eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dzierżawa 10 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem oraz dostawą tonerów na potrzeby GCUWOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dzierżawa 10 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem oraz dostawą tonerów na potrzeby GCUW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

1.3.) Oddział zamawiającego: GCUW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365360218

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. gen. J. Hallera 16/18

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-426

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 585065120

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gdansk.pl/gcuw

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa 10 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem oraz dostawą tonerów na potrzeby GCUW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c44f3932-6b08-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458687

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008707/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Dzierżawa 10 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem oraz dostawą tonerów na potrzeby GCUW

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/314e907d-31b3-48e5-9778-98be24424b71

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/314e907d-31b3-48e5-9778-98be24424b71

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, lub poczty elektronicznej.
3. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji), a także przy użyciu poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zapisy w pkt 3 nie dotyczą składania ofert, które należy złożyć zgodnie z zapisami Rozdziału 12 SWZ.
4. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Błażej Schulz email: b.schulz@gcuw.edu.gdansk.pl, tel. 58 506-51-20 w. 404.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi regulaminami i postępowania zgodnie z ich treścią.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub pod adresem mailowym b.schulz@gcuw.edu.gdansk.pl (z wyłączeniem FORMULARZA OFERTY, który MUSI ZOSTAĆ ZŁOŻONY DO MINIPORTALU POPRZEZ FORMULARZ ZŁOŻENIA OFERTY).
9. Identyfikator postępowania dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): art. 13, ust. 1 -2 oraz art. 14, ust. 1 -2 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZP.231.92.2022.BS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 171504 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) dzierżawa na rzecz Zamawiającego 10 (słownie: dziesięć) urządzeń wielofunkcyjnych czarno-białych z formatem drukowania A4 i A3 z opcją skanowania w kolorze,
b) dostawa tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do dzierżawionych urządzeń,
z wyłączeniem papieru,
c) serwis dzierżawionych urządzeń, zgodnie z dokumentami zamówienia ZOZP.231.92.2022.BS oraz ze złożoną ofertą Wykonawcy.
2. Przedmiot zamówienia, wskazany w ust. 1, pkt a), c) będzie realizowany w następujących lokalizacjach Zamawiającego:
a) al. gen. J. Hallera 16/18, Gdańsk
b) ul. Wrzeszczańska 29, Gdańsk

4.2.6.) Główny kod CPV: 79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50313100-3 - Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

a) Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach prawa opcji) rozszerzenia zamówienia do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w wyniku realizowanych badań i zbierania danych optymalizujących proces drukowania w GCUW, które przekroczą rok 2023. Rozszerzenie zamówienia polegać będzie na świadczeniu tożsamych usług i przedłużeniu Umowy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji Umowy na okres 6 miesięcy.
b) Czas trwania usługi podstawowej to 12 miesięcy, a czas trwania opcji to 6miesięcy licząc od zakończenia poprzedniej usługi. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, przedłużona umowa będzie obowiązywała przez okres 6 miesięcy dla opcji.
c) Ceny/stawki świadczenia usług w ramach prawa opcji nie ulegną zmianie w stosunku do określonych w Ofercie dla zamówienia podstawowego (formularz oferty).
d) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie niniejszej umowy.
e) Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej na 2 miesiące przed zakończeniem pierwotnego terminu realizacji umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-12 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert odbędzie się na podstawie ilości przyznanych punktów. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę z największą ilością punktów. Maksymalna możliwa ilość – 100 pkt. Każda z części postępowania będzie oceniana w ten sam sposób.
2. Zamawiający w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. W przypadku, gdy zajdą okoliczności wskazane w art. 226 ustawy – Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
5. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które:
a) zostaną złożone w terminie
b) nie zostaną odrzucone
c) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie pzp oraz w dokumentach zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najwyższą oceną w kryterium o najwyższej wadze (art. 248 ust. 1 Ustawy pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin naprawy urządzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN.
d) zdolności technicznej lub zawodowej: w celu potwierdzenia spełniania tego warunku, Wykonawca przedłoży:
d.1) wykaz minimum 1 usługi wykonanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – dzierżawie urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem oraz dostawą systemu do zarządzania i tonerów, której wartość wynosiła nie mniej niż 80 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów, że została wykonana należycie,
d.2) wykaz minimum 2 (słownie: dwóch) osób zatrudnionych na umowę o pracę, z których obie legitymują się minimum rocznym doświadczeniem w zakresie serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zgodnie z art. 125, ust. 1 Ustawy pzp wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). Oświadczenie wykonawca składa z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 3).
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku wykluczenia, aktualnych na dzień składania w postaci oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania zgodnych z zakresem art. 108 ust. 1 Ustawy pzp.
3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu aktualnych na dzień składania, które określa rozdział 6, ustęp 1, punkt d) – wykaz dostaw oraz wykaz osób (dokumenty według wzoru wykonawcy).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł brutto.
2. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 97 – 98 Ustawy pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z art. 58 i art. 59 Ustawy Pzp

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, w uzasadnionych przypadkach, możliwość dokonania zmiany umowy o zamówienie publiczne,
w szczególności w zakresie praw i obowiązków stron oraz wynagrodzenia. W niniejszym postępowaniu dopuszcza się
istotne zmiany umowy:
a) W przypadku zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy
poprzez dostosowanie treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
b) Zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
c) W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie 2. Zamawiającego w miejsce praw i obowiązków
Zamawiającego wstąpi jego następca prawny.
2. Każda ze stron umowy, w przypadkach określonych w ust 1 lit a), b) może zwrócić się do drugiej strony o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany umowy. We wniosku należy wskazać podstawę zmiany
umowy, zawrzeć wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, w szczególności przytoczenie przepisów prawa
skutkujących koniecznością dokonania zmiany umowy oraz ich wpływ na treść postanowień umowy wraz z propozycją
zmienianych postanowień umowy.
3. Zamawiający w przypadku zaakceptowania wniosku sporządza aneks do niniejszej umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.