eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bystrzyca Kłodzka › Świadczenie usługi pełnienia dozoru i ochrony mienia obiektów Zakładu Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej 11 w Bystrzycy KłodzkiejOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi pełnienia dozoru i ochrony mienia obiektów Zakładu Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej 11 w Bystrzycy Kłodzkiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890197772

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadbrzeżna 11

1.5.2.) Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zulbystrzyca.wroclaw.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

budowlnictwo drogowe, handel

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi pełnienia dozoru i ochrony mienia obiektów Zakładu Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej 11 w Bystrzycy Kłodzkiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38430b21-6e9a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461470

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.gov.pl/web/zul-bystrzyca/zamowienia-pow-130-000-zl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty i dokumentów składanych równocześnie z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu platformy miniPortal

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej, e-mail: zulbystrzyca@wroclaw.lasy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.270.57.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia fizycznego dozoru i ochrony mienia obiektów Zakładu Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej 11 w Bystrzycy Kłodzkiej w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy
a. nadzór i ochrona pełniona w dni robocze w godz. od 0.00 – 7.00 i od 14.00 do 24.00 – po 17 godzin
b. nadzór i ochrona pełniona w soboty i niedziele i dni ustawowo wolne od pracy oraz dni które pracodawca musi oddać pracownikowi jako wolne z tytułu przypadających świąt w sobotę - po 24 godziny

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin zapłaty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Wykonawca musi posiadać aktualne na dzień składania ofert uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie usług ochrony mienia, zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2020 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 838 ze zm.) – aktualna koncesja
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż na 100 000 zł

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu określonego w zał. nr 2 do SWZ
2. oświadczenie, którego wzór określony został w Załączniku nr 3 do SWZ.
3. c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
4. d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP
5. oświadczenia Wykonawcy wg zał. nr 7 do SWZ o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP,
6.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu określonego w zał. nr 2 do SWZ
2. aktualne na dzień składania ofert uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie usług ochrony mienia, zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2020 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 838 ze zm.) – aktualną koncesję
3. oświadczenia Wykonawcy wg zał. nr 7 do SWZ o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP,
4. polisa ubezpieczeniowa na kwotę co najmniej 100 000 zł

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000 zł
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BGŻ 58 1600 1462 1024 9130 7000 0004 z dopiskiem: „wadium w postępowaniu A.270.57.2022”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w Formularzu Oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenie sporządzane na zał. nr 2, zał. nr 3; zał. nr 6; zał. nr 7 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te pod rygorem nieważności powinny zostać złożone, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym lub zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym).
4) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
6) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy powodujących, że koniecznym będzie wydłużenie terminu świadczenia usługi bądź dzienny wymiar godzin usługi – termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie w przypadku:
a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, stawka ta ulegnie zmianie, przy czym cena (wynagrodzenie wykonawcy) oferowana brutto pozostaje bez zmian.
b) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
c) zmiany nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
d) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy,
e) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
f) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy,
3. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy w zakresie, o którym mowa w art. 439 ustawy pzp, na następujących zasadach:
1) Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, zostanie odpowiednio zmienione w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu (spadku) kosztów w gospodarce narodowej z zastrzeżeniem pkt 2, 3, 4 i 6.
2) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane począwszy od 7 miesiąca realizacji umowy, co kwartał, po opublikowaniu przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym GUS wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, o którym mowa w pkt 3.
3) Waloryzacja wskaźnikowa wynagrodzenia będzie odbywać się w oparciu o wyrażony w procentach wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogółem publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022r., poz. 504) z za-strzeżeniem pkt 4. Wskaźnik wyliczony będzie na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za kwartał obejmujący miesiąc, za który wystawiana będzie faktura, w odniesieniu do wysokości przeciętnego wynagrodzenia w kwartale, w którym złożona została oferta Wykonawcy, tj. IV kwartału 2022 r.
4) Mając na uwadze zachowanie rozkładu ryzyk pomiędzy stronami umowy, wskaźnik, o którym mowa w ust. 3 zostanie pomniejszony o 50%.
5) Wskaźnik waloryzacji jak i wyliczona na jego podstawie wartość wynagrodzenia (marża/upust) wyrażone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku po matematycznym zaokrągleniu (5 i powyżej 5 - w górę, poniżej 5 - w dół).
6) Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji wskaźnikowej nie przekroczy +/- 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
7) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowiązany jest do dokonania analogicznej zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę.
8) Jeżeli wskaźnik, o którym mowa w pkt 3 przestanie być dostępny zastosowane zostaną inne, najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
9) Warunkiem dokonania waloryzacji wskaźnikowej wynagrodzenia jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z przedstawieniem protokołu waloryzacyjnego stanowiącego załącznik do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal/ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.