eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wolsztyn › Usługa stałego przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w WolsztynieOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa stałego przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie "Razem Łatwiej"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970738654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 5 Stycznia 14

1.5.2.) Miejscowość: Wolsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 683842361

1.5.8.) Numer faksu: 683842395

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wtz.wolsztyn@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wtz-wolsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa stałego przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8fdcd4c9-6c24-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458076

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00437911/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa stałego przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu (Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOLSZTYNIE - /pcprwolsztyn/SkrytkaESP), dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej wtz.wolsztyn@wp.pl

Na potrzeby przeprowadzenia przedmiotowego postępowania przetargowego Zamawiający - STOWARZYSZENIE RAZEM ŁATWIEJ korzysta Elektronicznej Skrzynki Podawczej POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOLSZTYNIE
Adres skrzynki e-PUAP: /pcprwolsztyn/SkrytkaESP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający obowiązek informacyjny RODO realizuje w dokumentach zamówienia - SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający obowiązek informacyjny RODO realizuje w dokumentach zamówienia - SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SRŁ/12/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie stałego przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Wolsztynie w roku 2023. Usługa polegać będzie na przewozie uczestników z miejsca zamieszkania do WTZ w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 14A na organizowane zajęcia i z powrotem do miejsca ich zamieszkania. Niektóre zajęcia mogą odbywać się poza terenem siedziby WTZ w Wolsztynie, o czym każdorazowo Wykonawca zostanie powiadomiony wcześniej.

Wymagania szczegółowe w zakresie przebiegu transportu
1) Zgodnie z opracowaniem przez zamawiającego szacunkiem wyjściowym dzienna liczba osób do przewozu (rozumianego jako przewóz na trasie miejsce zamieszkania – warsztaty i następnie odwóz na trasie warsztaty – miejsce zamieszkania) wynosi 33, łączna dzienna liczba kilometrów (w obie strony) wyniesie 327 km, a dni dowozu będzie 225 (od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r.) i te dane należy uwzględnić przy opracowaniu ceny usługi. Łączna liczba kilometrów wyniesie około 73 575,00 km (przybliżone zapotrzebowanie) (225 dni x 327 km) przez okres wykonywania usługi. Dowożenie będzie odbywało się przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w okresie od 2 stycznia 2023 r. do 22 grudnia 2023 r. z wyłączeniem miesiąca lipca (miesiąc urlopowy) tj. przez 225 dni.
2) Zamawiający zastrzega, iż w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmianie trasa np. w zakresie zmian miejscowości, a także może ulec zmianie długość trasy (przejazdów). Ze względu na ewentualny wzrost lub zmniejszenie liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, trasa może ulec zmianie poprzez zwiększenie lub zmniejszenie liczby miejscowości. Ponadto istnieje możliwość czasowego zawieszenia dowozu na jakiejś trasie z powodów niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ilość kilometrów może ulec zmianie np. w związku ze zmienną frekwencją uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, zmianą uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej korzystających z usługi transportowej, organizowanymi wydarzeniami, itp. Ilość może również ulec zmianie w związku z możliwym opóźnieniem rozpoczęcia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Wolsztynie lub w związku z jego zamknięciem, którego wcześniej Zamawiający nie był stanie przewidzieć, a także w związku z sytuacją epidemiczną.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania/zawieszenia usług transportowych w przypadku czasowego zamknięcia placówki, np. z powodu obostrzeń wprowadzonych na terenie kraju w związku z sytuacją epidemiczną lub inną okolicznością, której Zamawiający nie planował i będzie od niego niezależna.
4) Usługi muszą być wykonywane samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych: wyposażonymi w najazdy na wózek lub windy dla wózków inwalidzkich, miejsce przeznaczone do przewozu osoby niepełnosprawnej i złożonego wózka inwalidzkiego, pasy bezpieczeństwa.
5) Samochody muszą być odpowiednio oznakowane, w pełni sprawne (posiadające ważne badania diagnostyczne), zapewniające odpowiednie bezpieczeństwo i komfort jazdy pasażerów.
6) Wykonawca musi zapewnić stały kontakt telefoniczny z pracownikami WTZ, ze względu na stan psychofizyczny uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
7) W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczestników WTZ lub braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w ofercie kierowcę, wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo tej osoby lub podstawić pojazd zastępczy w ciągu do 45 minut, zgodnie z wymogami Zamawiającego. W przypadku nie spełnienia ww. warunków Zamawiający zapewni transport na koszt Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Podstawienie w razie awarii pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:


1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym lub odpowiadające im równoważne zezwolenia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

4) zdolności technicznej lub zawodowej;
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:

1) będzie dysponował do realizacji przedmiotu umowy minimum 2 pojazdami które posiadają ważne badanie techniczne, są zgodnie z przepisami oznakowane, posiadającymi ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych: wyposażonymi w najazdy na wózek lub windy dla wózków inwalidzkich, miejsce przeznaczone do przewozu osoby niepełnosprawnej i złożonego wózka inwalidzkiego.

2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje:
- co najmniej 1 usługę, polegającą na dowozie grupy minimum 20 osób dziennie w okresie co najmniej dziewięciu miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający, że wykonawca posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób wydanego na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) lub odpowiadające im równoważne zezwolenie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie równoważne zezwolenia wydane obywatelom państw EOG oraz Konferencji Szwajcarskiej.
2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (Zał. Nr 6 do SWZ);
3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj. Wykazu pojazdów wraz z ich charakterystyką w szczególności zawierającą następujące informacje: marka, rok produkcji, data ważności przeglądu technicznego, ilość miejsc siedzących, informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Zał. Nr 7 do SWZ );

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy,
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeśli dotyczy tj. jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru).
3) Pisemne zobowiązania innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno:
a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie
b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania
c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
5) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
7) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje wszelkie informacje i korespondencję.
8) Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
9) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian został określony w projekcie umowy i SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej - nazwa POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOLSZTYNIE - /pcprwolsztyn/SkrytkaESP) i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający, stosowanie do treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wykluczy:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.