eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościan › Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta KościanaOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Kościana

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA KOŚCIAN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050600

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Kościuszki 22

1.5.2.) Miejscowość: Kościan

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 511 43 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@koscian.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscian.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kościański reprezentowany przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 411111810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gostyńska 38

1.5.2.) Miejscowość: Kościan

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 065 512 74 18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zdp.koscian.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.koscian.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Gmina Miejska Kościan została wyznaczona na podstawie porozumienia do przeprowadzenia
wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Kościana

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a7545aa-6be1-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458257

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017406/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zarządzanie strefą płatnego parkowania dla Gminy Miejskiej Kościan oraz Powiatu Kościańskiego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl/pn/koscian

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym
oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo
sporządza się w postaci elektronicznej. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w rozdziale XV
SWZ pkt 1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem
elektronicznym kwalifikowanym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
adres strony https:// platformazakupowa.pl/pn/koscian

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia
ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
2. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do Zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6. Zgodnie z ar. 67 ustawy Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z
platformy:
1) stały dostęp do sieci internetu o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2
GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
7. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
8. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf.
9. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów:
a) .zip
b) .7Z

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościana z siedzibą w Urzędzie Miejskim Kościana, ul. Al. Kościuszki 22, Kościan;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana jest Pan Szymon Ślusarek, e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu; tel.65 512 28 22*
3) Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zorganizowania i zarządzania Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Kościana. nr BZP.271.1.21.2022 r. prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy,
5) Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pni/Panu danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 310332,54 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Kościana, zwaną w dalszej części umowy „SPP" lub strefą ulic: ul. Świętego Ducha, ul. Franciszka Masztalerza, ul. Wodna, ul. Leona Ciszaka, ul. Klemensa Kruszewskiego, ul. Rzemieślnicza, pl. Niezłomnych, plac pomiędzy ul. Szewską a ul. Targową (Targowa), ul. Wawrzyńca Czajki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Stanisława Szczepanowskiego, ul. Kościelna, ul. Szpitalna, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego, pl. Wolności, ul. Nadobrzańska, pl. Paderewskiego, Aleje Kościuszki w lokalizacji od zjazdu w sąsiedztwie Urzędu Pocztowego w kierunku mostu na ulicy Wrocławskiej z ul. Wrocławską.
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych jest to zamówienie wspólne dla Powiatu Kościańskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie zwanym dalej „Zarządem” i Gminą Miejską Kościan na podstawie porozumienia z dnia 23.11.2022 r.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) stały dozór techniczny i konserwacja 15 istniejących urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkometrów),
b) dzierżawę 2 parkometrów,
c) zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie w obrębie SPP Biura Strefy Płatnego Parkowania,
d) dozór techniczny i administracyjny oraz kompleksowy serwis gwarantujący stałą gotowość operacyjną urządzeń technicznych i komputerowych,
e) pobieranie opłat za parkowanie, opłat abonamentowych oraz opłat dodatkowych, rozliczanie tych przychodów i przekazanie ich Zamawiającemu,
f) wdrożenie i obsługa systemu rozliczania rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą telefonu komórkowego,
g) kontrolę uiszczania opłat za parkowanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98351100-9 - Usługi parkingowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie
z przepisami ustawy pzp. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w swz

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia awarii –utrzymanie sprawności urządzeń SPP

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie -należycie zrealizował lub realizuje co najmniej jedną, trwającą co najmniej 12 miesięcy
w ramach jednego kontraktu, usługę zorganizowania i zarządzania strefą płatnego parkowania
na co najmniej 300 miejsc parkingowych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie
powinny być wydawane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ. Wraz z
ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego
rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać
tych dokumentów przypadku wskazania przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww.
dokumentów. Oznacza to, że w przypadku jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego -
wypełniony załącznik nr 3 do SWZ stanowiący oświadczenie dotyczące odpowiednio:
a) Wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze
wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów udostępniających zasoby, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się
wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
3) zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XVIII
pkt. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);
5) dowód wniesienia wadium,
6) oświadczenie podmiotów występujących wspólnie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, (jeżeli dotyczy, konsorcjum, spółka)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych
00/100

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielanie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XV pkt. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają wstępnie brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, o którym mowa w Rozdziale XV w pkt 1 ppkt 4 mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty załączą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany umowy nie mogą naruszać przepisów zawartych w artykułach 454 oraz 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust 2 ustawy Pzp może nastąpić tylko w sytuacji, gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie przekroczy 10%, przy uwzględnieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.
2. Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmienione w sytuacji:
a) wystąpienia siły wyższej;
b) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
c) wprowadzenia urzędowej zmiany stawek podatku VAT, Strony zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.
3. Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 439 ( zmiana została opisana w § 14 projektu umowy ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl/pn/koscian

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy,
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy,
mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołania w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Szczegółowe uregulowania odnośnie środków ochrony prawnej znajdują się w dziale IX .
Środki ochrony prawnej ustawy.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. Dz.U. 2022 r poz. 835 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.