eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Budowa drogi serwisowej (dojazdowej) wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych w Warszawie w dzielnicy Bielany w pasie drogowym drogi krajowejOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi serwisowej (dojazdowej) wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych w Warszawie w dzielnicy Bielany w pasie drogowym drogi krajowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: MPRI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010246680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Gdyńskie 27

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-531

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mpri.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpri.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi serwisowej (dojazdowej) wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych w Warszawie w dzielnicy Bielany w pasie drogowym drogi krajowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ed291f4-6cb4-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459747

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040092/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa drogi serwisowej (dojazdowej) wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych w Warszawie w dzielnicy Bielany

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpri.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mpri.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://mpri.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://mpri.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.260.18.2022.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa drogi serwisowej (dojazdowej) wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych w Warszawie w dzielnicy Bielany o nr ew. 8/1, 8/3 z obrębu 7-04-05 oraz 7/7, 7/9 z obrębu 7-04-06 w pasie drogowym drogi krajowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu, które mogą dotyczyć.
1.1 zdolności do występowania w obrocie prawnym.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej.
Ad. 1.1 Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Ad. 1.2 Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Ad. 1.3 Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Ad. 1.4 Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej;
1.4.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, ze w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz prawidłowo ukończył, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi wraz z oświetleniem o wartości zamówienia nie mniejszej niż 900 000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) brutto każda.

1.4.2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wyksztalcenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w zakresie:

1.4.2.1 kierownika robót drogowych z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej z 5-letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji kierownika budowy w trakcie, którego pełniła funkcję kierownika budowy nad realizacją budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg
1.4.2.2 kierownika robót elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniających do kierowania robotami budowlanymi
Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.1 warunek określony w pkt 1.4.1 musi być spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),
2.2 warunek określony w pkt 1.4.2 zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, ze spełnia warunek albo Wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia i
dokumenty, odpowiednio na dzień składania ofert, składane wraz z oferta przez Wykonawców w postępowaniu w celu
potwierdzenia, że Wykonawca nie podlegają wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.1 Wykaz dowodów potwierdzających, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1.1.1 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie przestanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 7,
sporządzone wg formularza - stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
1.1.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg formularza - stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
1.2 Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych
podmiotów musi przedstawić zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia, które powinno być sporządzone wg formularza - stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. Wykonawca, który w
momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności
innych podmiotów w ramach wyjaśnienia lub uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
1.3 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z
własnymi oświadczeniami, o których mowa w pkt 1.1, oświadczenia podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio szpetnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia - składanych na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 274 ust. 1
ustawy PZP, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2.1 wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat od dnia w którym upływa termin
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeśli Wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robot budowlanych sporządzony według
wzoru formularza - stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
2.2 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawca do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wyksztalcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wykaz osób sporządzony według wzoru formularza - stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta o treści zgodnej ze wzorem formularza - stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12 500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100 zł),

1.2 Termin wniesienia wadium upływa dnia: 12.12.2022 roku o godz.12:00

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Oświadczenie Wykonawcy, wymienione w Rozdziale 9 SWZ:
1.1 o którym mowa w pkt. 1.1.1 składa, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu
potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postpowania,
1.2 o którym mowa w pkt. 1.1.2 składa, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
1.3 o którym mowa w pkt. 1.1.1 w zakresie potwierdzenia aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składa, każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania.
2 Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy -załącznikiem nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez portal zakupowy market Planet link: https://mpri.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.