eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konstantynów Łódzki › Dostawa świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie ŁódzkimOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POD DĘBAMI" W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

1.3.) Oddział zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311734

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bechcice 3

1.5.2.) Miejscowość: Konstantynów Łódzki

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-050

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.dps.konstantyn@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat.pabianice.bip.info.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b602d094-6ced-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460722

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00228436/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b602d094-6ced-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z SWZ pkt 14

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych
osobowych Wykonawcy jest Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” z siedzibą w Konstantynowie
Łódzkim, przy ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki (dalej: „DPS”) REGON: 000311734, NIP:
727-104-51-59.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: przetargi.dps.konstantyn@gmail.com
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych,
wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym
z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym
dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5
lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia
roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te
dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze
(nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
 dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego
z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w
przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w
zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia
przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub
odrzuceniem jego oferty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): patrz ogłoszenie pkt RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/23/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa świeżych produktów warzywnictwa
i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami”
w Konstantynowie Łódzkim

4.2.6.) Główny kod CPV: 03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Koszt – upust (U) 70% = 70 pkt;
Termin dostawy (D) 30% = 30 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy (D)

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował
(zakończył): co najmniej 2 umowy, których przedmiotem była dostawa warzyw i/lub owoców o
wartości brutto łącznie nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie
warunku, o którym mowa powyżej Wykonawcy wykazuje jeden z nich.
UWAGA: Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i
ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W
takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone
przez Zamawiającego.
b) Wykonawca musi wykazać się posiadaniem co najmniej jednego pojazdu, dla którego została
wydana pozytywna decyzja / opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu
pojazdu do transportu żywności / artykułów spożywczych
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie
warunku, o którym mowa powyżej Wykonawcy wykazuje jeden z nich.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem termin składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane
– a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne odpowiednie dokumenty; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Formularz 3.4.);
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
(Formularz 3.5).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą (należy załączyć
oryginał lub odpis notarialny stosownego pełnomocnictwo lub inny dokument, opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przez Wykonawcę lub notariusza). Pełnomocnictwo
powinno jednoznacznie określać nazwę postępowania, którego dotyczy i precyzować zakres
umocowania oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o
zamówienie, a każdy z Wykonawców udzielających pełnomocnictwa musi podpisać się na
dokumencie pełnomocnictwa przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zaleca się,
aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3. Spółka cywilna jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo
musi być załączone do oferty.
4. Wykonawcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej) zamiast oryginału
pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą złożyć
elektroniczną kopię aktualnej umowy spółki cywilnej poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez każdego wspólnika tej spółki kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jej odpis
notarialny opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza – jeżeli
będzie z niej wynikać pełnomocnictwo i zakres czynności, do których umocowany jest
Pełnomocnik.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o
których mowa w pkt 9.3. IDW, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt. 10.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału
w postępowaniu.
7. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt. 8.2.4) IDW wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
2) w pkt. 8.2.4) IDW wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które dostawy
wykonają poszczególni wykonawcy.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani
na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe,
o których mowa w pkt 10 IDW, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.8. IDW składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach
opisanych w pkt 8.2 IDW;
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.7. IDW składa każdy z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy zawartym w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.