eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaros豉w › "PRZEBUDOWA STROPU BUDYNKU 名IETLICY WIEJSKIEJ, BUDOWA ZADASZENIA WEJ列IA DO BUDYNKU 名IETLICY WIEJSKIEJ W WOLI BUCHOWSKIEJ, GMINA JAROSxW"Og這szenie z dnia 2022-11-25


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
„PRZEBUDOWA STROPU BUDYNKU 名IETLICY WIEJSKIEJ, BUDOWA ZADASZENIA WEJ列IA DO BUDYNKU 名IETLICY WIEJSKIEJ W WOLI BUCHOWSKIEJ, GMINA JAROSxW”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Jaros豉w

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900482

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Piekarska 5

1.5.2.) Miejscowo嗆: Jaros豉w

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 624 86 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@ug.jaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.jaroslaw.samorzad.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„PRZEBUDOWA STROPU BUDYNKU 名IETLICY WIEJSKIEJ, BUDOWA ZADASZENIA WEJ列IA DO BUDYNKU 名IETLICY WIEJSKIEJ W WOLI BUCHOWSKIEJ, GMINA JAROSxW”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-86f4660b-6ca9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00460737

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-11-25

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00016995/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.12 „PRZEBUDOWA STROPU BUDYNKU 名IETLICY WIEJSKIEJ, BUDOWA ZADASZENIA WEJ列IA DO BUDYNKU 名IETLICY WIEJSKIEJ W WOLI BUCHOWSKIEJ, GMINA JAROSxW”

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 19.1. Oferta sk豉dana jest pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
19.2. Do oferty wykonawca do陰cza o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie wskazanym przez zamawiaj帷ego
w pkt 15 i 16 SWZ - zgodne ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 2 do SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp). O鈍iadczenie to stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw
do wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, na dzie sk豉dania ofert, tymczasowo zast瘼uj帷y wymagane podmiotowe 鈔odki dowodowe.
Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, w tym sk豉danie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy zamawiaj帷ym
a wykonawc, z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w ustawie Pzp., odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy dost瘼nej na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw.
Przez 鈔odki komunikacji elektronicznej rozumie si 鈔odki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
Zgodnie z 11 ROZPORZ.ZENIE PREZESA RADY MINISTR紟 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej
w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie oraz zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiaj帷y podaje wymagania techniczne zwi您ane z korzystaniem
z Platformy:
1) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) w陰czona obs逝ga JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,
6) Platformazakupowa.pl dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego
z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.
20.15. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze musi by zgody z wymaganiami okre郵onymi
w ROZPORZ.ZENIU PREZESA RADY MINISTR紟 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu
o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz ROZPORZ.ZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) .
20.16. Zamawiaj帷y zaleca aby nie wprowadza jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Mo瞠 to skutkowa naruszeniem integralno軼i plik闚 co r闚nowa積e b璠zie z konieczno軼i odrzucenia oferty w post瘼owaniu.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 30.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
30.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: W鎩t Gminy Jaros豉w,
ul. Piekarska 5, 37-500 Jaros豉w.
30.1.2. Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych - iod@jaroslaw.itl.pl, telefonicznie pod numerem: 16 624 86 33, listownie na adres Urz璠u Gminy Jaros豉w, kontakt osobisty w siedzibie Urz璠u
30.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego pn.: „PRZEBUDOWA STROPU BUDYNKU 名IETLICY WIEJSKIEJ, BUDOWA ZADASZENIA WEJ列IA DO BUDYNKU 名IETLICY WIEJSKIEJ W WOLI BUCHOWSKIEJ, GMINA JAROSxW” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
30.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu ustaw Pzp,
30.1.5. Dane osobowe pozyskane w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego,
30.1.6. Niezale積ie od postanowie ppkt 30.1.5. powy瞠j, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, dane osobowe b璠 przetwarzane do up造wu okresu przedawnienia roszcze wynikaj帷ych z umowy w sprawie zam闚ienia publicznego,
30.1.7. Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp,
30.1.8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
30.1.9. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
30.1.10. Nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
30.1.11. Dane osobowe mog by przekazywane do organ闚 publicznych i urz璠闚 pa雟twowych lub innych podmiot闚 upowa積ionych na podstawie przepis闚 prawa lub wykonuj帷ych zadania realizowane w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania w豉dzy publicznej, w szczeg鏊no軼i do podmiot闚 prowadz帷ych dzia豉lno嗆 kontroln wobec Zamawiaj帷ego. Dane osobowe s przekazywane do podmiot闚 przetwarzaj帷ych dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UG.271.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

G堯wny przedmiot:
Przedmiotem zam闚ienia jest: Przebudowa stropu budynku 鈍ietlicy wiejskiej, budowa zadaszenia wej軼ia do budynku 鈍ietlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej, Gmina Jaros豉w.

