eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Wielkopolska › Dostawa komory hiperbarycznej do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa komory hiperbarycznej do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Średzki Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 10

1.5.2.) Miejscowość: Środa Wielkopolska

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 612854031

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalsredzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalsredzki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa komory hiperbarycznej do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e12e9d4-5dd1-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460767

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00425403/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/23/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego komory hiperbarycznej, rok produkcji nie wcześniej niż 2021 rok.
2. Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia, wymagane przez Zamawiającego, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ (opisie przedmiotu zamówienia).
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu okresu rękojmi za wady i gwarancji na komorę hiperbaryczną, która wynosi 24-miesiące. W okresie rękojmi za wady i gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących czynności:
1) przystąpienia do usunięcia awarii (czas reakcji) w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00) najpóźniej następnego dnia od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu Wykonawcy,
2) naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności importu części zamiennych lub konieczności naprawy urządzenia poza granicami kraju Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy urządzenia do 10 dni roboczych,
3) wymiany sprzętu na nowy w przypadku trzech awarii niezawinionych przez Zamawiającego, powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej,
4) przekazania Zamawiającemu, po każdej planowej czynności serwisowej oraz każdej naprawie, raportu serwisowego zawierającego w szczególności opis wykonanych czynności serwisowych lub opis wykonanej naprawy z określeniem zużytych do naprawy części oraz określeniem czasu trwania naprawy serwisowej lub czynności serwisowej.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru: instrukcję obsługi w języku polskim (także wersję elektroniczną) i kartę gwarancyjną.
5. Przedmiot zamówienia jako wyrób medyczny musi posiadać wymagane świadectwa i certyfikaty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974) i przepisach wykonawczych do tej ustawy.
6. Termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7. Wykonawca może dostarczać fakturę zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666), za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
8. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Wykonawcę faktury w postaci elektronicznej, w formacie .pdf i przesłanie jej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Zamawiającego.
9. Zamawiający do niniejszej SWZ załączył projekt umowy (Załącznik nr 6 do SWZ), która zostanie podpisana z Wykonawcą.
10. Przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie dostawę kolumny hiperbarycznej do Zamawiającego, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. Zamówienie nie obejmuje montażu, podłączenia kolumny hiperbarycznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33157500-0 - Komory hiperbaryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33157400-9 - Medyczna aparatura oddechowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 380000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 380000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 380000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Indywidualna Praktyka Lekarska Julita Juszczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7821362819

7.3.3) Ulica: ul. Kempingowa 37

7.3.4) Miejscowość: Borówiec

7.3.5) Kod pocztowy: 62-023

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 380000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.