eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa paliw p造nnych w 2023 r. - benzyna bezo這wiowa oraz olej nap璠owyOg這szenie z dnia 2022-11-25


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa paliw p造nnych w 2023 r. – benzyna bezo這wiowa oraz olej nap璠owy

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Zarz康 Dr鏬 Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090476971

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Toru雟ka 174a

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-844

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toru雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 52-582-27-23

1.5.8.) Numer faksu: 52-582-27-77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektow in篡nierskich, lokalny transport drogowy.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw p造nnych w 2023 r. – benzyna bezo這wiowa oraz olej nap璠owy

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-97379168-6c9d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00460002

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-11-25

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00018895/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.3 Dostawa paliw p造nnych w 2023 r. – benzyna bezo這wiowa, olej nap璠owy

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/693369

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/693369

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Zamawiaj帷y, zgodnie z 11 ust. 2 Rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz.2452), okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.:
a) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) w陰czona obs逝ga JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,
f) Platformazakupowa.pl dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zamawiaj帷y informuje, i po wej軼iu w 篡cie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepis闚 dotycz帷ych ochrony danych osobowych, b璠zie przetwarza dane osobowe uzyskane w trakcie post瘼owania, a w szczeg鏊no軼i: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i o鈍iadczeniach do陰czonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i o鈍iadczeniach sk豉danych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiaj帷ego jest niezb璠ne dla cel闚 wynikaj帷ych z prawnie uzasadnionych interes闚 realizowanych przez Zamawiaj帷ego i wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na administratorze (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – za陰cznik Nr 7 do SWZ).
Wykonawca przyst瘼uj帷 do post瘼owania jest obowi您any do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody ka盥ej osoby, kt鏎ej dane osobowe b璠 podane w ofercie, o鈍iadczeniach i dokumentach z這穎nych w post瘼owaniu. Na t okoliczno嗆 Wykonawca z這篡 stosowne pisemne o鈍iadczenie (jak we wzorze formularza ofertowego – za陰cznik Nr 2 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 066/2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa w rozumieniu art. 7 pkt 4 uPzp, polegaj帷a na zakupie paliw p造nnych do samochod闚 s逝瘺owych nale膨cych do ZDMiKP w Bydgoszczy.
Cz窷 I - Dostawa benzyny bezo這wiowej 95 oraz oleju nap璠owego ON do samochod闚 s逝瘺owych nale膨cych do ZDMiKP w Bydgoszczy.
Przedmiot zam闚ienia obejmuje zakup paliw w nast瘼uj帷ym asortymencie i przewidywanych ilo軼iach:
-benzyna bezo這wiowa 95 w planowanej ilo軼i 8 000 litr闚,
-olej nap璠owy ON w planowanej ilo軼i 9 000 litr闚,
kt鏎y dokonywany b璠zie przez Zamawiaj帷ego bezpo鈔ednio w punkcie sprzeda篡 (stacji) paliw wykonawcy zlokalizowanej na terenie miasta Bydgoszczy, czynnej 24h/dob 7 dni w tygodniu. Przy ka盥ym tankowaniu pojazdu, zakup potwierdzany b璠zie wydanym kierowcy dowodem WZ.

Wykaz samochod闚 s逝瘺owych, stanowi za陰cznik nr 2 do wzoru Umowy dla Cz窷ci I zam闚ienia. Zam闚ienie w Cz窷ci I b璠zie realizowane sukcesywnie, wed逝g rzeczywistych potrzeb Zamawiaj帷ego.
Zamawiaj帷y deklaruje, 瞠 zakupi paliwo na poziomie nie mniejszym ni 80% warto軼i zam闚ienia podstawowego Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 skorzystania z opcji (art. 441 uPzp). Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 skorzystania z opcji w pe軟ym lub w cz窷ciowym zakresie.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09134220-5 - Paliwo do silnik闚 diesla (EN 590)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezo這wiowa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 skorzystania z opcji (art. 441 uPzp). Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 skorzystania z opcji w pe軟ym lub w cz窷ciowym zakresie.