12.2. Szczeg馧owy zakres zam闚ienia zosta okre郵ony w za陰czniku nr 8 do SWZ.
Pozosta貫 warunki dotycz帷e realizacji zam闚ienia okre郵one zosta造 w projektowanych postanowieniach umowy - za陰cznik nr 7 do SWZ

12.3. Wymagania (obowi您ki) stawiane Wykonawcy, opisane zosta造 w projektowanych postanowieniach umowy stanowi帷ych - za陰cznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe irenowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbi鏎kowe

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45450000-6 - Roboty budowlane wyko鎍zeniowe, pozosta貫

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45432100-5 - K豉dzenie iwyk豉danie pod堯g

45421000-4 - Roboty wzakresie stolarki budowlanej

45260000-7 - Roboty wzakresie wykonywania pokry ikonstrukcji dachowych iinne podobne roboty specjalistycze

45261000-4 - Wykonywanie pokry ikonstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Opis kryteri闚 oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteri闚 i sposobu oceny ofert
24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj帷y b璠zie kierowa si nast瘼uj帷ymi kryteriami i odpowiadaj帷ymi im znaczeniami oraz w nast瘼uj帷y spos鏏 b璠zie ocenia spe軟ienie kryteri闚:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 60 %
2. Okres gwarancji/ r瘯ojmi 40 %
Razem 100 %

24.2. Oferty b璠 oceniane przez komisj przetargow metod punktow w skali punktowej.

CENA - 60 %

Maksymaln ilo嗆 punkt闚 w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najni窺z cen. Ilo嗆 punkt闚
przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie okre郵ona zgodnie ze wzorem:

Cena oferty najta雟zej
C = ------------------------------------------- Kp Wc
Cena oferty badanej

gdzie:
C – liczba punkt闚 przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena,
Kp – wsp馧czynnik proporcjonalno軼i = 100,
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60 %.

24.3. Kryterium OKRES GWARANCJI/ R艼OJMI (gdzie okres r瘯ojmi jest r闚ny okresowi gwarancji).
Oferta mo瞠 otrzyma maksymalnie 40 pkt (1 % = 1 pkt) w zakresie kryterium warunki gwarancji.
Z這瞠nie oferty jest jednoznaczne z przyj璚iem przez wykonawc przynajmniej minimalnego okresu gwarancji r闚nego 36 miesi璚y od daty odbioru przedmiotu umowy. Zaoferowanie r瘯ojmi i gwarancji na okres kr鏒szy ni 36 miesi璚y skutkowa這 b璠zie odrzuceniem oferty.

Oferta, w kt鏎ej zadeklarowany zostanie okres r瘯ojmi i gwarancji w liczbie 36 miesi璚y otrzyma 0 pkt.
Oferta, w kt鏎ej zadeklarowany zostanie okres r瘯ojmi i gwarancji w liczbie od 37 do 43 miesi璚y otrzyma 10 pkt.
Oferta, w kt鏎ej zadeklarowany zostanie okres r瘯ojmi i gwarancji w liczbie od 44 do 51 miesi璚y otrzyma 20 pkt.
Oferta, w kt鏎ej zadeklarowany zostanie okres r瘯ojmi i gwarancji w liczbie od 52 do 59 miesi璚y otrzyma 30 pkt.
Oferta, w kt鏎ej zadeklarowany zostanie okres r瘯ojmi i gwarancji w liczbie od 60 i wi璚ej miesi璚y otrzyma 40 pkt.

Zamawiaj帷y przyzna punkty za termin gwarancji nie kr鏒szy ni 36 miesi帷e i nie d逝窺zy ni 60 miesi璚y. W przypadku zaproponowania przez Wykonawc okresu gwarancji kr鏒szego ni 36 miesi帷e jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku zaoferowania terminu d逝窺zego ni 60 miesi璚y Zamawiaj帷y do por闚nania przyjmie termin 60 miesi璚y, natomiast Wykonawca b璠zie zwi您any terminem zaoferowanym w ofercie.
Okres r瘯ojmi i gwarancji b璠zie liczony od daty odbioru rob鏒 budowalnych.
W przypadku braku zaoferowania okresu gwarancji i r瘯ojmi Zamawiaj帷y uzna,
ze Wykonawca oferuje 36 miesi璚zny okres.

