eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawicz › Poprawa dostępności architektonicznej i cyfrowej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz - budowa windy osobowejOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa dostępności architektonicznej i cyfrowej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz - budowa windy osobowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RAWICZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rawicz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rawicz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa dostępności architektonicznej i cyfrowej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz - budowa windy osobowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc34797f-6e5b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461039

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019808/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Poprawa dostępności architektonicznej i cyfrowej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz - budowa windy osobowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

2. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/695093

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/695093

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę,
oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów,
przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został określony w
rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej.
3) Komunikacja w niniejszym postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie
internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w rozdziale I SWZ.
4) Komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do
informacji, które nie są istotne.
5) Zamawiający awaryjnie dopuszcza komunikowanie się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty
elektronicznej przetargi@rawicz.eu – powyższe nie dotyczy składania oferty, z tym że podstawowym
środkiem komunikowania się jest Platforma Zakupowa, o której wyżej mowa. W takim przypadku
wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować
do Zamawiającego, podając numer sprawy lub nazwę zadania podaną na wstępie.
6) Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej i formularzy:
a) „Złóż ofertę” w odniesieniu do składania oferty
b) „Wyślij wiadomość” w odniesieniu do pozostałej korespondencji kierowanej do Zamawiającego
7) Zamawiający określa:
a) niezbędne wymagania sprzętowe: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości
nie mniejszej niż 512 kbit/s; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer,
Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca
pliki typu „cookies”. W przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; komputer klasy PC lub MAC
o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli;
Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: oznaczenie czasu odbioru danych przez
Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl
synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar; za chwilę złożenia uznaje się
moment wpływu informacji na platformę
c) Zamawiający informuje, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów: w zakresie
całej oferty: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB; przy
komunikacji poprzez wyślij wiadomość: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy
maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB
8) Zamawiający w zakresie:
a) pytań technicznych dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy Zakupowej
wskazuje kontakt z Centrum Wsparcia Klienta, które dostępne jest od poniedziałku do piątku w godz.:
od 7:00 do 17:00 pod numerem telefonu (22)-101-02-02 lub e-mail cwk@platformazakupowa.pl,
b) pytań merytorycznych wyznaczył następujące osoby uprawnione do komunikowania się z
Wykonawcą: w zakresie procedury przetargowej: Aneta Głowacz, w zakresie przedmiotu
zamówienia: Monika Ryba, Bernard Piskorz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i
2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, została określona w SWZ – rozdział
XXIV pkt 4

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZPiF.2710.42.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na poprawie dostępności architektonicznej i cyfrowej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz - budowie windy osobowej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn.: „Poprawa dostępności architektonicznej i cyfrowej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz” zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi z niniejszej SWZ wraz z załącznikami.
2. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

3. Zakres prac przy realizacji niniejszego zamówienia, obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

a) Roboty rozbiórkowe:
- rozebranie pokrycia dachowego z blachy,
- rozebranie konstrukcji z kształtowników stalowych,
- ręczne rozebranie kostki brukowej wraz z podbudową,
- demontaż rolet, okien oraz parapetów.

b) Roboty ziemne i fundamentowe:
- wykonanie wykopów koparkami pod szyb windowy,
- wykonanie fundamentów (płyta dolna, ściany, pręty żebrowane),
- wykonanie izolacji pionowej (masa hydroizolacyjna, folia kubełkowa),
- zasypanie wykopów, zagęszczenie podsypką cementowo-piaskową,
- ułożenie kostki brukowej betonowej.

c) Konstrukcja dachowa:
- rozebranie pokrycia z dachówki karpiówki,
- rozebranie rynien z blachy,
- rozebranie elementów więźby dachowej,
- nowe krokwie, płatwie ołacenie z tarcicy nasyconej,
- uzupełnienie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki ceramicznej wraz z obróbkami,
- okładziny gipsowo-kartonowe.

d) Ścianki poddasza:
- ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych,
- gładzie gipsowe, malowanie tynków zewnętrznych farbą.

e) Wejście do windy:
- rozebranie ścianki działowej, uzupełnienie i zamurowanie otworów,
- uzupełnienie tynków, gładzie gipsowe, malowanie tynków zewnętrznych farbą,
- ułożenie płytek ściennych i posadzkowych,
- wykonanie podestu z blachy.

f) Szyb windowy:
- dostawa i montaż szybu windowego zewnętrznego.

g) Roboty branży elektrycznej:
- rozdzielnica RG,
- instalacja WLZ,
- instalacja oświetlenia ogólnego i uziemienia (pomiary).
- rozebranie i odtworzenie instalacji odgromowej

h) Wszystkie inne prace towarzyszące niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

5. Dodatkowe wymagania w zakresie obsługi windy:
1) winda ma zatrzymywać się dla petentów tylko i wyłącznie na parterze budynku,
2) wjazd na pozostałe piętra tylko i wyłącznie po kodzie lub za pomocą odpowiedniej karty,
3) winda winna być wyposażona w informacje głosowe,
4) widna dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

6. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą:
1) Projektu wraz z załącznikami,
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dla poszczególnych branż),
3) przedmiarów robót wraz z kosztorysami zerowymi
stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

7. UWAGA: Rozliczenie ryczałtowe. Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa załączony przedmiar wraz z kosztorysem zerowym. Przedmiar robót / kosztorys zerowy mają charakter orientacyjny – stanowią jedynie dokumenty pomocnicze w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o dokumentacje projektowe i zalecaną wizję w terenie.

