eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznejOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Bankowy 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-095

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.warszawa@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Realizacja zadań wynikających z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba132195-64b4-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461064

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009565/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostarczanie energii W-wa Prymasa 60/62

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiający ma Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej eB2B zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający nie przewiduje sposobu
komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
2. Podgląd i pobieranie dokumentacji Zamawiającego na Platformie nie wymaga logowania. Natomiast w celu przystąpienia do postępowania, nowi użytkownicy powinni dokonać bezpłatnej rejestracji, a w przypadku posiadania konta - logowania.
3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy,z użyciem zakładki „Pytania / Informacje”. Dokumenty przekazywane w inny sposób mogą zostać uznane jako przekazane po terminie lub nieprzekazane.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa regulamin dostępny pod
adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms.
5. Zamawiający określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające
pracę na Platformie: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
4/1 mb/s,2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z
systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich
nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja 11.0,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program
obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie
.pdf).
6. Maksymalny rozmiar plików przekazywanych za pośrednictwem Platformy wynosi 50
MB.Zamawiający preferuje następujące formaty przesyłanych danych: .doc, .docx, .rtf oraz .pdf.
Natomiast Wykonawca może posługiwać się innymi formatami określonym w katalogu formatów
wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz.U. z 2017 r.poz. 2247).
7. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim.
8. Oferta musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Dopuszczalne formaty podpisu kwalifikowanego określone zostały w załączniku nr 2 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 2247).
10. Dopuszczalne rozszerzenia plików podpisywanych podpisem zaufanym: .txt, .rtf, .pdf, .xps,
.odt,.ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .wav,
.mp3,.avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7Z, .html, .xhtml, .css,
.xml,.xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt, .TSL, .dwg, .dwf, .dxf, .dgn, .jp2, natomiast maksymalny rozmiar
podpisywanego pliku wynosi 10 MB, szczegółowe informacje zawarte są na
stroniehttps://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/podpisz-dokument elektroniczniewykorzystajpodpiszaufany/.
11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania oferty zmienić lub wycofać ofertę zgodnie z
funkcjonalnością Platformy.
12. Przekazywane w postępowaniu dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy składać w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
13. Szczegółowe informacje nt. ww. wymogu zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie zamówienia/ złożyły ofertę. Zamawiający informuje, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie
(01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres
email:
kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się
Pani/Pan
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail:
iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą w celach związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych – t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm. (dalej PZP), w celach związanych z
realizacją obowiązków administratora jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących
przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku
prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
4. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w
szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 PZP. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi
informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub
kurierską.
5. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym
zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i
uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia
roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie przechowywana,
zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po dniu zakończenia postępowania, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Dalsze informacje dotyczące RODO zawarto w Sekcji IX niniejszego ogłoszenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WAR.WOP.260.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 322968,45 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do lokali użytkowych pozostających w Zasobie, przy Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, Warszawa, dz. nr ew. 14/2, obręb 6-07-05, m.st. Warszawa, dzielnica Wola (nr inw. 16/104/LE, 27/104/LE);

4.2.5.) Wartość części: 202298,17 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do lokali użytkowanych przez KOWR pozostających w Zasobie, przy Al. Prymasa Tysiąclecia 60, Warszawa, dz. nr ew. 14/2, obręb 6-07-05, m.st. Warszawa, Dzielnica Wola (nr inw. 1/109/LE, 57/109/LE, 1/105/LE, 4/104/LE);

4.2.5.) Wartość części: 120670,28 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej przez OSD na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej, lub
Wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną oraz w zakresie dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia zgodne co do treści ze wzorem zawartym
w załączniku nr 5 do SWZ (jeśli dotyczy).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
2. Do oferty wspólnej dołączają pełnomocnictwo,
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kierować będzie do wskazanego pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
5. W odniesieniu do warunków określonych w § 5 ust. 1, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w § 7 ust. 4.
6. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 2 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie,z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy , wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia Zamawiający opisał w § 7 załacznika nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. informacji zawartej w Sekcji III pkt 3.15.)
6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres
korespondencyjny, wskazany w pkt 1.
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane
mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), z
zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 4.
Inf. dot. pods. wykluczenia:
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się również:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
o której mowa w ust 5;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o której mowa w 5 3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o której mowa w ust 5;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.