24.4. ㄠczna liczba punkt闚 za ofert = liczba punkt闚 za cen brutto (maks. 60) + liczba punkt闚 za przed逝穎ny termin gwarancji i r瘯ojmi (maks. 40)
Opis sposobu obliczenia 陰cznej oceny ofert:
24.4.1.ㄠczna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona wed逝g formu造
P = PC + G
Gdzie:
PC - ilo嗆 punkt闚 przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zam闚ienia,
G - ilo嗆 punkt闚 przyznanych Wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji/ r瘯ojmi”
.
ㄠczna ilo嗆 punkt闚 oferty stanowi sum ilo軼i punkt闚 przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilo軼i punkt闚 przyznanych w kryterium „OKRES GWARANCJI/ R艼OJMI”.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI/ R艼OJMI”

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Warunki udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia.
15.1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie precyzuje w tym zakresie 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ienie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny;

2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie precyzuje w tym zakresie 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ienie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie precyzuje w tym zakresie 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ienie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny;
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li:
a) Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa co najmniej 1 (s這wnie: jedn) osob pe軟i帷 funkcj kierownika budowy kt鏎a:
posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno – budowlanej bez ogranicze lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 prawa, oraz przynale膨c do w豉軼iwej Izby Samorz康u Zawodowego posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz kierowa豉 realizacj co najmniej jednej roboty budowlanej polegaj帷ej (lub obejmuj帷 swoim zakresem) na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku obejmuj帷ej m.in. zakres rob鏒 zwi您any z przedmiotem zam闚ienia o warto軼i co najmniej 150 000,00 z brutto (s這wnie: sto pi耩dziesi徠 tysi璚y z這tych brutto 00/100) przez ca造 okres jej trwania (t. j.: od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania odbioru ko鎍owego rob鏒),
oraz,
b) Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy w tym okresie, zrealizowa co najmniej jedn robot budowlan w ramach jednego zam闚ienia (t. j.: jednej umowy/jednego stosunku zobowi您aniowego) obejmuj帷ej swoim zakresem budow lub przebudow lub remont budynku (w rozumieniu ustawy prawo budowlane obejmuj帷ej m.in. zakres rob鏒 zwi您any z przedmiotem zam闚ienia o warto軼i co najmniej 200 000,00 z brutto (s這wnie: dwie軼ie tysi璚y z這tych brutto 00/100).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:  o鈍iadczenia wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu,
o kt鏎ym mowa wart. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez zamawiaj帷ego, o kt鏎ych mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz帷ych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam闚ienie publiczne tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego,
d) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotycz帷ych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj帷ego na celu zak堯cenie konkurencji,
 zgodnie z za陰cznikiem nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 18.2.1 w celu wykazania spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝
w post瘼owaniu dot. zdolno軼i technicznej lub zawodowej nale篡 przed這篡:
a) wykaz os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (wz鏎 wykazu stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ),
b) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich
5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚,
na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest
w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty (wz鏎 wykazu rob鏒 stanowi za陰cznik nr 9 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

