eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › Dostawa artykułów żywnościowych: produktów drobiowych, ryb oraz mrożonek w celu przygotowywania posiłków dla pacjentów 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu na okres 3 miesięcyOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych: produktów drobiowych, ryb oraz mrożonek w celu przygotowywania posiłków dla pacjentów 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu na okres 3 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570544566

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kołobrzeska 44

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 261 47 28 20

1.5.8.) Numer faksu: 261 47 28 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: astawska@107sw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://107sw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych: produktów drobiowych, ryb oraz mrożonek w celu przygotowywania posiłków dla pacjentów 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu na okres 3 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a45518f1-6ca4-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459021

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040316/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa pieczywa, jaj, przypraw i mrożonek, mleka i jego przetworów, ryb, drobiu, mięsa oraz ich przetworów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/107sw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
platformy zakupowej pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/107sw zwanej dalej Platformą.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych
w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z
Instrukcją korzystania z Platformy. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe informacje
dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4 , Linux, lub ich nowsze wersje;zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 0.; włączona obsługa JavaScript;zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf;szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu
TLS 1.3; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia: akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący; zapoznał i stosuje
się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w
szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty
w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Zamawiający informuje, że instrukcje z korzystania z Platformy, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy
użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zalecenia: Formaty plików
wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY
MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych”: zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg, (.jpeg)
ze szczególnym wskazaniem na .pdf; w celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje
wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7z; wśród formatów powszechnych a NIE występujących w
rozporządzeniu występują: .gif, .bmp, .numbers, .pages. komunikacja z wykonawcami odbywa się tylko
na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za
pośrednictwem adresu email;korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób niż za
pomocą Platformy na przykład listownie, mailem nie będzie brana pod uwagę; Sugerujemy złożenie
oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków; podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1;zamawiający rekomenduje wykorzystanie
podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu;zamawiający zaleca aby nie wprowadzić jakichkolwiek
zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Ze względu na ograniczoną
ilość znaków szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1
niniejszej SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 RODO Rozporządzenia
parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej
„RODO”, informuję że, Administratorem Pani/Pana danych osobowych ujawnionych w przedmiotowym
postępowaniu jest 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600
Wałcz.
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem email: iod@107sw.pl.
3) Podane dane w zakresie wynikającym z właściwych przepisów ustawy Pzp oraz wydanych na jej podstawie aktów
wykonawczych, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu
przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W pozostałym
zakresie na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wynikającej z faktu złożenia
przedmiotowej oferty.
4) Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom w ramach świadczenia usług na
administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi, obsługę poczty oraz innym
zainteresowanym na zasadach, w szczególności wynikających z art. 18, art. 74, art. 76, art. 222, art.
253, art. 260 wymienionej ustawy Pzp.
5) Dane przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, w tym otrzymania kopii, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych, w zakresie
wynikającym z wymienionych przepisów prawa, jest niezbędne do realizacji celu. W pozostałym
zakresie podanie danych jest dobrowolne.
7) Ponadto informuję, że:
a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (prawo dostępu
do swoich danych i otrzymania ich kopii), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu;
b) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmiana wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnych z ustawą;
c) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.2612.31.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych: produktów drobiowych, ryb oraz mrożonek w celu przygotowywania posiłków dla pacjentów 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu na okres 3 miesięcy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania
ofert częściowych w ramach niniejszego postępowania w rozbiciu na 3 części.
Za część należy rozumieć „zadanie”:
zadanie nr 1: mrożonki

