eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › "Dostawa wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie"Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Gostyniński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Romana Dmowskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242357981

1.5.8.) Numer faksu: 242357985

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gostynin.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gostynin.powiat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-016c8c58-6cb3-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459881

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013729/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 „Dostawa wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.gostynin.powiat.pl/oglprzetargi/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: • miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
• ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami dotycząca zamówienia odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Zamawiający dopuszcza, z wyłączeniem składania ofert przez Wykonawców, możliwość przesłania dokumentów zarówno przez Wykonawców jak i Zamawiającego za pomocą standardowej poczty elektronicznej (e-mail).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia.
Całość korespondencji prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie z zachowaniem postanowień zawartych rozdziale 7 działu I ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe
w Gostyninie reprezentowane przez Starostę, z siedzibą przy ul. Romana Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl, tel.: 24 235 79 81.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych.
Kontakt z inspektorem ochrony danych: adres e-mail: iod@gostynin.powiat.pl, tel.: 24 235 79 87, korespondencyjnie na adres administratora wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na podstawie przesłanki:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej umowy (przetwarzanie danych niezbędne do wykonania zawartej umowy, bądź podjęcia działań przed jej zawarciem) - na etapie podpisania umowy,
4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy),dostawcy usług IT, oprogramowania użytkowego, kontrahenci Jednostki, w celu realizacji zleceń, zawartych umów i odrębnych przepisów dot. bezpieczeństwa i organizacji pracy, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Prezesa Rany Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu
i profilowaniu.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
9. Posiada Pani/Pan:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. nie przysługuje Pani/Panu:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, w dalszej kolejności art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.21.2022.DPS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż mebli zgodnie z załącznikiem do swz- opis przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3.1. w kryterium nr 1 „Oferowana cena (C)” poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 pkt, pozostałe oferty są punktowane według wzoru:
Wartość punktowa ceny: C = (Cn : Cb) x 60
gdzie:
Cn – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
Cb – cena brutto oferty badanej
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium to 60 punktów;
3.2. w kryterium nr 2 „Termin realizacji zamówienia (T)” wg poniższych warunków:
a) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 4 tygodni - 20 pkt,
b) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 5 tygodni – 16 pkt,
c) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 6 tygodni – 12 pkt,
d) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 7 tygodni – 9 pkt, e) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 8 tygodni – 6 pkt, f) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 9 tygodni – 3 pkt, g) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 10 tygodni–0 pkt.

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (tj. 20 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 4 tygodniowy termin realizacji zamówienia na meble biurowe. Termin realizacji należy podać w pełnych tygodniach. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi terminu realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 10 tygodniowy termin realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca określi termin realizacji zamówienia niezgodny z terminami określonymi w pkt 14.3.2 lit. a-g) SWZ, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

3.3. w kryterium nr 3 „Okres gwarancji jakości na przedmiot umowy (G)” wg poniższych warunków:
a) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 12-miesięczny okres gwarancji – 0 pkt,
b) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 18-miesięczny okres gwarancji – 10 pkt,
c) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 24-miesięczny okres gwarancji – 15 pkt,
d) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 36-miesięczny okres gwarancji – 20 pkt.

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (tj. 20 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 60-miesięczny okres gwarancji na meble biurowe. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń Protokołu odbioru przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 24 miesięczny okres gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji niezgodny z okresem określonym w pkt 14.3.3. lit. a-d) SWZ, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Dla każdej oferty wynik oceny łącznej zostanie obliczony jako suma punktów przyznanych w powyższych kryteriach, wg wzoru:
S = C + G + T
gdzie:
S - wartość punktowa oferty.
5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 17.2. SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wyliczeniem określonym w pkt 17.4. SWZ.
6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia łazienek

4.2.6.) Główny kod CPV: 44410000-7 - Artykuły łazienkowe i kuchenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: . Każda z ważnych ofert będzie punktowana w następujący sposób:
3.1. w kryterium nr 1 „Oferowana cena (C)” poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 pkt, pozostałe oferty są punktowane według wzoru:
Wartość punktowa ceny: C = (Cn : Cb) x 60
gdzie:
Cn – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
Cb – cena brutto oferty badanej
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium to 60 punktów;
3.2. w kryterium nr 2 „Termin realizacji zamówienia (T)” wg poniższych warunków:
a) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 4 tygodni - 20 pkt,
b) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 5 tygodni – 16 pkt,
c) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 6 tygodni – 12 pkt,
d) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 7 tygodni – 9 pkt, e) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 8 tygodni – 6 pkt, f) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 9 tygodni – 3 pkt, g) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 10 tygodni–0 pkt.

