eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Izabelin C › Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy , etap IV - część 2 - II przetargOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy , etap IV – część 2 - II przetarg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kampinoski Park Narodowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 145916637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tetmajera 38

1.5.2.) Miejscowość: Izabelin C

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-080

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: (022) 722 60 01, 722 60 21

1.5.8.) Numer faksu: (022) 722 65 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kampinoski-pn.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Osoba Prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy , etap IV – część 2 - II przetarg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1024a4a-6b2c-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459850

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00079545/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych" oraz "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej zabytkowego kompleksu budynków Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.kampinoski-pn.gov.pl/index.php/przetargi-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 12/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Etap IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE WNĘTRZ OBIEKTÓW ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA CZĘŚĆ 2 - wykonanie – zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi przepisami dokumentacji projektowej wnętrz obiektów wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego oraz uzgodnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, a także w razie konieczności przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie na jego podstawie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Budowa – tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych związanych z remontem i przebudową obiektów budowlanych położonych na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy, dz. 123, w tym w szczególności robót wykończeniowych w zakresie wnętrz obiektów i wyposażenia tj. budynku dawnego Nadleśnictwa Kampinos (budynek nr 1) oraz budynku obecnego Muzeum (budynek nr 6) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, m.in. remontem i przebudową dwóch obiektów gospodarczych z adaptacją na cele zaplecza socjalno-technicznego, tj. budynku Stróżówki (budynek nr 2) oraz budynku maszynowni pomp ciepła i sanitariatów (budynek nr 3), w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie obiektów oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem. Zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej.
Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zadaniem inwestycyjnym obejmuje w szczególności branże: architektoniczną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako suma punktów uzyskanych w kryterium ceny i deklarowanej gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże spełnianie następujących warunków:
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (polisa OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z zamówieniem w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:
 posiadanie wiedzy i doświadczenia wyrażające się w wykonaniu należycie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej 1 roboty polegającej na wykonaniu remontu, przebudowy obiektów kubaturowych o konstrukcji drewnianej (z bali drewnianych) objętego ochroną konserwatorską (wpis do rejestru zabytków) o wartości robót nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto (słownie złotych sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100), z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie. W przypadku, gdy wymagane usługi są częścią większych zamówień dotyczących szerszego zakresu prac należy bezwzględnie podać tylko te usługi dotyczące wymaganego zakresu;
 że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami odpowiedzialnymi za wykonanie prac projektowych, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
co najmniej 1 osobą – mającą pełnić funkcję kierownika zespołu projektowego – projektanta posiadającego:
 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;
 wpis do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności;
doświadczenie – jako projektant w danej specjalności – w weryfikacji lub wykonaniu przynajmniej 1 dokumentacji, której przedmiotem była przebudowa lub remont obiektu/ów kubaturowych o konstrukcji drewnianej objętego/ych ochroną konserwatorską (wpis do rejestru zabytków) o wartości inwestycji nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie złotych pięćdziesiąt tysięcy 00/100);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na minimum 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz aktualną polisę na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (polisa OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z zamówieniem w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ), co najmniej 1 roboty polegającej na wykonaniu remontu, przebudowy obiektów kubaturowych o konstrukcji drewnianej (z bali drewnianych) objętego ochroną konserwatorską (wpis do rejestru zabytków) o wartości robót nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto (słownie złotych sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) Wykaz osób (co najmniej 1) (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ) mającej pełnić funkcję kierownika zespołu projektowego – projektanta posiadającego: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; wpis do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności; doświadczenie – jako projektant w danej specjalności – w weryfikacji lub wykonaniu przynajmniej 1 dokumentacji, której przedmiotem była przebudowa lub remont obiektu/ów kubaturowych o konstrukcji drewnianej objętego/ych ochroną konserwatorską (wpis do rejestru zabytków) o wartości inwestycji nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie złotych pięćdziesiąt tysięcy 00/100);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty należy dołączyć:
9.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne dla stron postanowienia umowy są zawarte we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa uwzględniająca warunki określone we Wzorze umowy, o którym mowa w ust. 1.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.