eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej



Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH
Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Odpadami Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072321490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 315 d

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgo.bielko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH
Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2bdefa4-6ca9-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459380

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.zgo.bielsko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.zgo.bielsko.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, e-PUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na e-PUAP. Wykonawca posiadający konto na e-PUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając
z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji, wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na e-PUAP.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@zgo.bielsko.pl.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email przetargi@zgo.bielsko.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 17/ZP/ZGO/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania, utrzymania czystości i mycia okien w obiektach Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej w okresie 12 miesięcy (od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)
W skład obiektów Zakładu Gospodarki Odpadami wchodzą następujące budynki:
1) Budynek administracyjny o pow. ok. 430 m2;
2) Budynek sortowni – szatnia, część sanitarno-socjalna, pomieszczenia biurowe, komunikacja, sterówka, część sanitarna na hali sortowni ok. 330 m2;
3) Budynek kompostowni – część sanitarno-socjalna, pomieszczenia biurowe, komunikacja ok. 330 m2;
4) Budynek warsztatu – część sanitarno-socjalna, pomieszczenia biurowe ok. 34 m2;
5) Budynek wagi – część sanitarno-socjalna, pomieszczenia biurowe, komunikacja ok. 70 m2;
6) Budynek „gabaryty” – szatnia, część sanitarno-socjalna, komunikacja ok. 47 m2;
7) Budynek podczyszczalni odcieków – część sanitarno-socjalna, pomieszczenia biurowe ok. 33 m2;
8) Budynek portierni – pomieszczenia biurowe oraz toaleta TOI TOI ok. 18 m2;
9) Budynek PSZOK na terenie zakładu – pomieszczenia biurowe ok. 3 m2.

W trakcie realizacji zamówienia pracownicy wykonywać będą między innymi następujące czynności:
- opróżnianie pojemników na śmieci i pojemników niszczarek;
- wymiana worków w koszach na śmieci i niszczarkach;
- usuwanie kurzu z mebli, parapetów, listew przypodłogowych i innych powierzchni;
- wycieranie i polerowanie wszystkich biurek;
- zamiatanie/odkurzanie mycie powierzchni podłóg z płytek ceramicznych/wykładziny PCV;
- odkurzanie powierzchni pokrytych wykładziną dywanową;
- odkurzanie tapicerki meblowej;
- kompleksowe sprzątanie pomieszczeń socjalnych;
- odkurzanie ścian, usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów;
- czyszczenie lamp sufitowych;
- czyszczenie drzwi;
- mycie okien;
- usuwanie plam i zabrudzeń z wykładzin dywanowych, środkami odpowiednimi do wyłożonych wykładzin;
- rozmrażanie lodówek, mycie kuchenek mikrofalowych.

W cenę usługi wliczone są koszty zakupu środków czystości (nie dotyczy: mydła w płynie, środków dezynfekcyjnych ręczników papierowych i papieru toaletowego) oraz narzędzi i sprzętu w ilości i jakości zapewniającej prawidłową i sprawną realizację usługi.

Wymagana minimalna ilość mycia okien w obiektach Zamawiającego - 4 razy w roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej 50.000, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami:
• posiada maszynę czyszczącą do mycia podłóg (szorowarkę) o mocy, co najmniej 1200 W.
Do sporządzenia wykazu narzędzi należy wykorzystać Formularz nr 3 do SWZ.

2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się wykonywanych
• w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje: co najmniej 2 usługi polegające na sprzątaniu i utrzymaniu czystości w obiektach biurowych
o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2 albo wartości zamówienia nie mniejszej niż 120 000,00 zł netto.
Należy podać daty wykonania/wykonywania usług, wskazać zamawiających, wartość umowy, powierzchnię obiektu/obiektów oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że usługa/usługi zostały wykonane należycie.
Do sporządzenia wykazu zrealizowanych usług należy wykorzystać Formularz nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN.
Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert (w szczególności wadium w pieniądzu powinno znajdować się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert).
1. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2022.poz. 2080 ze zm.)
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Bank BGŻ PNP Paribas SA nr 24 1750 1178 0000 0000 2224 2423 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg nr 15/ZP/ZGO/2021 pn.: „Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej” nr ref. 17/ZP/ZGO/2022. Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.
3. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać w oryginale w postaci elektronicznej
tj. dokument gwarancji lub poręczenia podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez gwaranta lub poręczyciela.
4. Gwarancje lub poręczenia muszą zobowiązywać gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na rzecz zamawiającego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, muszą być nieodwołalne i ważne co najmniej przez okres związania ofertą. Wadium powinno zabezpieczać uprawnienia zamawiającego do zatrzymania wadium określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z SWZ;
b) zmiany obowiązującej stawki VAT;
c) zmiany przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego;
d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
- zmiana wysokości podatku akcyzowego
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, rozliczenia lub wynagrodzenia.
3. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy.
4. Każda ze stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy strona o to wnioskująca jest zobowiązana do złożenia drugiej stronie propozycji zmiany w terminie siedmiu dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.
5. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:
a) zakres proponowanej zmiany;
b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;
c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień umowy;
d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.
6. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga strona może:
a) zaakceptować wniosek o zmianę;
b) wezwać stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;
c) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.
7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiana dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów i będzie polegała na doliczeniu nowej stawki podatku VAT do pozostającej do rozliczenia kwoty podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga aneksu do Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.