eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wiązownica › Dostawa i montaż instalacji PV na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy WiązownicaOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż instalacji PV na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Wiązownica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiązownica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska

1.5.2.) Miejscowość: Wiązownica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-522

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wiazownica.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wiazownica.com/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż instalacji PV na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Wiązownica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79110594-6cc1-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460440

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026400/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa instalacji PV na obiektach uzyteczności publicznej na terenie gminy Wiązownica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/wiazownica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/wiazownica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami , w szczególności składanie oferty oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/wiazownica. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej określone w ustawie o świadczenia usług drogą elektroniczną określone w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)
8.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w zakresie składania dokumentów, wniosków (innych niż oferta i oświadczenia), zawiadomień oraz przekazywanie innych informacji może odbywać się na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wiazownica za pomocą formularza i przycisku „wyślij wiadomość” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wiazownica.com
8.3 We wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem zamawiający i wykonawcy będą posługiwać się numerem postępowania.
8.4 Sporządzanie i przekazywanie informacji, w tym dokumentów w formie elektronicznej musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8.5 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.6 Przekazywane drogą elektroniczną informacje, w szczególności oferty, wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i inne dokumenty uznaje się, że datą przekazania jest data zapisania pliku uwidoczniona w systemie (serwerze) platformy zakupowej.
8.7 Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych w terminie nie późniejszym niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem platformy zakupowej lub za pomocą poczty elektronicznej.
8.8 Wyjaśnienia treści SWZ, odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacje treści SWZ, zakresu lub warunków udziału w postępowaniu, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zostaną opublikowane na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/wiazownica.
8.9 Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania zamawiającego, dla swej skuteczności powinny zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym uprawnionej osoby, przed upływem wyznaczonego przez zamawiającego terminu.
8.10 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielenia wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez odpowiedzi.
8.11 W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentacji przetargowej z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wnioski Wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia i nie jest wymagana akceptacja zmian przez Wykonawców. W razie zmiany w dokumentach przetargowych Zamawiający może przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do nich zmian wynikających z dokonanych przez niego modyfikacji w dokumentach przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zamieści stosowną informację na stronie prowadzonego postępowania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 24.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępując do postępowania wraz z ofertą złożył oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 RODO, według załącznika do swz.
24.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:
24.3 Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
24.4 Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„Budowa instalacji PV na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Wiązownica w formule „zaprojektuj i wybuduj”
24.5 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019, poz. 2019 ze zm.),
24.6 Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania.
24.7 Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
24.8 W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
24.9 Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy RODO;
24.11 Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.271.42.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji PV na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wiązownica realizowanego w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, które zostaną usytuowane przy oczyszczalni ścieków, na terenie działek nr ewid. 1034, 1035,1036 w m. Wiązownica, obręb Wiązownica, oraz przy Stacji Uzdatniania Wody w m. Piwoda na terenie dz. nr ewid. 1254.
4.2 W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się w pierwszej kolejności wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie jej realizacja i odbiór robót, zgodnie
z opracowaną dokumentacją.
4.3 Uzyskanie wszelkich opinii, zgód, uzgodnień, w tym również zezwoleń na wycinkę drzew (jeżeli jest to konieczne) niezbędnych do opracowania dokumentacji budowlanej i realizacji robót budowlanych leży po stronie Wykonawcy.
4.4 Program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.
UWAGA:
Zamawiający informuje , że przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych instalacji fotowoltaicznej, oraz złożenie niezbędnej dokumentacji do PGE Dystrybucja, celem późniejszego przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej.

4.5 Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje:
1. W zakresie dokumentacji projektowej:
1) Wykonawca sporządza projekt wykonawczy dla każdej z planowanych instalacji, który powinien zawierać:
- część opisową, w której zostanie zawarty szczegółowy opis instalacji wraz
z parametrami technicznymi projektowanych urządzeń,
- konieczne obliczenia techniczne (dobory inwerterów, zabezpieczeń, kabli, przewodów, itp.) oraz przewidywane pokrycie zapotrzebowania na energię
- rysunki techniczne, jak schematy instalacji, plany sytuacyjne lokalizacji instalacji, rzuty, rysunki pomocnicze oraz szczegółowe, w tym konstrukcji wsporczych instalacji PV ze sposobem montażu
2) opracowanie kosztorysu inwestorskiego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458) – 1 egzemplarz wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. pdf) na nośniku CD,
3) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego – 1 egzemplarz wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. .doc, .pdf) na nośniku CD,
2. W zakresie wykonawstwa instalacji PV
1) montaż konstrukcji pod instalację fotowoltaiczną,
2) montaż instalacji modułów fotowoltaicznych o mocy określonej w PFU dla każdego z obiektów
3) wykonanie zabezpieczeń dla przewodów i pod konstrukcje
4) wykonanie okablowania potrzebnego do podłączenia modułów PV wraz z trasami kablowymi wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
5) montaż inwerterów
6) montaż rozdzielni AC i DC
• Zintegrowanie instalacji PV z istniejącą instalacją elektryczną budynku
• Wykonanie czynności pomocniczych, jak przebicia, otwory, przejścia przez przegrody, wypełnienia, naprawy uszkodzeń elementów wykończeniowych powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych • Przeprowadzenie rozruchu, badań kontrolnych, prób, uruchomienia i regulacji instalacji i innych czynności niewyszczególnionych, jednak niezbędnych do prawidłowego działania instalacji
4.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja zamówienia, w szczególności program funkcjonalno – użytkowy.
4.7 Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315500-3 - Instalacje średniego napięcia

