eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › ZP/32/2022 - Usługa całodobowej ochrony osób i mienia MPO - Łódź Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZP/32/2022 - Usługa całodobowej ochrony osób i mienia MPO – Łódź Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: MPO-Łódź Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470797081

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tokarzewskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-842

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mpolodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP/32/2022 - Usługa całodobowej ochrony osób i mienia MPO – Łódź Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f319c15e-6c9d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459364

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mpolodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mpolodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określił wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej w punkcie 13 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały opisane w punkcie 28 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały opisane w punkcie 28 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/32/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej ochrony osób i mienia MPO – Łódź sp. z o.o. Usługa dotyczy całodobowej ochrony obiektów Zamawiającego zlokalizowanych przy ul. Tokarzewskiego 2, Sortowni Odpadów przy ul. Zamiejskiej 1 oraz Składowiska Balastu przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 733 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, tj. koncesję udzieloną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1995.) o ochronie osób i mienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych Wykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) obejmującej odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa) oraz z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z Wykonawców wykazał się spełnieniem tego warunku w całości.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej trzy usługi trwające nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) każda, polegające na ochronie fizycznej osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej* o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 złotych brutto (siedemset tysięcy złotych 00/100) każda - potwierdzone dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z Wykonawców wykazał się spełnieniem tego warunku w całości.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp. Sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp.
b) art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego.
c) art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji.
d) art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.
e) art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452).
f) art. 109 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
g) art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
4) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
6) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
7) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualna koncesja udzielona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
2) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) obejmującej odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa) oraz z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa).
3) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane – zgodny co do treści z Załącznikiem nr 8 do SWZ - wraz z dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały określone w punkcie 9 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem treści § 3 ust. 3 umowy.
2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany w treści umowy:
a) jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu umowy, w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy umowy odnoszące się do przedmiotu umowy i jego zakresu, wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy, a także obowiązków Wykonawcy;
b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian. Nowa stawka VAT obowiązuje od dnia wejścia w życie stosownych aktów prawnych, a zmianie ulega wartość brutto umowy.
c) obniżenia cen Wykonawcy, zastosowania przez Wykonawcę promocji i dodatkowych upustów;
d) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
e) zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania kwoty brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1;
f) zmiana terminu obowiązywania umowy w związku ze zmianami podmiotowymi po stronie Zamawiającego;
g) konieczność zmiany terminu wykonania umowy z powodu okoliczności nieznanych stronom
w chwili zawarcia umowy;
h) jeśli konieczne jest wprowadzenie w umowie zmian będących skutkiem zmiany przepisów prawa w trakcie obowiązywania umowy
i) zmianie umowy zgodnej z postanowieniami art. 455 ust. 2 ustawy Pzp;
j) zmianie dotyczącej nieistotnych postanowień umowy, tj. zmianie, o której wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania przetargowego;
k) zmiana w zakresie obowiązków, na dowolnym posterunku w związku ze zmianą organizacji pracy Zamawiającego;
3. Określone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy, może zostać zmienione na warunkach wskazanych w § 8 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz w wymaganymi załącznikami należy złożyć pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mpolodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert Wykonawcy obowiązani są złożyć:
1.1. Ofertę na którą składają się:
a) Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
b) Formularz Cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
1.2. Aktualny odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, zgodnie z punktem 21.8 SWZ.
1.3. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
1.4. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
1.5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna).
1.6. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodne z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

UWAGA - NOWE PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA LUB KONKURSU ORAZ KARA PIENIĘŻNA JAKO SANKCJE W CELU PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ - SZCZEGÓŁY OKREŚLONO W PUNKCIE 8 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.