eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie projektu budowlanego pn. "Dostosowanie budynku Ministerstwa Finansów do wymogów przeciwpożarowychOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie projektu budowlanego pn. ”Dostosowanie budynku Ministerstwa Finansów do wymogów przeciwpożarowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Finansów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000002217

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świętokrzyska 12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-916

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/finanse

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie projektu budowlanego pn. ”Dostosowanie budynku Ministerstwa Finansów do wymogów przeciwpożarowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0ad3166-6be4-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460663

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00107245/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.32 Wykonanie projektu budowlanego pn. „Dostosowanie budynku Ministerstwa Finansów do wymogów przeciwpożarowych” zgodnie z postanowieniami PSP i ekspertyzą technicznej ppoż.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.gov.pl/web/finanse

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mf.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=mf&USER_MENU_HOVER=publicFilesList

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami następujące osoby: Pani Barbara Szwed, Pan Andrzej Konarzewski e-mail: wzp@mf.gov.pl, z uwzględnieniem pkt 2.
2. Komunikacja z Zamawiającym odbywa się według poniższych zasad:
2.1. z wykorzystaniem Platformy - dostępnej pod adresem internetowym:
https://mf.ezamawiajacy.pl:
2.2. korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy.
2.3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz zobowiązuje
się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu.
2.4. sposób korzystania z Platformy jest określony w Instrukcji dla Wykonawcy Platformy dostępnej pod adresem internetowym:
https://mf.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=mf&USER_MENU_HOVER=publicFilesList.
2.5. Wykonawca w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie – zaleca się założenie i sprawdzenie poprawności działania konta z odpowiednim wyprzedzeniem;
2.6. za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego wgrania na platformę na Platformę.
3. Do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty nie jest zapewniany przez Platformę.
5. Przygotowując się do złożenia oferty należy uwzględnić czas niezbędny do nabycia lub pozyskania podpisów o których mowa w pkt 9.3. Czas nabycia i pozyskania podpisów zależy od procedur stosowanych przez dostawców tych podpisów.
6. Zamawiający zaleca Wykonawcom nie posiadającym podpisu określonego w pkt. 9.3. nabycie podpisu z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym skuteczne złożenie oferty.
9.7. Oferta musi być składana na komputerze na którym zainstalowane jest oprogramowanie zapewniające składanie podpisu, o ile dotyczy.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
9. Zamawiający zaleca założenie konta na Platformie z wyprzedzeniem w celu umożliwienia szybszego złożenia oferty.
10. Wszystkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ złożone w trybie art. 284 ustawy Pzp, należy kierować drogą elektroniczną do osoby uprawnionej do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami – zaleca się, by pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ kierować również w postaci edytowalnej.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: C/743/22/BAD/B/420

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest
1.1 wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Dostosowanie budynku Ministerstwa Finansów do wymogów przeciwpożarowych” wraz z uzgodnionymi z rzeczoznawcą ds. p.poż. projektami branżowymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kosztorysem inwestorskim (dalej „Dokumentacja Projektowa”), zgodnie z wymogami zawartymi w zaktualizowanej w 2018 roku „Ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej gmachu
Ministerstwa Finansów” (dalej zwaną „Ekspertyzą”) oraz zaleceniami
konserwatorskimi MWKZ zn. WZWL.5183.323.2022 MIM z dnia 04 lipca 2022r. (dalej zwanymi „Zaleceniami”), które to dokumenty stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do umowy;
1.2 wykonanie przeglądu inwentaryzacyjnego budynku Ministerstwa Finansów pod względem pożarowym oraz zaktualizowanie informacji zawartymi w Ekspertyzie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku D do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej:
1. jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane* do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz jest wpisana na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego;
2. jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane* do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz jest wpisana na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego;
3. jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane* do projektowania
w specjalności instalacji wodno-kanalizacyjnych i wentylacyjnych bez
ograniczeń oraz jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego;
4. jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane* do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie projektowania sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz
jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
5. jedną osobą, która posiada uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych oraz jest wpisana na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego.
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. ról przez jedną osobę lub więcej osób.
* Zamawiający, określając wymogi dla ww. osób w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądać następujących podmiotowych środków dowodowych: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków – art. 274 ust. 4 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z treścią Załączników B i E do SWZ. W celu prawidłowego złożenia oświadczenia należy je uzupełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ww. Załącznikach.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z treścią Załącznika C do SWZ. W celu prawidłowego złożenia oświadczenia należy je uzupełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ww. Załączniku.
5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub Zawodowej, Zamawiający będzie żądać na wezwanie następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – Załącznik H do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia w paragrafie 14 Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik D do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mf.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.