Cz窷 I - Dostawa benzyny bezo這wiowej 95 oraz oleju nap璠owego ON do samochod闚 s逝瘺owych nale膨cych do ZDMiKP w Bydgoszczy w ramach opcji w nast瘼uj帷ym asortymencie i przewidywanych ilo軼iach:
- benzyna bezo這wiowa 95 w planowanej maksymalnej ilo軼i 3 000 litr闚,
- olej nap璠owy ON w planowanej maksymalnej ilo軼i 3 000 litr闚,

Pozosta貫 wymagania dotycz帷e zakupu paliw p造nnych w ramach prawa opcji s takie same, jak zakresie podstawowym zam闚ienia.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Ocena ofert przeprowadzona zostanie w oparciu o kryteria szczeg馧owo opisane w rozdziale XXI SWZ

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa w rozumieniu art. 7 pkt 4 uPzp, polegaj帷a na zakupie paliw p造nnych do maszyn drogowych i sprz皻u nale膨cego do ZDMiKP w Bydgoszczy.
Cz窷 II - Dostawa oleju nap璠owego ON do maszyn drogowych i sprz皻u nale膨cego do ZDMiKP w Bydgoszczy.
Przedmiot zam闚ienia obejmuje zakup oleju nap璠owego ON w planowanej ilo軼i 24 000 litr闚 do maszyn drogowych i sprz皻u nale膨cego do ZDMiKP w Bydgoszczy, kt鏎y dokonywany b璠zie przez Zamawiaj帷ego bezpo鈔ednio w punkcie sprzeda篡 (stacji) paliw wykonawcy zlokalizowanej na terenie miasta Bydgoszczy, czynnej 24h/dob 7 dni w tygodniu. Przy ka盥ym tankowaniu pojazdu, maszyny zakup potwierdzany b璠zie wydanym kierowcy lub operatorowi dowodem WZ.

Wykaz maszyn drogowych i sprz皻u stanowi za陰cznik nr 2 do wzoru Umowy dla Cz窷ci II zam闚ienia.
Zam闚ienie w Cz窷ci II b璠zie realizowane sukcesywnie, wed逝g rzeczywistych potrzeb Zamawiaj帷ego. Zamawiaj帷y deklaruje, 瞠 zakupi paliwo na poziomie nie mniejszym ni 80% warto軼i zam闚ienia podstawowego.

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 skorzystania z opcji (art. 441 uPzp). Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 skorzystania z opcji w pe軟ym lub w cz窷ciowym zakresie.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09134220-5 - Paliwo do silnik闚 diesla (EN 590)

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 skorzystania z opcji (art. 441 uPzp). Zamawiaj帷yzastrzega sobie mo磧iwo嗆 skorzystania z opcji w pe軟ym lub w cz窷ciowym zakresie.
Cz窷 II - Dostawa oleju nap璠owego ON do maszyn drogowych i sprz皻u nale膨cego do ZDMiKP w Bydgoszczy w ramach opcji obejmuje zakup oleju nap璠owego ON w planowanej maksymalnej ilo軼i 5 000 litr闚.

Pozosta貫 wymagania dotycz帷e zakupu paliw p造nnych w ramach prawa opcji s takie same, jak zakresie podstawowym zam闚ienia.

Warunkiem uruchomienia opcji, b璠 faktyczne potrzeby Zamawiaj帷ego, dysponowanie 鈔odkami finansowymi oraz z這瞠nie przez Zamawiaj帷ego pisemnego o鈍iadczenia o skorzystaniu z opcji w okre郵onym zakresie. Opcja jest uprawnieniem Zamawiaj帷ego, z kt鏎ego mo瞠, ale nie musi skorzysta w ramach Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj帷ego z opcji, Wykonawcy nie przys逝guj jakiekolwiek roszczenia z tego tytu逝, w tym roszczenie o realizacj zam闚ienia opcjonalnego.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Ocena ofert przeprowadzona zostanie w oparciu o kryteria szczeg馧owo opisane w rozdziale XXI SWZ

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunek udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej dla ka盥ej cz窷ci oddzielnie:

Cz窷 I:
Wykonawca musi posiada uprawnienia do wykonywania dzia豉lno軼i w zakresie obrotu paliwami ciek造mi (benzyn bezo這wiow 95 i olejem nap璠owym ON) wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm) lub r闚nowa積e uprawnienia do wykonywania dzia豉lno軼i w zakresie obrotu paliwami ciek造mi (benzyn bezo這wiow 95 i olejem nap璠owym ON).

Cz窷 II:
Wykonawca musi posiada uprawnienia do wykonywania dzia豉lno軼i w zakresie obrotu paliwami ciek造mi (olejem nap璠owym ON) wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm) lub r闚nowa積e uprawnienia do wykonywania dzia豉lno軼i w zakresie obrotu paliwami ciek造mi (olejem nap璠owym ON).

Przynajmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia musi posiada uprawnienia do wykonywania dzia豉lno軼i w zakresie obrotu paliwami ciek造mi wymagane przepisami ustawy Prawo energetyczne lub r闚nowa積e uprawnienia obejmuj帷e zakresem minimum paliwa b璠帷e przedmiotem danej cz窷ci zam闚ienia, z tym 瞠 wym鏬 posiadania uprawnie dotyczy wszystkich wykonawc闚 zamierzaj帷ych bezpo鈔ednio realizowa zam闚ienie w wybranej cz窷ci.

