eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Srebrna Góra › Organizacja cyklu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu: Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnychOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja cyklu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu: Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 891503946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kręta 4

1.5.2.) Miejscowość: Srebrna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-215

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 74 818 00 99

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zarzad@forty.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.forty.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

podmiot prawny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja cyklu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu: Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de2067ab-6cfb-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460738

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031179/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Oferta kulturalna i edukacyjna Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://forty.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://forty.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z swz.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z swz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-271-8/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są: Organizacja cyklu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu: Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzaniu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych:
1. Niech się święci – 3 edycje, edukacyjna impreza plenerowa - w ramach wydarzenia planowane są prezentacje i działania nawiązujące do rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Flagi, z uwzględnieniem nowoczesnych form animacji. Impreza zakłada różne formy ekspresji (np. spektakle multimedialne, teatr cieni, pokazy musztry) i ma na celu utrwalanie wartości związanych z dziedzictwem narodowym i tożsamością. Poza biernym odbiorem w ramach wydarzenia zaplanowano też działania partycypacyjne, w tym konkursy dla różnych grup wiekowych nawiązujące zarówno do historii miejsca (od czasów górnictwa), czasów funkcjonowania twierdzy jak i powojennej rzeczywistości (np. wspomnienia dziadków czy rodziców) jak i współczesnej roli tego miejsca. Organizacja tej części zadania wymaga skoordynowania wszystkich działań artystycznych i technicznych, napisanie scenariusza całej imprezy, zatrudnienie konferansjera prowadzącego całość wydarzenia, oświetlenie i nagłośnienie, koordynacja prac związanych z organizacją udziału widowni, zaplanowanie działań informacyjnych i promocyjnych. Czas trwania to minimum 6 - maksimum 8 godzin. Impreza przewidziana dla min 150 osób.
2. Letnie kino plenerowe dla szerokiej publiczności, 24 weekendy (każdego weekendu 2 pokazy). Forma integracji mieszkańców gminy, ale też promocji miejsca i projektu w szerszej okolicy (co najmniej promieniu 30 km). Organizacja tej części zadania wymaga skoordynowania wszystkich działań artystycznych i technicznych, dobór repertuaru kinowego, koordynacja prac związanych z organizacją udziału widowni, zaplanowanie działań informacyjnych i promocyjnych. Czas trwania do 3 godzin. Każdy pokaz dla min. 30 osób.
3. Wystawa czasowa i pokazy rzemiosł dawnych realizowane we współpracy z norweskim partnerem. W ramach realizacji projektu zaplanowana została wizyta studyjna w Norwegii w „Fjellugla Kompetanse”- instytucji edukacyjnej specjalizującej się w zachowywaniu tradycyjnych rzemiosł oraz wraz z jednym z norweskich uniwersytetów oferuje program rozwoju branż kreatywnych w obszarach wiejskich. Wyjazd zaowocuje nawiązaniem relacji i w efekcie tego przyjazd przedstawicieli z Norwegii do Polski. Będą oni prowadzili pokazy dla szerokiej publiczności oraz zostanie zorganizowana wystawa popularyzująca tradycyjne rzemiosło norweskie oraz działalność ośrodka. Do organizacji wydarzenia wykorzystana zostanie infrastruktura Zamawiającego, konieczna będzie koordynacja realizacji zadania, nadzór wykonania. Zaprezentowanych zostanie 20-30 stanowisk i/lub inscenizacji zawodów dawnych. Pokazy odbędą się wyodrębnionych stanowiskach w wyremontowanych przestrzeniach. Zakładany jest udział minimum 150 osób. Wystawa trwać będzie minimum 3 miesiące, natomiast pokazy będą towarzyszyć otwarciu wystawy jako impreza jednorazowa przez min. 3 godziny.
