument
potwierdzający dokonanie przelewu wadium został złożony wraz z ofertą.
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych poniżej okoliczności:
1) spowodowanych warunkami zewnętrznymi, w szczególności:
a. klęskami żywiołowymi, w tym w szczególności epidemią wirusa Sars-Cov-2, warunkami atmosferycznymi odbiegającymi
od naturalnych (np. ponadprzeciętne opady deszczu lub śniegu, długotrwała susza, zjawiska nietypowe dla danej strefy
klimatycznej);
2) spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
a. odnalezieniem niewypałów i niewybuchów,
b. stwierdzeniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie gruntu);
3) będących następstwem zdarzeń leżących po stronie Zamawiającego, takich jak w szczególności:
a. wstrzymaniem robót przez Zamawiającego,b. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;
4) będących następstwem działania organów administracji, w szczególności takich jak np.:
a. odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w
dokumentacji projektowej,
b. wstrzymaniem robót budowlanych przez organy nadzoru;
5) stanowiących inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością
prowadzenia prac takie jak np. błędy oraz niedopatrzenia powstałe w wyniku działalności człowieka, których skutki mogą
doprowadzić do znacznej modyfikacji pierwotnych założeń projektu.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1)-5) termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty,
stosowanie do okresu trwania tych okoliczności oraz skutków, które te okoliczności wywołały.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
1) zmiany technologiczne, w szczególności:
a. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,
b. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie gruntu) skutkujące
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
c. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa
Zmiany wskazywane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do
użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie
równej zwiększonym z tego powodu kosztom.
Każda ze wskazywanych w lit. a – c zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych
przez Strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lubaczow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.