eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych i jednego aparatu do barwienia preparatów do Pracowni HematologiiOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych i jednego aparatu do barwienia preparatów do Pracowni Hematologii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006050134

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Jana Pawła II 10

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.kokoc@szpital.zam.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital.zam.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych i jednego aparatu do barwienia preparatów do Pracowni Hematologii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21fcef2d-6983-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459565

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043284/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.21 Dostawa odczynników hematologicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.szpital.zam.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.szpital.zam.pl/ oraz https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy MarketPlanet znajdującej się pod adresem: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający, Wykonawcy posługują się numerem DZP.3320.87.22.
3. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/ wysłania na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP 3320.87.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

odczynniki do oznaczania morfologii krwi z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38434000-6 - Analizatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

odczynniki z dzierżawą jednego aparatu do barwienia preparatów krwi i szpiku

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38434000-6 - Analizatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (zał. nr 2 do SWZ) oraz niżej wymienione dokumenty:
1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym
w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania oferowanych odczynników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także oświadczenie Wykonawcy, że dostarczy stosowne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
- Charakterystyka oferowanych dwóch analizatorów hematologicznych zawierająca co najmniej dane na temat parametrów granicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia – dotyczy Zadania 1.
- Charakterystyka oferowanego aparatu do barwienia preparatów zawierająca co najmniej dane na temat parametrów granicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia – dotyczy Zadania 2.
- Informacja czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia parametry oceniane przez Zamawiającego w ramach kryterium „Jakość” wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających zadeklarowaną przez Wykonawcę informację – parametry oraz dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie określone zostały przez Zamawiającego w tabelach zawartych na str. 4 i 6 dokumentu pn. „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiącego integralną część niniejszej SWZ – dotyczy odpowiednio Zadania 1 i Zadania 2;
- Deklaracja zgodności CE, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej (jeżeli są wymagane certyfikaty jednostki notyfikowanej) dla oferowanych w ramach dzierżawy analizatorów hematologicznych – dotyczy Zadania 1,
- Deklaracja zgodności CE, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej (jeżeli są wymagane certyfikaty jednostki notyfikowanej) dla oferowanego w ramach dzierżawy aparatu do barwienia preparatów krwi i szpiku – dotyczy Zadania 2.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania oferowanych odczynników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także oświadczenie Wykonawcy, że dostarczy stosowne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
- Charakterystyka oferowanych dwóch analizatorów hematologicznych zawierająca co najmniej dane na temat parametrów granicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia – dotyczy Zadania 1.
- Charakterystyka oferowanego aparatu do barwienia preparatów zawierająca co najmniej dane na temat parametrów granicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia – dotyczy Zadania 2.
Deklaracja zgodności CE, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej (jeżeli są wymagane certyfikaty jednostki notyfikowanej) dla oferowanych w ramach dzierżawy analizatorów hematologicznych – dotyczy Zadania 1,
- Deklaracja zgodności CE, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej (jeżeli są wymagane certyfikaty jednostki notyfikowanej) dla oferowanego w ramach dzierżawy aparatu do barwienia preparatów krwi i szpiku – dotyczy Zadania 2.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Informacje, dokumenty i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
1) Formularz „oferta Wykonawcy” (zał. nr 1 do SWZ);
2) Oferta cenowa przygotowana w sposób podany w rozdziale XVII SWZ i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa;
Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu świadczeń Wykonawcy ponad wynikające z niniejszej umowy z możliwością wydłużenia okresu obowiązywania umowy. W takim przypadku zmiana wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie przekroczy 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 umowy a wydłużenie terminu obowiązywania umowy – 3 miesięcy licząc od określonej w § 11 pierwotnej daty zakończenia jej obowiązywania.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany nazwy produktów stanowiących przedmiot umowy, zmiany ich numerów katalogowych, przy zachowaniu parametrów i właściwości produktów – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
2) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu stanowiącego przedmiot umowy, dopuszczalna będzie zamiana wycofanego produktu na produkt o tych samych lub lepszych parametrach w cenie jednostkowej (brutto) wskazanej w ofercie dla produktu zamienianego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1-2 Umowy w przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy:
1) stawek podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
15. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy,
2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy,
3) sposób określenia wpływu zmiany kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste poniesienie poszczególnych cen materiałów lub kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 2 powyżej. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy i będzie możliwa po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 10 % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy.
5) zmiana wynagrodzenia może nastąpić co 6 miesięcy, począwszy najwcześniej od 6 miesiąca obowiązywania umowy.
W przypadku niezrealizowania Umowy pod względem ilościowym, strony dopuszczają możliwość wydłużenia jej obowiązywania maksymalnie do sześciu miesięcy, licząc od określonej w § 10 pierwotnej daty zakończenia jej obowiązywania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy MarketPlanet pod adresem: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia – przez okres 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Termin dostarczenia w ramach dzierżawy dwóch analizatorów hematologicznych i jednego aparatu do barwienia preparatów – 20 (dwadzieścia) dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.