4. Poranna zaprawa w srebrnym wieku. Spotkania dotyczące promocji aktywnego i zdrowego, bezpiecznego stylu życia dla osób 60+. Zaplanowano 6 edycji w każdym roku projektu. Spotkania będą połączone z pokazami rzemiosła, zasad bezpieczeństwa, wykorzystania ziół i darów natury w codziennej diecie, trendów ekologicznych i spacerami nordic walking z przewodnikiem. Systematyczna organizacja spotkań w edycjach wiosna-jesień będzie okazją do wprowadzania tej grupy w postęp prac projektowych, zaangażowania ich do współtworzenia tego miejsca po zakończeniu projektu. Każda edycja obejmie 3 spotkania po 1h każde, które poprowadzą specjaliści zdrowego stylu życia (psychodietetyk, naturoterapeuta, certyfikowany trener slowjogging, certyfikowany trener nordic walking)
5. Warsztaty i przedstawienia teatru kamishibai dla dzieci z przedszkoli i klas nauczania początkowego dla wszystkich placówek gminy Stoszowice, łącznie 6 edycji. Japońska tradycyjna sztuka opowiadania historii Twierdzy i legend z regionu, za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych planszach, wsuwanych do małej, płaskiej, drewnianej, otwartej częściowo skrzynki, pełniącej rolę sceny o nazwie butai. Dzięki tej formule dzieci będą mogły aktywnie przygotowywać plansze, tworzyć historię, a następnie jej wysłuchać. Do przedstawień zostaną zaproszeni też rodzice. Zaplanowanych jest po 1 warsztacie w każdej edycji, każdy po ok. 2 godziny dla dzieci w wieku szkoły podstawowej.
6. Warsztaty stolarskie obróbki drewna dla początkujących, w tym zabawkarskie (Zostań Geppetto).
6 warsztatów dla osób indywidualnych pozwalające na postawienie pierwszych kroków w obróbce drewna, które poprowadzą czynni i aktywni zawodowo specjaliści renowacji i wykonania mebli oraz tworzenia zabawek
7. Pokazy wypalania w drewnie dla szerokiej publiczności prowadzone przez specjalistę prac plastycznych w drewnie, każdy z 3 pokazów wymagać będzie nagłośnienia dla prowadzącego oraz udziału min. 30 widzów
8. Pokazy rzemiosł dawnych – specjalne edycje trzech 1,5-godzinnych pokazów realizowane dla przewodników i edukatorów, wychowawców, którzy opiekują się grupami, tworzą ofertę turystyczną i edukacyjną dla szkół i grup turystycznych. Całość poprowadzi konferansjer dobrze zorientowany w prezentowanych rzemiosłach.
9. Strachy Srebrnej Góry - game jamy tworzenia mobilnych gier terenowych na postawie historii Twierdzy dla młodzieży z szkół z terenu gminy (3 edycje, w każdej 2 grupy wiekowe). Zastosowanie gamifikacji to jeden z najskuteczniejszych sposobów zaangażowania młodych osób do poznawania, zgłębiania historii, opracowania własnej interpretacji. Gamifikacja i gry wspierają rozwój kompetencji XXI wieku takich jak poszukiwanie informacji, współpraca w zespole, odpowiedzialność. Formuła game jamu, czyli weekendowego warsztatu jest dla młodzieży bardzo atrakcyjna – pozwala na krótkotrwałe skupienie uwagi i szybkie osiągnięcie celu końcowego jakim będą gry mobilne o Srebrnej Górze. Prowadzi specjalista z minimum 3-letnim doświadczeniem w prowadzeniu takich zajęć. Czas trwania to ok. 3 godziny.
10. Teatr letni na powietrzu – przed II wojną światową mieszkańcy Srebrnej Góry stworzyli spektakl Teatru Ludowego dotyczący historii Srebrnej Góry. Dotyczył historii miejscowości od jej powstania przez górnictwo i twierdzę, poprzez turystyczny rozkwit okolicy przełomu XIX i XX wieku. Po kilkudziesięciu latach warto odtworzyć ten projekt, rozwinąć angażując mieszkańców i aktualnych i byłych harcerzy wałbrzyskiego hufca, którzy w latach 80-tych zagospodarowali teren organizując akcję „Srebrna Góra”. Ważnym aspektem są międzypokoleniowe spotkania mieszkańców regionu. Premiera spektaklu będzie zarejestrowana i zdigitalizowana, a następnie wykorzystywana jako materiał edukacyjny i promocyjny. Wykonawca zapewnia scenarzystę, reżysera oraz osobę do rejestracji video spektaklu premierowego.
11. Natura w Twierdzy – prezentacje rzemiosła, lokalnych artystów i produktów naturalnych regionu. Zaproszonym będzie minimum 12 artystów/rzemieślników, którzy przez minimum 3 godziny będą prezentować naturalne produkty i rzemiosła – rękodzieło artystyczne, produkty spożywcze, odzież itp.
CPV 92000000-1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ – zał. nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z swz.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE PRODUCENTA WYDARZEŃ KULTURALNYCH

