eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Giżycko › Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Giżycko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja 1 Maja 14

1.5.2.) Miejscowość: Giżycko

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: +4887 7324 111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gizycko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gizycko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d60df1f-6c01-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459536

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032797/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona
przez Zamawiającego wyłącznie z ich pełnomocnikiem.
3. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy PZP postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie
PZP, prowadzi się pisemnie.
4. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie PZP,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą Platformy (platformazakupowa.pl).
5. Dotyczy komunikacji za pośrednictwem platformazakupowa.pl:
5.1 Przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza: „Wyślij wiadomość do Zmawiającego”.
Komunikacja poprzez „Wyślij wiadomość́ do Zamawiającego” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub
spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub
spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
5.2 Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub
spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. w przypadku większych plików zalecamy skorzystać́ z instrukcji
pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.
5.3 Składając ofertę zaleca się, aby Wykonawcy zaplanowali złożenie jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie
przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne
związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.
5.4 Za datę przekazania (złożenia) oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę”, po
którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
5.5 Za datę przekazania (złożenia) zawiadomień, oświadczeń, wniosków, dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego,
itp., przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po którym
pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
5.6 Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
5.7 Dla wygody dodatkowo Wykonawca może otrzymywać powiadomienia, tj. wiadomość email dotyczące komunikatów w sytuacji,
gdy Zamawiający opublikuje informacje publiczne (komunikat publiczny) lub spersonalizowaną wiadomość zwaną prywatną
korespondencją.
5.8 Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych platformazakupowa.pl zgodnie z pkt j/w jest wcześniejsze poinformowanie
przez Zamawiającego o postępowaniu, złożenie oferty lub wniosku jak i wystosowanie wiadomości przez Wykonawcę w obrębie
postępowania, na którą otrzyma odpowiedź.
5.9 Wymagania techniczne i organizacyjne zostały szczegółowo opisane w Regulaminie platformazakupowa.pl stanowiącym
uzupełnienie instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
5.10 W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu platformazakupowa.pl należy się skontaktować z Centrum
Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem 22 101 02 02 lub adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.Z uwagi na ograniczoną ilość wprowadzania znaków w ogłoszeniu, szczegóły i zalecenia w zakresie wymagań technicznych dot. komunikacji zawarte są w Rozdziale 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Giżycka, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;
2) Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest Pani Izabela Kraśniewska, e - mail: dpo@gizycko.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz ogłoszenie RODO (obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.40.2022.MW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 325250,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje około 3200 sztuk opraw rozmieszczonych na terenie miasta.
2. Podstawowy zakres robót obejmuje w szczególności:
a) bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, placów, iluminacji:
- naprawa opraw,
- wymiana źródeł światła, oprawek, stateczników, układów zapłonowych, itp.,
- wymiana bezpieczników w tablicach słupowych oraz w szafach oświetleniowych,
- mycie kloszy,
- odśnieżanie opraw iluminacji,
- wymiana taśmy LED i zasilacza do taśmy LED,
b) remonty układów oświetlenia ulicznego:
- wymiana/remont (prostowanie) słupa, wysięgnika, itp.,
- naprawa, uzupełnianie osłon tablic słupowych,
- wymiana opraw,
- naprawa szaf oświetleniowych (wymiana zamków, rygli, drzwiczek) oraz wyposażenia szaf (zegary, bezpieczniki, wyłączniki, styczniki),
- wymiana, remont linii kablowych, lokalizacja uszkodzeń w kablowych liniach oświetleniowych,
- malowanie słupów, uzupełnianie oznaczeń słupów.
3. Zamawiający wymaga szczególnej ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i osłon, utrzymywanie terenu na którym prowadzone są prace w należytym porządku, organizowanie robót budowlanych w sposób nienarażający osób korzystających z danej oraz sąsiadujących nieruchomości z zakresem zlecenia. W związku z powyższym Wykonawca musi uwzględnić koszty zabezpieczenia wykonywania robót w cenie oferty. Koszt ten należy uwzględnić w kosztach pośrednich.
8. Zamawiający, stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022. poz. 1510 ze zm.)
9. Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy dotyczy pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio prace elektroinstalacyjne związane z konserwacją i naprawą oświetlenia.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków, Zamawiający zaprasza do zapoznania się z Rozdziałem 5 SWZ, który zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteriami oceny są:
1.1. Cena oferty brutto (C) - 60%
1.2. Doświadczenie kierownika prac (Dkp) - 20%
1.3. Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne (Cr)- 20%
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika (koordynatora) prac (Dkp)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne (Cr)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 10 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej
W zakresie warunku dotyczącego:
a) zdolności technicznej:

Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych) co najmniej jedną usługę polegającą na konserwacji oświetlenia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.
W przypadku usługi ciągłej lub powtarzającej się, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca należycie wykonał zakres usługi o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że spełniają w/w warunek łącznie, tzn. ww. robotę wykonał co najmniej jeden z nich.

b) zdolności zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami, niezbędnymi do prawidłowej realizacji usługi, tj.:

1) Kierownik (koordynator) prac – jedna osoba odpowiedzialna za realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia i kontrolę jakości prac, posiadająca uprawnienia bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, niezbędnym do prawidłowego świadczenia usługi, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, oraz
2) Elektrycy - co najmniej dwie (2) osoby, posiadające świadectwo kwalifikacyjne „E”, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na urządzeniach do 1kV w zakresie sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego.
Zamawiający informuje, że dopuszcza pełnienie funkcji Kierownika (koordynatora) prac i elektryka przez jedną z osób pod warunkiem posiadania przez tę osobę ww. uprawnień.

Zamawiający informuje, że doświadczenie Kierownika (koordynatora) prac jest jednym z kryteriów oceny ofert, opisanych szczegółowo w Rozdziale 21. Wykonawca zadeklaruje osobę do realizacji zamówienia, wskazując jej doświadczenie w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór Załącznik nr 5 do SWZ
2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot ,na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych znajdują się w Rozdziale 11 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty, podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy i określeniem siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 10 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z art. 117 Ustawy PZP.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmioty, na zasoby których Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (odpowiednio załącznik nr 2 lub 3 do SWZ). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane i usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z pkt. 10 Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy).
5. Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) wynikła z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje el.projektow. z istniejącymi, niemożliwe do stwierdzenia na et. projektu, wystąpienie r. dodat., robót zam., błędów projek., pow.zm. w projekcie poprzez zm. (przedłużenie) term. real. zam. o okres niezb. na stosowne przeprojektow., wprow. poprawek lub przep. procedur adm. oraz zm. wynagr. z tym zw;
2) pozost. w zw. z kon. real. postulatów osób trzecich nieuwzgl. na etapie podp. um, a ze względów społ., koniecznych do spełnienia poprzez stosowną (techn. uzasadnioną) zmianę term. wykonania um. oraz zwiększenia wynagr. w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjęte z datą dok. zm. um.;
3) wynik. ze zmian w ustaw. mających wpływ na wykonanie oraz wycenę przed. um. poprzez dostosowanie treści um. do obligatoryjnych ureg. zmienionych przep., w tym zmianie wynagr. Wyk. w przyp. zm.:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wys. min. wyn. za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podst. przepisów ustawy z dnia 10 paźdz. 2002 r. o min. wynagr. za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubez.zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapit., o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapit.;
4) zaistnienia siły wyższej to jest zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciw., a które uniemożliwia Wyk. wykonanie w części lub całości jego zobowiązań, poprzez przedł. term. wykonania zob. o czas trwania siły wyższej lub zawieszenia umowy. Siła wyższa obejmuje w szczeg., następujące zdarzenia:
a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę;
d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;
e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców;
f) inne wydarzenia losowe (art. epidemia, pandemia, stan wyjątkowy);
5) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur adm., mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wyk., poprzez przedłużenie term. wyk. umowy o czas, o którym mowa wyżej;
6) dotyczy zmiany terminu zakończenia zadania z przyczyn niezależnych od Wyk., w tym war. atmosf. uniem. wykonywanie r. bud.h;
7) w przyp. zm. podwyk. (za pom. którego wyk. spełnił war. zam.), nowy podwykon.spełnia te same wymogi co zastępowany.
4. Klauzule waloryzacyjne:
4.1. Zam. przewiduje możliwość zm. wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Um. – gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 6 m. w n. przyp.:
1) w przypadku zm. stawki vat oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości min.wynagr. za pracę albo wysokości min. stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paź. 2002 r. o min. wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrow. lub wysokości stawki składki na ubezp.a społ.e lub ubezp. zdrow.,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapit., o których mowa w ustawie z dnia 4 paźdz.a 2018 r. o pracow. planach kap.,
5) zm. ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy term. ustalenia zmiany wynagr. ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynag. ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15%, jeśli zmiany będą miały wpływ na koszty wyk. U. przez Wyk. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, Zam. odsyła do projekt. post. umowy, zał. nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy podpisać i umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
1) Tabela elementów rozliczeniowych (kalkulacja oferty) – Załącznik nr 8 do SWZ,
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1, o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale 12 o treści zgodnej
z Załącznikiem nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy),
4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w Rozdziale 12 o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy),
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy PZP. (pkt 10 Formularza ofertowego, Załącznik nr 1 do SWZ),
6) pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.