8. Wykonawca przy realizacji zadania, w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie również do:
1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm),
2) ustanowienia kierownika budowy,
3) zakupienia i prowadzenia dziennika budowy,
4) wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej,
5) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
6) załatwienia wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania,
7) uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
8) ubezpieczenia terenu objętego zamówieniem i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny (posiadanie aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania),
9) właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu objętego zamówieniem oraz placu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
10) organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz zaplecza budowy oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), a także ustanowienie kierownika budowy posiadającego odpowiednie i wymagane kwalifikacje i uprawnienia,
11) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,
12) zagospodarowania powstałych podczas prowadzenia robót odpadów. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej,
13) utrzymania placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itd),
14) po zakończeniu robót doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót,
15) udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały, zgodnie ze złożoną ofertą (od 36 - 60 miesięcy),
16) uczestnictwa wykonawcy w naradach organizowanych przez Zamawiającego, w szczególności ustanowionego kierownika budowy,

9. Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się
z obiektem a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z osobą nadzorującą inwestycję. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262690-4 - Remont starych budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45432210-9 - Wykładanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. W ramach tego zamówienia Zamawiający zleci wykonanie robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym
w zakresie wykonania następujących prac: roboty budowlane w zakresie obiektów kubaturowych, w tym roboty instalacyjne, murarskie, malarskie oraz inne prace towarzyszące pełnemu i prawidłowemu wykonaniu niniejszego zamówienia.
2. Zamówienie, o którym mowa w pkt 1 zostanie udzielone na następujących warunkach:
1) zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach z Wykonawcą, któremu zostało udzielone zamówienie podstawowe,
2) Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamówienia udzielonego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp niż zamówienia podstawowego,
3) zamówienie zostanie udzielone, gdy Zamawiający zdecyduje o realizacji prac, o których mowa w pkt 1,
4) zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zostanie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
5) termin wykonania zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zostanie ustalony przez Zamawiającego przed przystąpieniem do negocjacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych wrozdziale XIX SWZ.
2. Zamawiający w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp sporządzi streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację zgodnie ze wzorami zawartymi w
rozdziale XIX SWZ.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się niżej określonymi kryteriami (przy założeniu, że 1% = 1 pkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

wykażą, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie związane
z montażem windy osobowej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.
Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów;
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ, b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z zapisami art. 119 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ppkt 1 lit. b)
3) Informacja dla podmiotów zagranicznych wynikająca z zapisów „Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych”
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ppkt 1) lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument lub dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem,
b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których wyżej mowa
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ,
Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej podanych dokumentów:
a) Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z
Wykonawców,
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ – w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
składane jest przez Wykonawcę wykazującego spełnienie warunku,
d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
e) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienie – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale XI SWZ,
f) Oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji wadialnej – zgodny z wymaganiami zawartymi
w rozdziale XV SWZ,
g) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z załącznikiem nr 5 SWZ - jeżeli Wykonawca w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wraz z
zobowiązaniem składa oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu tego podmiotu oraz oświadczeniem o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby
h) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określające, które roboty wykonują
poszczególni wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł

2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione: w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. W przypadku wyboru wpłaty wadium w pieniądzu należy je wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO Bank Polski S.A. 36 1020 4027 0000 1402 1525 1769.
Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien na blankiecie przelewu powołać się na nazwę zadania podaną przez Zamawiającego.
Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem, dokonaniem zapłaty określonej kwoty wadium. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na wskazany wyżej rachunek Zamawiającego.

4. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna tj. w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej podpisany przez osobę lub osoby uprawnione ze strony gwaranta / poręczyciela przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem Platformy na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w rozdziale
I SWZ.

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych - art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

5. Wadium we wszystkich dopuszczonych formach wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
6. Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarto w rozdziale XV SWZ oraz wynikają z ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowiony pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

4. Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.

5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

6. W odniesieniu do warunków określonych w rozdziale VIII SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę w postępowaniu (nie musi spełniać osobno każdy z wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 5 rozdziału IX SWZ.

7. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest do wykazania brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia i/lub dokumenty wymienione w rozdziale IX SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte w projekcie umowy
stanowiącym załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/695093

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi okoliczność
wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w związku z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.