4.2.6.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W stosunku do każdego zadania zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy
zakres rzeczowy („Opcja”).
Przedmiotem Opcji będą dostawy asortymentów tożsamych z opisanymi w SWZ i wycenionych
przez wykonawcę w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym część oferty, w
ilościach określonych w załączniku nr 1.1 – 1.3 do SWZ.
W ramach Opcji, wedle wyboru zamawiającego, może zostać zlecona dostawa wszystkich,
niektórych lub jednego asortymentu wskazanego i wycenionego przez wykonawcę w tabeli
formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego część oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a
wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą
zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 50% wartości przedmiotu zamówienia.
Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu)
będą ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów zawarte w formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym część oferty wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych: produktów drobiowych, ryb oraz mrożonek w celu przygotowywania posiłków dla pacjentów 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu na okres 3 miesięcy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania
ofert częściowych w ramach niniejszego postępowania w rozbiciu na 3 części.
Za część należy rozumieć „zadanie”:
zadanie nr 2: Ryby, ryby mrożone.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15221000-3 - Ryby mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W stosunku do każdego zadania zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy
zakres rzeczowy („Opcja”).
Przedmiotem Opcji będą dostawy asortymentów tożsamych z opisanymi w SWZ i wycenionych
przez wykonawcę w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym część oferty, w
ilościach określonych w załączniku nr 1.1 – 1.3 do SWZ.
W ramach Opcji, wedle wyboru zamawiającego, może zostać zlecona dostawa wszystkich,
niektórych lub jednego asortymentu wskazanego i wycenionego przez wykonawcę w tabeli
formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego część oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a
wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą
zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 50% wartości przedmiotu zamówienia.
Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu)
będą ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów zawarte w formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym część oferty wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych: produktów drobiowych, ryb oraz mrożonek w celu przygotowywania posiłków dla pacjentów 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu na okres 3 miesięcy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania
ofert częściowych w ramach niniejszego postępowania w rozbiciu na 3 części.
Za część należy rozumieć „zadanie”:
zadanie nr 3: Produkty drobiowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W stosunku do każdego zadania zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy
zakres rzeczowy („Opcja”).
Przedmiotem Opcji będą dostawy asortymentów tożsamych z opisanymi w SWZ i wycenionych
przez wykonawcę w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym część oferty, w
ilościach określonych w załączniku nr 1.1 – 1.3 do SWZ.
W ramach Opcji, wedle wyboru zamawiającego, może zostać zlecona dostawa wszystkich,
niektórych lub jednego asortymentu wskazanego i wycenionego przez wykonawcę w tabeli
formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego część oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a
wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą
zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 50% wartości przedmiotu zamówienia.
Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu)
będą ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów zawarte w formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym część oferty wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu nie żąda złożenia przez wykonawcę podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu nie żąda złożenia przez wykonawcę podmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że ofertowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego, wykonawca winien dołączyć do oferty:
dla części (zadań) 1 – 3:
a) opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale II, podrozdział 2, pkt 4) SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dla części (zadań) 1 – 3:
a) opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale II, podrozdział 2, pkt 4) SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 1.1 – 1.3 do SWZ;
Uwaga!
Wykonawca wypełnia, podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części
(zadań), na które wykonawca składa ofertę.
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1
do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
(odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w ppkt 3);
5) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): 1) w formularzu
oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia; 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania; oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania, w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe
środki dowodowe określone w rozdziale II podrozdział 7 pkt 6) SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień jest możliwa poprzez: zmianę terminu realizacji dostawy o okres
odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w przypadku:skutków działania siły
wyższej, rozumianej jako zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego
Strony, pomimo zachowania należytej staranności, nie mogły przewidzieć ani mu zapobiec, o ile
mają one wpływ na termin dostawy Wyrobu przez Wykonawcę, w tym w szczególności skutki
działania siły wyżej w postaci epidemii, wojen, klęsk żywiołowych,wystąpienia okoliczności
leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, których wystąpienia Zamawiający, pomimo
zachowania należytej staranności, nie mógł przewidzieć w dniu zawarciu Umowy;zmianę
sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub Produktów w przypadku:gdy ulegnie zmianie stan
prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy, który spowoduje konieczność zmiany
sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, zmiany wielkości opakowania – z
zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny jednostkowej za Produkt, o ile
zamiana taka nie będzie skutkować zmniejszeniem ilości sztuk dostarczonego Produktu oraz nie będzie skutkować
zwiększeniem należnej Wykonawcy ceny za dostarczenie tego Produktu w
stosunku do jego ilości i ceny określonych w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do
Umowy, zmiany numeru katalogowego bądź nazwy własnej Produktu z zastrzeżeniem, że będzie
on spełniał wymagania określone w załączniku nr 1 do Umowy, korzystania przez
Zamawiającego z czasowych promocji cen Produktów, objętych Przedmiotem Umowy, gdy
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o promocji, wskazując który Produkt jest nią objęty, w
jakim okresie trwa promocja oraz cenę promocyjną, dodatkowo przywołując oznaczenie Umowy,
na podstawie, której dany Produkt jest dostarczany, zmiany przedmiotu Umowy poprzez
zastąpienie Produktów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie innymi Produktami o
analogicznym przeznaczeniu i spełniającymi wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego
w dokumentach stanowiących załącznik nr 1 do Umowy oraz o parametrach jakościowych nie
gorszych od zaoferowanych przez Wykonawcę w wypełnionym załączniku stanowiącym
formularz asortymentowo - cenowy, złożonym wraz z ofertą; w szczególności lecz nie wyłącznie,
zmiana taka jest dopuszczalna w przypadku pojawienia się Produktów nowszej generacji, o
lepszych parametrach, właściwościach użytkowych, czy z innych przyczyn korzystniejszych dla
Zamawiającego;zmiany Wynagrodzenia do wysokości rocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS, przy czym pierwsza waloryzacja może
nastąpić po upływie jednego roku realizacji Umowy – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy
w przypadku nie wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem, że okres przedłużenia terminu realizacji
Przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż 12
miesięcy;zmianę miejsca dostawy, określonego w § 1 ust. 4 Umowy, poprzez wskazanie
dodatkowego miejsca dostawy.Zamawiający na podstawie art 436 pkt 4) ustawy Pzp, przewiduje
możliwość dokonania zmiany Wynagrodzenia w przypadku wystąpienia: zmiany stawki podatku
od towarów i usług lub podatku akcyzowego, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowy zakres i rodzaj zmian umowy
znajdują się w zal. nr 4 w § 7 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/107sw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy zagraniczni
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.