W celu potwierdzenia spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu wykonawca nie mo瞠 polega na zdolno軼iach innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nim stosunk闚 prawnych.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiaj帷y 膨da o鈍iadczenie o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiaj帷ego, czyli art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 Pzp. O鈍iadczenie/a sk豉daj odpowiednio: wykonawca/ ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia celem potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (sporz康zony wed逝g wzoru Zamawiaj帷ego stanowi帷ego za. nr 6 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 2. Podmiotowe 鈔odki dowodowe (aktualne na dzie ich z這瞠nia) sk豉dane na wezwanie Zamawiaj帷ego, zgodnie z art. 274 ust. 1 uPzp - sk豉da wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni:
1). Posiadane uprawnienia:
Dla Cz窷ci I: Aktualn koncesj potwierdzaj帷, 瞠 wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania dzia豉lno軼i w zakresie obrotu paliwami ciek造mi (benzyn bezo這wiow 95 i olejem nap璠owym ON) wymagan przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm.) lub r闚nowa積y dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania dzia豉lno軼i
w zakresie obrotu paliwami ciek造mi (benzyn bezo這wiow 95 i olejem nap璠owym ON).

Dla Cz窷 II: Aktualn koncesj potwierdzaj帷, 瞠 wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania dzia豉lno軼i w zakresie obrotu paliwami ciek造mi (olejem nap璠owym ON) wymagan przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm) lub r闚nowa積y dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania dzia豉lno軼i w zakresie obrotu paliwami ciek造mi (olejem nap璠owym ON).

Podmiotowe 鈔odki dowodowe nale篡 z這篡 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w spos鏏 okre郵ony w Rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020, poz. 2452).
Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, kt鏎e Zamawiaj帷y posiada, je瞠li wykonawca wska瞠 te 鈔odki oraz potwierdzi ich prawid這wo嗆 i aktualno嗆.

