eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawonia › Wykonywanie usługi przygotowywania oraz dostarczania posiłków do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonywanie usługi przygotowywania oraz dostarczania
posiłków do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932225683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 26

1.5.2.) Miejscowość: Zawonia

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-106

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 312 81 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zawonia.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zszawonia.szkolna.net/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usługi przygotowywania oraz dostarczania
posiłków do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68842cb5-6cbb-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460302

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00459267/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wykonywanie usługi przygotowywania oraz dostarczania posiłków do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-68842cb5-6cbb-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zawonia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych
danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platforma zakupowa.pl, tj.a) stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej
konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows
7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 100.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący
format plików .pdf, Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej –kodowanie UTF8,f) Oznaczenie czasu
odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/zawonia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:• administratoremprzekazanych w ofercie oraz wszelkiej dokumentacji wytworzonej potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni, dane będą przetwarzane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zawoni, ul. Szkolna 26, 55-106 Zawonia, • kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: abi@admetronics.pl oraz telefonicznie: +48 608294903

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowaniu i dostawie posiłków do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni w 2023 roku.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a. Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie posiłków dla dzieci grup przedszkolnych (śniadanie, obiad (pożywna zupa, drugie danie) i podwieczorek) oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkoły realizowanego ze środków opłat ponoszonych przez rodziców uczniów korzystających,
b. Zamówienie obejmuje dzieci z grup przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych i uczniów szkoły wraz z uwzględnieniem poniższych rocznych ilości posiłków dla dzieci w ramach:
• Dzieci szkolne i oddziały przedszkolne:
 W Zespole Szkolno-Przedszkolnym- uczniowie klas 1-8,
 W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 2 oddziały przedszkolne”0”
 Obiad (zupa + drugie danie) 40 dzieci x 180 dni= 7 200 szt.
180 dni x 40 dzieci = 7200 szt.

• Dzieci grupy przedszkolne
UWAGA! Jedna grupa przedszkolna mieści się w budynku szkoły!
 W Przedszkolu – 3 grupy dzieci przedszkolnych
 1 oddział dzieci przedszkolnych w budynku szkoły
 Śniadanie 71 dzieci x 220 dni= 15 620 szt.
 Obiad (zupa + drugie danie) 71x220= 15 620 szt.
 Podwieczorek 71x220 = 15 620 szt.
220 dni x 71 dzieci= 15 620 szt. (śniadanie, obiad- zupa i drugie danie i podwieczorek),

4.2.6.) Główny kod CPV: 15894210-6 - Posiłki szkolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:a) „Łączna cena ofertowa brutto” – C; b) „Termin płatności faktury” – T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a. posiada aktualną decyzję wydaną przez właściwą dla siedziby Wykonawcy Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną zatwierdzającą prowadzenie działalności w zakresie magazynowania i transportu produktów żywnościowych,
b. posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli urzędowej organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a. wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonywaniu usługi dostawy posiłków, o wartości minimum 100 tysięcy (słownie: sto tysięcy zł), każde. Każde z zamówień powinno być wykonywane przez okres co najmniej 6 miesięcy,
b. dysponuje pojazdem służącym do przewozu produktów żywnościowych, dla którego została wydana decyzja zatwierdzająca środek transportu na prowadzenie działalności polegającej na przewożeniu produktów żywnościowych,
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a. aktualnej decyzji wydanej przez właściwą dla siedziby Wykonawcy Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną zatwierdzającą prowadzenie działalności w zakresie magazynowania i transportu produktów żywnościowych,
b. zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli urzędowej organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
c. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – (załącznik nr 5 do SWZ);
d. wykazu pojazdów; – (załącznik nr 6 do SWZ),
e. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
Uwaga 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 lit. a, musi złożyć każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
f. oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 złożonym przez ten podmiot, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
g. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; załącznik nr 10 do SWZ;
h. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i 11 do SWZ.
Uwaga 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (również w przypadku spółek cywilnych), oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Uwaga 2. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 7 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane,
dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy
(załącznik nr 9 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia
został szczegółowo określony w projekcie umowy, załącznik nr 4 do SWZ w § 12,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zawonia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.