eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Choszczno › Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025Ogłoszenie z dnia 2022-11-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Choszczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967024

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 24

1.5.2.) Miejscowość: Choszczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gmina.choszczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.choszczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92cec213-6d9d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460808

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000036/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza dokomunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Choszczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Choszcznie (ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno) .
Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@gmina.choszczno.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025, numer sprawy: ZP.271.22.2022.KO, prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz.1710 ze zm., tj.) zwanej dalej "ustawą Pzp".
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Stosowanie do art. 22 RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.22.2022.KO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.„Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025”.
W ramach usługi Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) całodobowej opieki nad zwierzętami znajdującymi się w schronisku, dozoru terenu, urządzeń i obiektów Schroniska i w godzinach 7 - 21 każdego dnia, wykonywania innych czynności objętych umową;
2) zapewnienia możliwości wstępu na teren schroniska osób trzecich (otwarcie schroniska), przez co rozumie się działanie pracowników umożliwiające wejście na jego teren osób zainteresowanych adopcją zwierząt oraz funkcjonowanie w Schronisku biura obsługi .
3) przyjmowania do Schroniska zwierząt z terenu Gminy Choszczno;
4) wyjazdów interwencyjnych po zwierzęta na terenie Gminy Choszczno w godzinach 7.00– 21.00 każdego dnia, a po tych godzinach przyjmowania od Straży Miejskiej i upoważnionych służb zwierząt z interwencji. Zgłoszenia te przyjmowane będą przez Wykonawcę telefonicznie na nr … .;
5) przeprowadzania profilaktycznych odłowów (wyłapywania) bezdomnych zwierząt w miejscach ich nadmiernego gromadzenia, transportu odłowionych zwierząt bezpośrednio do Schroniska przy użyciu urządzeń i środków nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadających im cierpienia, w tym samochodu przystosowanego do transportu zwierząt oraz zapewnienia, w razie potrzeby, opieki lekarsko-weterynaryjnej dla odłowionych zwierząt;
6) prowadzenia akcji prewencyjnych wspólnie ze Strażą Miejską;
7) prowadzenia akcji odłowu zwierząt zakłócających porządek lub stanowiących zagrożenie dla ludzi wspólnie z właściwymi służbami;
8) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, przez lekarza weterynarii współpracującego ze Schroniskiem;
9) zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom przebywającym w Schronisku, w tym przeprowadzania zabiegów sterylizacji i kastracji;
10) znakowania wszystkich zwierząt opuszczających Schronisko za pomocą czipów;
11) prowadzenie efektywnych działań mających na celu znalezienie bezdomnym zwierzętom właścicieli poprzez publikację na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Schroniska minimum 2 aktualnych zdjęć (dobrej jakości) zwierząt wraz z dokładnym opisem tj. płeć, wiek, wielkość, sierść, nr chip, znaki szczególne, kastracja/sterylizacja, szczepienie, odrobaczenie, chodzenie na smyczy, stosunek do kotów, psów i ludzi oraz informację od kiedy dane zwierzę przebywa w schronisku,
12) oddawanie zwierząt do adopcji i informowanie Zamawiającego o ilości oddanych do adopcji zwierząt przynajmniej raz w miesiącu w formie zestawienia wraz z fakturą za wykonane usługi. Na żądanie Zamawiającego przedstawienie zobowiązań adopcyjnych,
13) prowadzenie ewidencji zwierząt wraz z nr identyfikacyjnym chip i zdjęciem z dnia odłowienia, rodzajem wykonanych zabiegów w ramach opieki weterynaryjnej: sterylizacja/kastracja, dane dotyczące kwarantanny, a także informacją o psach oddanych do adopcji i poddanych eutanazji oraz przekazywanie jej na bieżąco przynajmniej raz w miesiącu Zamawiającemu w formie zestawienia wraz z fakturą za wykonane usługi,
14) Zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi oraz warunków koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
15) usypiania ślepych miotów;
16) zabezpieczenia obiektów Schroniska we wszystkie środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Schroniska, w tym zabezpieczenie pod kątem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i BHP w zakresie związanym z eksploatacją tych obiektów;
17) współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Choszczno;
18) Zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi oraz warunków koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
19) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa ujętych w:
a) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572),
b) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1421 ze zm.),
c) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.),
d) właściwych rozporządzeniach wydanych na podstawie ww. ustaw;
20) dbania o powierzone mienie Zleceniodawcy;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załączniku nr 11 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kluczowego personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wymagane jest:
a) aktualne zezwolenie organu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia usług na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)
b) aktualne zezwolenie Burmistrza Choszczna na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Choszczno zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.),
c) posiadanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii właściwego miejscowo dla Wykonawcy potwierdzającej spełnienie wymagań weterynaryjnych, w zakresie miejsca gromadzenia zwierząt, określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 ze zm.),
d) posiadanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności potwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych w zakresie przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 ze zm.)
zdolności technicznej lub zawodowej:
Wymagane jest:
a) posiadanie niezbędnych kwalifikacji oraz specjalistycznego sprzętu do
wykonania przedmiotu umowy: chwytaki (minimum 1 szt.), klatki samołapki (minimum 1 szt.), smycze służące do wyłapywania i prowadzenia zwierząt (minimum 1 szt.),
b) posiadanie co najmniej 1 środka transportu, dopuszczonego decyzją wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przewozu zwierząt,
c) zezwolenie dla przewoźnika zgodne z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 ze zm.) wydane przez Powiatowego Lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności,
d) musi posiadać osoby zapewniające opiekę weterynaryjną w tym. min. jeden lekarz weterynarii oraz min. 2 osoby, które są przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami; stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
2) aktualne zezwolenie organu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia usług na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)
3) aktualne zezwolenie Burmistrza Choszczna na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Choszczno zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.),
4) decyzję powiatowego lekarza weterynarii właściwego miejscowo dla Wykonawcy potwierdzającej spełnienie wymagań weterynaryjnych, w zakresie miejsca gromadzenia zwierząt, określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 ze zm.),
5) decyzję powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności potwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych w zakresie przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 ze zm.)
6) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami stanowi załącznik nr 9 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 PZP stanowiące załącznik nr 3 SWZ oraz załącznik nr 4 do SWZ , składa każdy z Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie – załącznik nr 6 SWZ .Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, wykaz usług głównych, wykaz osób itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.