eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Konserwacja ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy OchotaOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Konserwacja ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Ochota

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grójecka 17a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-021

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ochota.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ochota.um.warszawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Ochota

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57bd90f2-6a81-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019183/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Konserwacja ulic i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Ochota

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r. poz. 123 i 730), w tym za pośrednictwem platformy zakupowej Market Planet, znajdującej się pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej. Korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) może odbywać się również za pomocą poczty elektronicznej email przy użyciu adresu: ochota.wzp@um.warszawa.pl, jednak preferowaną formą prowadzenia korespondencji jest platforma zakupowa.

2. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu platformy zakupowej opisane zostały w dokumencie „Wymagania techniczne oraz zasady dotyczące korzystania z Platformy zakupowej”, stanowiącym załącznik do SWZ. Pozostałe wymagania dotyczące prowadzenia korespondencji oraz podpisu elektronicznego szczegółowo zostały opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w dokumencie pn. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, dołączonym do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26/2022/AGK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Ochota polegająca m.in. na remontach cząstkowych nawierzchni drogowych, chodników i elementów ulic, rozbiórkach podbudowy, nawierzchni ulic i chodników, obrzeży, krawężników, malowaniu i stawianiu oznakowań, robotach ziemnych. W zakresie robót konserwacyjnych znajdują się wszelkie prace budowlane, ziemne, transportowe i porządkowe związane z remontem i utrzymaniem pasa drogowego ulic lokalnych gminnych na terenie dzielnicy Ochota.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, do kwoty 528.455,29 zł netto, polegających na powtórzeniu robót podobnych do realizowanych w zamówieniu podstawowym. Udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa powyżej, będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych na ten cel i przeprowadzeniu procedury właściwej dla zamówienia z wolnej ręki w zgodzie z przesłanką zawartą w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął dla każdej części następujące kryteria, przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
a) cena brutto za realizację całego zamówienia – 60
b) okres udzielonej gwarancji – 20
c) czas usunięcia awarii – 20.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona, spełni wymagania Zamawiającego określone w dokumentach zamówienia oraz uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1186 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 roku poz. 65),
b) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
b1) minimum 1 kontrakt na roboty drogowe o wartości 850.000,00 zł brutto,
b2) minimum 1 kontrakt dotyczący prac remontowych drogowych o charakterze konserwacyjnym o wartości 500.000,00 zł. brutto;
c) dysponują minimum:
c1) jednym samochodem dostawczym;
c2) jednym samochodem ciężarowym samowyładowczym;
c3) jednym samochodem ciężarowym skrzyniowym.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 1 w stosownych sytuacjach w odniesieniu do niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą powołać się na zdolności techniczne lub zawodowe innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do warunków, o których mowa w punkcie 1. lit. a) – b) Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których zdolności te są wymagane.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 1 lit b) zostanie spełniony, jeśli co najmniej jeden z wykonawców spełni go samodzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, złożone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SWZ;
2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, złożone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SWZ;
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, dotyczącego tego podmiotu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony na podstawie załącznika Nr 6 do SWZ;
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz dołączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 7 do SWZ;
3. Wykaz urządzeń technicznych (pojazdów) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; złożony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca sporządza ofertę, poprzez wypełnienie załącznika Nr 1 do SWZ i dołącza do niej:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (wzór stanowi załącznik Nr 2 do SWZ).
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące dowód potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, sporządzone na podstawie załącznika Nr 3 do SWZ lub załącznika 3B w przypadku Wykonawców występujących wspólnie.
3. Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy
(np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, umowa spółki cywilnej itp.).
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa:
4.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby, stanowiące tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ oraz załącznik nr 3A do SWZ.
4.2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w tym spółki cywilne, Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć:
5.1. oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 – odrębne dla każdego z Wykonawców (załącznik nr 2 do SWZ);
5.2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 – odrębne dla każdego z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu wraz z informacją, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 3B do SWZ);
5.3. pełnomocnictwo podpisane przez Wykonawców występujących wspólnie, które powinno zawierać:
a) nazwę postępowania, którego dotyczy,
b) listę Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,
c) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
d) zakres pełnomocnictwa.
6. Kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie Załącznika Nr 1A do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć:
1. oświadczenie odrębne dla każdego z Wykonawców o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SWZ);
2. oświadczenie odrębne dla każdego z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazują spełnienie warunków udziału w postępowaniu wraz
z informacją, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 3B do SWZ);
3. pełnomocnictwo podpisane przez Wykonawców występujących wspólnie, które powinno zawierać:
a) nazwę postępowania, którego dotyczy,
b) listę Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,
c) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
d) zakres pełnomocnictwa.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany terminu wykonania umowy lub realizacji poszczególnych zleceń w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych niżej, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności:
a) wystąpienia przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
b) konieczności zmian będących następstwem działania organów nadzorczo – kontrolnych;
c) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
d) konieczności wprowadzenia innych zmian do przedmiotu umowy, jeżeli z obiektywnych okoliczności nie można było ich przewidzieć na etapie przed zawarciem umowy;
e) warunków pogodowych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy zgodnie
z normami technologicznymi;
f) działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowej) oraz zaistnienia sytuacji podwyższonego reżimu sanitarnego związanego z sytuacją epidemiologiczną
(COVID-19) mających bezpośredni wpływ na terminowe wykonanie usługi.

2. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy (waloryzacja wynagrodzenia);
b) zmniejszenia liczby zleceń naprawy uszkodzeń i konserwacji nawierzchni w pasach drogowych wynikające z mniejszej ilości uszkodzeń i napraw związanych z degradacją nawierzchni dróg w wyniku stabilnych warunków atmosferycznych oraz zmniejszonym oddziaływaniem mechanicznym pojazdów (ograniczenie wynagrodzenia).

3. Szczegóły dotyczące wprowadzenia ww. zmian do umowy zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy, dołączonych do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
2. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 12 miesięcy licząc dnia zawarcie umowy, z zastrzeżeniem że nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.