Zamawiaj帷y nie wzywa do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, je瞠li mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, w szczeg鏊no軼i rejestr闚 publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne, o ile wykonawca wskaza w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych 鈔odk闚.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. O鈍iadczenie wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi, wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy (je瞠li dotyczy). O鈍iadczenie nale篡 z這篡 dla ka盥ej cz窷ci, dla kt鏎ej sk豉dana jest oferta cz窷ciowa.
Wzory o鈍iadcze stanowi za陰cznik Nr 5-1, 5-2 do SWZ.
O鈍iadczenie musi by z這穎ne w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upowa積ionej do reprezentowania wykonawc闚 zgodnie z form reprezentacji okre郵on w pe軟omocnictwie, o kt鏎ym mowa w pkt XII.8.2) i XII.9.2) SWZ
lub dokumencie rejestrowym w豉軼iwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
2. Zastrze瞠nie tajemnicy przedsi瑿iorstwa (je瞠li dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty sk豉dane w toku post瘼owania b璠 zawiera造 tajemnic przedsi瑿iorstwa, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt XII.12-14. SWZ.
3. Pe軟omocnictwa (o ile dotyczy):
1) pe軟omocnictwo/a, je瞠li z w豉軼iwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji
o dzia豉lno軼i gospodarczej, do kt鏎ych jest bezp豉tny i og鏊nodost瘼ny dost瘼 lub z tre軼i z這穎nych Zamawiaj帷emu o鈍iadcze lub dokument闚 nie wynika uprawnienie do podpisania oferty (cz窷ciowej) oraz wzgl璠nie do podpisania innych o鈍iadcze lub dokument闚 sk豉danych wraz z ofert (cz窷ciow),
UWAGA: Zamawiaj帷y dopuszcza wystawienie jednego pe軟omocnictwa dla wszystkich cz窷ci, na kt鏎e wykonawca sk豉da ofert (cz窷ciow), przy czym z tre軼i tego dokumentu musi wynika, na kt鏎 cz窷 pe軟omocnictwo zostaje udzielone;
2) pe軟omocnictwo/a wynikaj帷e z art. 58 ust. 2 uPzp, do reprezentowania wszystkich wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, ewentualnie umowa
o wsp馧dzia豉niu, z kt鏎ej b璠zie wynika przedmiotowe pe軟omocnictwo – o ile dotyczy, Pe軟omocnik mo瞠 by ustanowiony do reprezentowania Wykonawc闚 w post瘼owaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy.
UWAGA: Zamawiaj帷y dopuszcza wystawienie jednego pe軟omocnictwa dla wszystkich cz窷ci, na kt鏎e wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie sk豉daj ofert (cz窷ciow), przy czy
z tre軼i tego dokumentu musi wynika, na kt鏎 cz窷 pe軟omocnictwo zostaje udzielone;
3) pe軟omocnictwo/a, je瞠li z w豉軼iwego rejestru (do kt鏎ych jest bezp豉tny i og鏊nodost瘼ny dost瘼) lub z tre軼i z這穎nych Zamawiaj帷emu o鈍iadcze lub dokument闚 nie wynika
uprawnienie do podpisania zobowi您ania innego podmiotu oraz wzgl璠nie do podpisania innych o鈍iadcze lub dokument闚 sk豉danych przez ten podmiot (w przypadku gdy wykonawca korzysta ze zdolno軼i innych podmiot闚 dla wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu),
UWAGA: Zamawiaj帷y dopuszcza wystawienie jednego pe軟omocnictwa dla wszystkich cz窷ci, na kt鏎e wykonawca sk豉da ofert (cz窷ciow) z udzia貫m podmiotu trzeciego, przy czym z tre軼i tego dokumentu musi wynika, na kt鏎 cz窷 pe軟omocnictwo zostaje udzielone;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku, gdy ofert (cz窷ciow) sk豉daj wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia na podstawie art. 58 uPzp, (np. konsorcjum, sp馧ka cywilna), to:
1) wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego (na wybrane przez wykonawc cz窷ci zam闚ienia),
2) wszyscy wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie musz upowa積i na pi鄉ie pod rygorem niewa積o軼i (art.99 2 K.c.) ustanowionego pe軟omocnika, jako przedstawiciela pozosta造ch, a jego upowa積ienie musi by udokumentowane pe軟omocnictwem przez upe軟omocnionych przedstawicieli wszystkich pozosta造ch wykonawc闚 i do陰czone do sk豉danej oferty (cz窷ciowej),
3) oferta (cz窷ciowa) musi by podpisana w taki spos鏏, by prawnie zobowi您ywa豉 wszystkich wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie,
4) z tre軼i formularza ofertowego powinno wynika, 瞠 oferta (cz窷ciowa) sk豉dana jest w imieniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia,
5) w miejscach dotycz帷ych danych poszczeg鏊nych wykonawc闚 (nazwa, adres, NIP, REGON, kategori przedsi瑿iorstwa, do kt鏎ej nale篡) nale篡 wpisa stosowne dane dotycz帷e poszczeg鏊nych Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o dofinansowanie.
6) W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (np. konsorcjum, sp馧ka cywilna), wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z pe軟omocnikiem wymienionym w pe軟omocnictwie, wyst瘼uj帷ym jako reprezentant pozosta造ch.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 oraz w zakresie i na warunkach okre郵onych w projektowanych postanowieniach umowy. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego okre郵a wz鏎 umowy - za. nr 1_I i 1_II do SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert wraz z wymaganymi dokumentami za po鈔ednictwem platformy zakupowej Open Nexus, dost瘼nej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/693369

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:20

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji:

Cz窷 1 : Tak

Cz窷 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Dotyczy terminu wykonania zam闚ienia
1. Termin wykonania zam闚ienia podstawowego dla Cz窷ci I i Cz窷ci II: 12 miesi璚y - od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (Data rozpocz璚ia wykonania zam闚ienia dla Cz窷ci I i II wyznaczona na dzie 01.01.2023 r. mo瞠 ulec przesuni璚iu jedynie w przypadku na przed逝瘸j帷e si procedury wyboru wykonawcy z kt鏎ym zostanie zawarta umowa)
2. Termin uruchomienia opcji nie mo瞠 przekroczy dnia 31.12.2023 r.
3. Termin wykonania zakresu wynikaj帷ego z opcji - okre郵ony b璠zie w o鈍iadczeniach uruchamiaj帷ych opcj, gdy termin realizacji zam闚ienia wynikaj帷ego z opcji b璠zie wykracza termin okre郵ony w pkt 1, Strony wprowadz aneksem do umowy odpowiednie zmiany.

Dotyczy wykluczenia Wykonawcy:
W zwi您ku z wej軼iem w 篡cie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. poz. 835, 1713), Zamawiaj帷y wykluczy Wykonawc z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, kt鏎y podlega wykluczeniu w okoliczno軼iach
okre郵onych w art. 7 ust. 1 tej ustawy. Szczeg馧y w pkt. XVIIa SWZ.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.