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

51112000-0 - Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Warunek w zakresie posiadanego doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli zamówienia (robotę budowlaną) polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy min 30 kW i wartości minimum 100 000 zł. brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
 zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
 zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano dostawy wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych dowodów.

2) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami do przygotowania i realizacji zamówienia:
- projektanta, który posiada:
(a) uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
(b) doświadczenie w postacie zaprojektowanej co najmniej 1 instalacji fotowoltaicznej.

- kierownika budowy, który posiada
(a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
(b) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy wykonywaniu co najmniej 1 instalacji fotowoltaicznej;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji ma Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz wykonanych robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie ,przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, z uwagi przesłanki określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
10.6 Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.7 Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej winien zostać wykazany przez jednego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum, z zastrzeżeniem, że spełniający ten warunek Wykonawca będzie faktycznie realizował zamówienie.
10.8 Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
10.9 Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp.).
10.10 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10.11 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do:
- ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie prowadzonego postępowania,
- złożenia stosownego pełnomocnictwa,
- złożenia wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego winno wynikać, jaki zakres zamówienia wykonywać będą poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
10.12 Oświadczenia lub formularze składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) podpisuje w imieniu wszystkich wykonawców ustanowiony Pełnomocnik lub wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną.
10.13 Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10.14 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania przez kilku wykonawców, (konsorcjum, spółka cywilna) , warunki udziału formalne, tj. warunek, aby nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z tych wykonawców, natomiast określone powyżej przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu (jeżeli warunki w tym zakresie zostały określone przez Zamawiającego w SWZ) mogą być spełnione łącznie przez wszystkich tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
2. Podstawę do wprowadzenia zmian w umowie stanowi pisemny wniosek każdej ze stron umowy.
3. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, sposobu realizacji robót budowlanych i terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności:
4. Termin ustalony w § 2 niniejszej umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z następujących przyczyn:
1) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót. Poprzez nadzwyczajne warunki atmosferyczne niepozwalające na wykonanie zamówienia w terminie tj.:
- niskie temperatury powietrza poniżej -10 ̊C w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania;
- wysokie temperatury powietrza powyżej 35 ̊C, w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania;
- nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu,
2) wystąpienia koniecznością wykonania robót/dostaw dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia.
Na okoliczność wykonania robót dodatkowych sporządzony zostanie protokół konieczności określający zakres robót dodatkowych oraz ich wartość , która zostanie wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku takich pozycji w kosztorysie ofertowych, na podstawie nośników średnich cen określonych w Secocenbud, za okres (kwartał) poprzedzający wykonywane roboty.
3) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku konieczności zrealizowania robót zamiennych sporządzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokół różnicowy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
4) zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi, przez co rozumie się zjawiska naturalne związane z działaniem sił natury i siły wyższej, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe upały, epidemie ograniczające prowadzenie robót i mające bezpośredni wpływ na terminowe zakończenie robót.
5) odmowy wydania lub przekroczenia określonych przepisami terminów wydania przez właściwe organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,
6) zmiany spowodowane opóźnienie w stosunku do zapisów umowy w terminie przekazania wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji budowlanej,
7) wstrzymania robót przez Zamawiającego, powodujące nieprzewidziane przestoje w realizacji robót
8) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy lub jego części przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych wskazanych w dokumentacji, a wynikających z wad dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań groziło nieterminowym lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
9) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, wykopalisk archeologicznych, niewypałów niezinwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub obiektów, które skutkować mogą nieterminowym wykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 16.3 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wiazownica 16.4 Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.