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.2. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunków:
6.2.4.1. Doświadczenie. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5* lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert:
Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- świadczył lub w przypadku usług wykonywanych ciągle świadczy dla podmiotu prowadzącego działalność w obszarze kultury co najmniej 3 usługi polegającą na realizacji cyklu powiązanych ze sobą wydarzeń kulturalnych,
- wartości każdego cyklu powiązanych ze sobą wydarzeń kulturalnych była nie mniejszej niż 150 000 PLN,
- w każdym cyklu powiązanych ze sobą wydarzeń kulturalnych wystąpiły nie mniej niż 3 różne wydarzenia,
- zakres wydarzeń w ramach wskazanych cykli był podobny do przedmiotu zamówienia, tj. wykorzystywał co najmniej: zorganizowanie występu artystów, budowę sceny z zadaszeniem w miejscu publicznym, zorganizowanie udziału widzów i zapewnienie im bezpieczeństwa, zorganizowaniu zajęć warsztatowych dla grup nie mniejszych niż 15 osób. Podobne wydarzenia mogły być realizowane w ramach jednego lub większej ilości wskazanych przez Wykonawcę na spełnienie warunku cykli wydarzeń kulturalnych.

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza, aby wykaz o którym mowa w pkt 8.3. ppkt 2 lit. a, dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata przed upływem terminu składania ofert.
W związku z powyższym Zamawiający wydłuża okres wykonania zamówienia do 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

6.2.4.2. Potencjał kadrowy. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że: dysponuje zespołem składającym się z co najmniej 5 (pięciu) osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym:
● Producent wydarzeń kulturalnych, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w organizowaniu i zarządzaniu minimum trzema produkcjami wydarzeń lub cyklami powiązanych ze sobą wydarzeń kulturalnych
- o wartości każdego wydarzenia lub cyklu powiązanych ze sobą wydarzeń kulturalnych nie mniejszej niż 150 000 PLN oraz o zakresie wydarzeń lub cykli powiązanych ze sobą wydarzeń kulturalnych podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. wykorzystującym co najmniej: zorganizowanie występu artystów, budowę sceny z zadaszeniem w miejscu publicznym, zorganizowanie udziału widzów i zapewnienie im bezpieczeństwa.

● Specjalista ds. zarządzania ruchem scenicznym posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w organizowaniu i zarządzaniu minimum trzema produkcjami wydarzeń lub cyklami powiązanych ze sobą wydarzeń kulturalnych o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN każda.

● Koordynator organizacji warsztatów, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w organizowaniu i zarządzaniu organizacją warsztatów w ramach minimum trzech produkcji wydarzeń lub cykli powiązanych ze sobą wydarzeń kulturalnych o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN każda.
● Fotograf - realizator wideo, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów foto- i wideorejestracji na potrzeby wydarzeń kulturalnych,.
● Ekspert ds. merytorycznych – posiadający wykształcenie wyższe z zakresu teatrologii lub scenografii lub reżyserii teatralnej oraz z min. 5-letnie doświadczeniem w pracy z amatorami w pracy warsztatowej,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia publicznego, także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji przez personel kluczowy.
Wskazany przez Wykonawcę personel kluczowy jest niezmienny w toku realizacji cyklu szkoleniowego, chyba, że nastąpią niezależne od Wykonawcy sytuacje wyjątkowe, których Wykonawca nie mógł przewidzieć (np. wypadki losowe całkowicie, bądź długotrwale (ponad czas realizacji zamówienia) wyłączające trenera z realizacji obowiązków zawodowych, utrata uprawnień jeśli były wymagane). W takim przypadku po udokumentowaniu wystąpienia sytuacji nie dającej się przewidzieć Zamawiający może zgodzić się na zmianę personelu kluczowego na osobę o nie mniejszym doświadczeniu niż osoba zastępowana i spełniającą wszystkie warunki.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według załącznika do SWZ;
b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
o których mowa w:
• Art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy,
• Art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• Art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wg załącznika do SWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13.3. Ofertę sporządza się na FORMULARZU OFERTOWYM – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Zestawienie kosztów zadania,
3) Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 9 pkt 9.2. i 9.8. (jeżeli dotyczy).
4) Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt. 10.3. SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu,
6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być przekazane w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zgodnie z swz.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z swz.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 16.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej dostępnej pod adresem: https://forty.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.