eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › Usługa przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w KrośnieOgłoszenie z dnia 2022-11-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Krośnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ W KROŚNIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Karina Rzepecka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301375419

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 43

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-050

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zskrosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zskrosno.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Krośnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84c437bb-52c5-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00402479/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Krośnie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00410457/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 1/X/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek (catering) dla dzieci przedszkolnych w wieku 5 - 6 lat uczęszczających do Zespołu Szkół w Krośnie w okresie od 02.01.2023r. do 31.08.2023r. z wyjątkiem przerw w nauce dla grupy maksymalnie 25 dzieci oraz przygotowanie jednego posiłku dziennie
tj. obiadu (catering) dla dzieci szkolnych w wieku 6-15 lat uczęszczających do Zespołu Szkół
w Krośnie w okresie od 02.01.2023r. do 31.12.2023r. z wyjątkiem przerw w nauce dla grupy maksymalnie 140 dzieci.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 218786,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 273714,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 218786,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Catering "Pod Wierzbami" Piotr Madej

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7772196395

7.3.3) Ulica: ul. Wiosenna 1

7.3.4) Miejscowość: Krosno

7.3.5) Kod pocztowy: 62-050

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 218786,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia:
W terminie 12 miesięcy dla grupy dzieci szkolnych oraz w terminie 8 miesięcy dla grupy dzieci przedszkolnych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.