eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bobolice › "Administrowanie i bieżące utrzymanie dróg gminnych, ulic, placów, chodników, parkingów, urządzeń BRD oraz wiat przystankowych na terenie Gminy Bobolice w 2023 roku".Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Administrowanie i bieżące utrzymanie dróg gminnych, ulic, placów, chodników, parkingów, urządzeń BRD oraz wiat przystankowych na terenie Gminy Bobolice w 2023 roku”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bobolice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920558

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Bobolice

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-020

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@bobolice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bobolice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Administrowanie i bieżące utrzymanie dróg gminnych, ulic, placów, chodników, parkingów, urządzeń BRD oraz wiat przystankowych na terenie Gminy Bobolice w 2023 roku”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9819ce76-6cbd-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460126

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033895/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Administrowanie i bieżące utrzymanie dróg gminnych, ulic, placów, chodników, parkingów, urządzeń BRD oraz wiat przystankowych na terenie gminy Bobolice w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/bobolice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/bobolice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bobolice. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa. Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021,
ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne;
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2022.SZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Administrowanie i bieżące utrzymanie dróg gminnych, ulic, placów, chodników, parkingów, urządzeń BRD oraz wiat przystankowych na terenie Gminy Bobolice w 2023 roku”, tj.:
Bieżące remonty naprawczo – konserwacyjne.
Utrzymanie bezpieczeństwa.
Przystanki autobusowe bieżące utrzymanie.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, ulic, chodników, parkingów, placów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90690000-0 - Usługi usuwania graffiti

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Lokalizacja bazy zimowego utrzymania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie dla;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca posiada aktualną – opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument na sumę ubezpieczenia OC nie niższą niż 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100); W przypadku gdy z treści polisy lub dokumentu ubezpieczenia nie będzie wynikało, że ubezpieczenie jest opłacone, Wykonawca zobowiązany jest do napisania i podpisania na kserokopii polisy dokumentu ubezpieczenia krótkiego oświadczenia, które będzie się zawierało w następującym stwierdzeniu: ubezpieczenie zostało opłacone. Natomiast w przypadku gdy zostanie złożony oryginał polisy dokumentu ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć odrębne oświadczenie, potwierdzające, że ubezpieczenie zostało opłacone.
3) zdolności technicznej lub zawodowej – minimalny poziom zdolności:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał należycie co najmniej jedną usługę w zakresie branży drogowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto (słownie czterysta tysięcy złotych 00/100 brutto) w ramach jednej umowy, zawierających prace objęte przedmiotem zamówienia, tj. bieżące remonty naprawczo – konserwacyjne i/lub utrzymanie bezpieczeństwa i/lub zimowe utrzymanie dróg gminnych i/lub bieżące utrzymanie przystanków autobusowych.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden
z Wykonawców w całości.
b) gdy Wykonawca wykaże łącznie, że dysponuje lub będzie dysponować w realizacji przedmiotu zamówienia minimum 1 (jedną) osobą posiadającą doświadczenie minimum 5 lat, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno
– budowlanej.
c) gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum zapleczem sprzętowym w celu realizacji zamówienia tj. do zimowego utrzymania dróg:
c.1) spych ciągnikowy, min. 1 szt., o min. szerokości odśnieżania 3,2 m,
c.2) pług, min. 1 szt., o min. szerokości odśnieżania 2,5 m,
c.3) równiarka, min. 1 szt., o min. szerokości odśnieżania 3,5 m,
c.4) pług wirnikowy, min. 1 szt., o min. szerokości odśnieżania 2,2 m,
c.5) pług wirnikowy samojezdny, min. 1 szt. o minimalnej szerokości odśnieżania 0,6 m,
c.6) posypywarka do mieszanki solno - piaskowej, min. 1 szt.,
c.7) miniciągnik z pługiem do odśnieżania chodników, min. 1 szt., o min. szerokości odśnieżania 1,3 m.
do bieżącego utrzymania dróg
c.8) podnośnik koszowy, wysokość podnoszenia 18m; boczny wysięg 8m; udźwig kosza 300kg
c.9) równiarka drogowa
c.10) myjka do znaków drogowych ze zbiornikiem wody;
c.11) kosiarka do poboczy na wysięgniku z dmuchawą do sprzątania poboczy po koszeniu;
c.12) koparko-ładowarka
– Załącznik nr 8 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający nie zapłaci za pozycje, za które nie zostanie podana przez Wykonawcę żadna cena. Kiedy takie usługi zostaną wykonane, będzie się uważało, że zostały one ujęte w innych cenach elementów. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że wysokość udzielonej zaliczki nie będzie mniejsza niż 5 % i nie przekroczy 20% ceny całkowitej podanej w ofercie, zgodnie z art. 442 ustawy Pzp. Zaliczka zostanie wypłacona na konto Wykonawcy po złożeniu Zamawiającemu pisemnego wniosku
o zaliczkę i zgody Zamawiającego na zaliczkowanie, w sprawie zamówienia publicznego. Udzielenie zaliczki następuje na pisemny wniosek Wykonawcy, który zawierać będzie co najmniej wnioskowaną kwotę zaliczki, pożądany termin jej udzielenia, uzasadnienie, sposób rozliczenia zaliczki. Ostateczną decyzję odnośnie wielkości i terminu przyznania zaliczki podejmować będzie Zamawiający. Zamawiający może żądać zwrotu zaliczki w przypadku: braku realizacji bądź niewłaściwej realizacji Umowy w stosunku do określonego we wniosku o udzielenie zaliczki; nieprzedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców o zapłacie na ich rzecz pełnego wynagrodzenia za wykonane przez nich usługi; w przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy. Pozostała do zapłaty cena całkowita podana w ofercie, po odtrąceniu zaliczek będzie zapłacona w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę fakturę. Zamawiający ma prawo potrącić zaliczkę z każdej co miesięcznej wystawionej faktury przez Wykonawcę. W przypadku gdy Wykonawca nie rozliczy udzielonej zaliczki, Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę do jej rozliczenia lub zwrotu wypłaconej zaliczki w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty przesłania (przekazania) wezwania drogą elektroniczną na podany adres mailowy osoby upoważnionej do nadzoru nad Umową.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie: Wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj.: Dz.U.2021 poz.1690)
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
W przypadku zaistnienia przesłanek, Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikało, w jaki sposób i o ile zmiany wpłynęły na zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać uzasadnienie i określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy.
W terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego i uwzględni go w całości albo wniesie swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. Podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jest przekazanie przez Wykonawcę
w formie pisemnej wniosku o dokonanie takiej zmiany, zawierającego szczegółowe informacje o tym, która ze zmian oraz w jaki sposób ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wzrost wysokości wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie usług niewykonanych przez Wykonawcę do czasu wystąpienia zmian. Zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy. Zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze stron umowy. Innych istotnych zmian umowy w zakresie, którego nie można przewidzieć na etapie publikacji ogłoszenia o zamówieniu - w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej okoliczności, której nie można było przewidzieć na etapie publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a która spowoduje, że prawidłowe wykonanie zamówienia będzie uzależnione od tej zmiany Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem okoliczności określonych we wzorze umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 436, art. 439 – 440 oraz art. 454 – 455 ustawy Pzp., a także art. 44-45 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/bobolice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.