19.5. Kompletna oferta zawiera
19.5.1. formularz ofertowy - wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 1 do SWZ,
19.5.2. o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ieniu warunk闚 w post瘼owaniu w zakresie wskazanym w pkt 19.2 SWZ - wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 2
do SWZ,
19.5.3. o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝
w post瘼owaniu - wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 3 do SWZ (je瞠li dotyczy),
19.5.4. o鈍iadczenie wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia
z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane lub dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy; wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 6 do SWZ (je瞠li dotyczy),
19.5.5. zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 5 do SWZ (je瞠li dotyczy),
19.5.6. pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania wykonawcy - je瞠li w imieniu wykonawcy dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w ppkt 19.7.2 Warunek ten dotyczy r闚nie odpowiednio osoby dzia豉j帷ej w imieniu wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz podwykonawc闚. Pe軟omocnictwo to musi w swej tre軼i jednoznacznie wskazywa uprawnienie
do podpisania oferty,
19.5.7. zastrze瞠nie tajemnicy przedsi瑿iorstwa (je瞠li dotyczy),
19.5.8. WYKAZ ROZWI╴A R紟NOWA烤YCH wykonawca za陰cza do oferty wykaz rozwi您a r闚nowa積ych z jego opisem lub normami (je瞠li dotyczy),
19.6. Podmiotowe 鈔odki dowodowe, w tym o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w niniejszym pkt 19.5.4 oraz zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, oraz pe軟omocnictwo przekazuje si w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia (sp馧ki cywilne/ konsorcja).
Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego oferta przedstawiona przez dw鏂h lub wi璚ej Wykonawc闚 (wsp馧partner闚) wchodz帷ych
w sk豉d konsorcjum lub sp馧ki cywilnej musi by przedstawiona, jako jedna oferta,
od jednego podmiotu i spe軟ia nast瘼uj帷e wymagania:
1) Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie s zobowi您ani do ustanowienia pe軟omocnika (lidera) do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich
w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam闚ienia publicznego. Umocowanie nale篡 przed這篡 wraz z ofert – tre嗆 pe軟omocnictwa powinna dok豉dnie okre郵a zakres umocowania,
2) wszelka korespondencja b璠zie prowadzona przez zamawiaj帷ego wy陰cznie
z pe軟omocnikiem (liderem),
3) je瞠li oferta Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego, zostanie wybrana, zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 膨dania przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, przed這瞠nia umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚,
4) w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia
z post瘼owania oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y
z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu sk豉da ka盥y
z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie,
5) wype軟iaj帷 formularz oferty, jak r闚nie inne dokumenty powo逝j帷e si
na „Wykonawc” nale篡 wpisa dane dotycz帷e wszystkich wsp馧partner闚, a nie ich pe軟omocnika - lidera lub jednego ze wsp馧partner闚,
6) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane lub dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zaliczki na poczet udzielenia zam闚ienia.
Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zam闚ienia, w wysoko軼i 32 000,00 z (s這wnie: trzydzie軼i dwa tysi帷e z這tych 00/100) warto軼i zaoferowanej ceny brutto. Szczeg馧y zawarte zosta造 w projektowanych postanowieniach umowy stanowi帷ych - za陰cznik nr 7 do SWZ.

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, kt鏎e zostan wprowadzone do umowy w sprawie zam闚ienia publicznego oraz mo磧iwo軼i jej zmiany.
26.1. Projektowane postanowienia umowy stanowi za陰cznik nr 7 do SWZ.
Z這瞠nie oferty jest jednoznaczne z akceptacj przez wykonawc projektowanych postanowie umowy.
26.2. Zmiana postanowie umowy mo瞠 nast徙i za zgod obu stron wyra穎n na pi鄉ie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewa積o軼i takiej zmiany. Zmiany nie mog narusza postanowie zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 p.z.p. oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-12 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/jaroslaw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 09:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

19.13. Tajemnica przedsi瑿iorstwa:
Protok馧, oferty oraz wszelkie o鈍iadczenia i za鈍iadczenia sk豉dane w post瘼owaniu o zam闚ienie publiczne s jawne. Je郵i oferta zawiera informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie p騧niej ni w terminie sk豉dania ofert, zastrzec, 瞠 nie mog one by udost瘼nione oraz wykaza,
i zastrze穎ne informacje stanowi tajemnic przedsi瑿iorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufno軼i tych informacji, powinien przekaza je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiaj帷y udost瘼ni na wniosek zainteresowanego jawn cz窷 dokumentacji.
19.13.1 Zastrze瞠nie informacji, kt鏎e nie stanowi tajemnicy przedsi瑿iorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji b璠zie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowa b璠zie ich odtajnieniem.

Podstawy wykluczenia z post瘼owania, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 p.z.p.
i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach
w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (obligatoryjne) oraz podstawy wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 109 p.z.p. (fakultatywne).
1. Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia wyklucza si Wykonawc闚, w stosunku
do kt鏎ych zachodzi kt鏎akolwiek z okoliczno軼i wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p.,
2) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach
w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego - przez okres trwania okoliczno軼i okre郵onych w tym przepisie,
3) Zamawiaj帷y nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na postawie art. 109 ust. 1 ustawy p.z.p.

Zamawiaj帷y stawia wym鏬 w zakresie zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie stosunku pracy os鏏 wykonuj帷ych wskazane czynno軼i w zakresie realizacji zam闚ienia, kt鏎ych wykonywanie polega
na wykonywaniu pracy w spos鏏 okre郵ony w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.