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (tj. 20 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 4 tygodniowy termin realizacji zamówienia na meble biurowe. Termin realizacji należy podać w pełnych tygodniach. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi terminu realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 10 tygodniowy termin realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca określi termin realizacji zamówienia niezgodny z terminami określonymi w pkt 14.3.2 lit. a-g) SWZ, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

3.3. w kryterium nr 3 „Okres gwarancji jakości na przedmiot umowy (G)” wg poniższych warunków:
a) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 12-miesięczny okres gwarancji – 0 pkt,
b) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 18-miesięczny okres gwarancji – 10 pkt,
c) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 24-miesięczny okres gwarancji – 15 pkt,
d) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 36-miesięczny okres gwarancji – 20 pkt.

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (tj. 20 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 60-miesięczny okres gwarancji na meble biurowe. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń Protokołu odbioru przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 24 miesięczny okres gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji niezgodny z okresem określonym w pkt 14.3.3. lit. a-d) SWZ, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Dla każdej oferty wynik oceny łącznej zostanie obliczony jako suma punktów przyznanych w powyższych kryteriach, wg wzoru:
S = C + G + T
gdzie:
S - wartość punktowa oferty.
5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 17.2. SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wyliczeniem określonym w pkt 17.4. SWZ.
6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż rolet wewnętrznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 39515410-2 - Rolety wewnętrzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3.1. w kryterium nr 1 „Oferowana cena (C)” poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 pkt, pozostałe oferty są punktowane według wzoru:
Wartość punktowa ceny: C = (Cn : Cb) x 60
gdzie:
Cn – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
Cb – cena brutto oferty badanej
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium to 60 punktów;
3.2. w kryterium nr 2 „Termin realizacji zamówienia (T)” wg poniższych warunków:
a) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 4 tygodni - 20 pkt,
b) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 5 tygodni – 16 pkt,
c) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 6 tygodni – 12 pkt,
d) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 7 tygodni – 9 pkt, e) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 8 tygodni – 6 pkt, f) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 9 tygodni – 3 pkt, g) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia do 10 tygodni–0 pkt.

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (tj. 20 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 4 tygodniowy termin realizacji zamówienia na meble biurowe. Termin realizacji należy podać w pełnych tygodniach. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi terminu realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 10 tygodniowy termin realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca określi termin realizacji zamówienia niezgodny z terminami określonymi w pkt 14.3.2 lit. a-g) SWZ, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

3.3. w kryterium nr 3 „Okres gwarancji jakości na przedmiot umowy (G)” wg poniższych warunków:
a) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 12-miesięczny okres gwarancji – 0 pkt,
b) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 18-miesięczny okres gwarancji – 10 pkt,
c) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 24-miesięczny okres gwarancji – 15 pkt,
d) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 36-miesięczny okres gwarancji – 20 pkt.

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (tj. 20 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 60-miesięczny okres gwarancji na meble biurowe. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń Protokołu odbioru przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 24 miesięczny okres gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji niezgodny z okresem określonym w pkt 14.3.3. lit. a-d) SWZ, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Dla każdej oferty wynik oceny łącznej zostanie obliczony jako suma punktów przyznanych w powyższych kryteriach, wg wzoru:
S = C + G + T
gdzie:
S - wartość punktowa oferty.
5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 17.2. SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wyliczeniem określonym w pkt 17.4. SWZ.
6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający przewiduje warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy oraz § 9, ust.1, pkt.1 i § 9, ust.1, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu dostaw mebli, wyposażenia łazienek, rolet wewnętrznych*, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ). Za spełnienie warunku uznane zostanie wykonanie co najmniej jednej dostawy: dla części 1 – dostawa i montaż mebli o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 złotych brutto, dla części 2 – dostawa wyposażenia łazienek o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 złotych brutto, dla części 3 – dostawa i montaż rolet wewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 złotych brutto, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.