eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7Ogłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gniezno

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Gnieźnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630189018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lecha 6

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614260471

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mariusz.aleksiewicz@gniezno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gniezno.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-64d0f46b-6bed-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458042

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028766/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, działania 11.3 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1)komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektron. e:mail: mariusz.aleksiewicz@gniezno.eu2)osoby do kontaktu z
Wykonawcami:Mariusz Aleksiewicz, tel.614260471,e-mail:mariusz.aleksiewicz@gniezno.eu3)Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu,musi posiadać konto na ePUAP.Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.4)Wymagania techn. i organizac.
wysyłania i odbierania dokumentów elektron.,elektron. kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektron. platformy usług
administracji publ. (ePUAP).5)Max rozmiar plików przesyłanych za pośredn. dedykowanych formularzy:„Formularz
złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.6)Za datę przekazania
oferty,wniosków,zawiadomień,dokumentów elektron.,oświadczeń lub elektron. kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7)Zamawiający przekazuje link oraz ID postęp. jako zał.nr10 do SWZ.Dane
postęp. można wyszukać też na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze
strony głównej z zakładki Postępowania.2.Złożenie oferty1)Wykonawca składa ofertę za pośredn. „Formularza do
złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego też na miniPortalu.Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu,w szczegółach danego postęp.W formularzu
oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,na którym prowadzona będzie korespondencja związana
z postęp.2)Ofertę składa się,pod rygorem nieważności,w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).3)Sposób złożenia oferty,w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”,dostępnej na stronie:https://miniportal.uzp.gov.pl/4)Jeżeli dokumenty elektron.,przekazywane przy użyciu środków
komunikacji elektron.,zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16.04.1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,wykonawca,w celu utrzymania w poufności tych informacji,przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku,wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”,a następnie
wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.5)Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania
ofert. 6)Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośredn. „Formularza do
złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego też na miniPortalu.Sposób wycofania oferty
został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu7)Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może
skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.3.Sposób komunikowania się Zam. z Wyk. (nie dot. składania
ofert):1)komunikacja między Zam. a Wyk.,w szczególn. składanie oświadczeń,wniosków (innych niż wskazanych w ust.2–złożenie
oferty),zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektron. za pośredn. dedykowanego formularza:„Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.W korespondencji związanej z postęp. Zam. i Wyk.
posługują się nr ogłoszenia (nr postępowania,BZP,ID postępowania).2)Zam. dopuszcza też komunikację z Wyk. za pomocą email
mariusz.aleksiewicz@gniezno.eu.3)Dokumenty elektron.,składane są przez Wykonawcę za pośredn. „Formularza do komunikacji”
jako załączniki.Zamawiający dopuszcza też możliwość składania dokumentów elektron. na wskazany w pkt2 adres email

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Gniezno,
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, e-mail: urzad@gniezno.eu, tel. 614260400.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy Pzp.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
− dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
− w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
− na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie
Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego
do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust.
1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu,
Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w
szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się
opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WD.271.1.31.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7.
2. ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE BĘDĄ NA CZYNNYM OBIEKCIE. Z UWAGI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI NA CZYNNYM OBIEKCIE, Wykonawca zobligowany jest zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie placówki oświatowej. Prace remontowe generujące hałas uniemożliwiające prowadzenie zajęć lekcyjnych należy prowadzić po ich zakończeniu.
3. Przez cały czas prowadzenia robót funkcjonować będzie serwerownia na 1. piętrze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45261320-3 - Kładzenie rynien

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, do 10% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie 5 lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 3 zadania w zakresie wykonywania prac budowlanych obejmujących wykonanie izolacji termicznej elewacji budynków w technologii lekkiej-mokrej o wartości brutto minimum 3.000.000,00 każde zadanie;

W PRZYPADKU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Warunek określony w pkt. 4) winien zostać spełniony przez jednego wykonawcę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do SWZ);
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 6 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) WRAZ Z OFERTĄ (ZAŁ. NR 1 DO SWZ) WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ:
a) oświadczenie, o którym mowa w dziale VII ust. 1. SWZ; (zał. nr 2 do swz);
b) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy) (zał. nr 5 do swz);
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zał. nr 4 do swz).
2) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym), a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 79.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na konto Banku Spółdzielczego z siedzibą w Gnieźnie: 07 9065 0006 0000 0000 6956 0009 z adnotacją „Wadium - Termomodernizacja SP7”;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w dziale VI ust. 2 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z działem V SWZ.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w dziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w dziale VII ust. 2 SWZ, przy czym:
a) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w dziale VII ust. 2 pkt. 3 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w dziale V SWZ.
b) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w dziale VII ust. 2 pkt. 1 – 2, składa każdy z nich.
5) Zamawiający określił odmienne wymagania związane z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W PRZYPADKU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA warunek określony w pkt. V.4) winien zostać spełniony przez jednego wykonawcę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany przewidziano w dokumentach zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający dostosował dokumentację zamówienia zgodnie z art.
22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r., o której mowa
powyżej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.