eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzierzgoń › Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych oraz tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na lata 2023 -2024Ogłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych oraz tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na lata 2023 -2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dzierzgoń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747833

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Dzierzgoń

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-440

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 55 276 25 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dzierzgon.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzierzgon.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5791031033

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Plac Wolności 1

1.11.4.) Miejscowość: Dzierzgoń

1.11.5.) Kod pocztowy: 82-440

1.11.6.) Województwo: pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.11.9.) Numer telefonu: 55 276 23 86

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: mops.dzierzgon@wp.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://mops.dzierzgon.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych oraz tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na lata 2023 -2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42e16d5c-6bf6-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457808

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_dzierzgon

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_dzierzgon

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na część I i/lub część II. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Oferta powinna być złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/um_dzierzgon. W tym celu należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
4. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl. zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
8. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
11. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
12. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej RODO - informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Dzierzgonia, z upoważnienia którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu z siedzibą Pl. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, NIP:579 103 10 33, REGON:170276300, strona internetowa: http://mops.dzierzgon.pl, e-mail: mops.dzierzgon@wp.pl, tel. 55 276 23 86.;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Gminie Dzierzgoń jest Pan Dariusz Klimowski; adres e mail: IOD@fioi.org; telefon: 55 239 48 74;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych oraz tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na lata 2023 -2024” , nr sprawy: 271.5.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji;
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.); e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.271.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych oraz tymczasowego schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Dzierzgoń na lata 2023 - 2024.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 85311000-2 usługi opieki społecznej obejmujące miejsce noclegowe.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Wykonawca może składać ofertę na wybraną część lub na wszystkie części.
CZĘŚĆ I
Świadczenie usług polegających na zapewnieniu tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu zgodnie z zapisami art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całodobowego tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych, w tym zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20oC.
Okres świadczenia usług: przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu.
Schronisko nie może być oddalone od miasta Dzierzgoń więcej niż 100 km. Przewidywana liczba osób bezdomnych objętych usługą to 5 osób. Ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia, sytuację osobistą podana przez Zamawiającego liczba osób bezdomnych jest liczbą przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ww. liczby osób w zależności od faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że usługi mogą być realizowane jedynie przez podmioty prowadzące schronisko dla osób bezdomnych wpisane przez wojewodę na listę placówek udzielających tymczasowego schronienia. Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018, poz. 896).
Schronisko dla osób bezdomnych winno zapewnić:
1) przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa i poszanowania godności,
2) zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą,
3) miejsce noclegowe, w tym łóżko wraz z kompletem pościeli dla każdej osoby,
4) 3 posiłki: śniadanie, obiad składający się z drugiego dania i zupy, kolacja,
5) zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne, względnie stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców,
6) podstawowe środki czystości i higieny osobistej w ilości umożliwiającej utrzymywanie czystości,
7) umożliwienie wymiany odzieży (ubrania i obuwie odpowiednie do pory roku) umożliwienie prania i suszenia odzieży, zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany,
8) podstawowe leki bez recepty i środki opatrunkowe,
9) dostęp do lekarza pierwszego kontaktu,
10) objęcia wsparciem psychologicznym oraz pracą socjalną, motywowania w przypadku występowania problemu uzależnień do podjęcia terapii odwykowej oraz wsparcia terapeuty uzależnień, realizowanie planu wyjścia z bezdomności, motywowania do podejmowania wszelkiej aktywności zawodowej, jak równie uczestnictwa w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i innych formach aktywności społecznej i zawodowej, a także wsparcia psychologicznego,
11) pomocy w uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej oraz umożliwienia kontaktów z Powiatowym Urzędem Pracy.
Przyjęcie osoby bezdomnej do schroniska będzie następowało po wcześniejszym ustaleniu terminu, na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych oraz tymczasowego schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Dzierzgoń na lata 2023 - 2024.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 85311000-2 usługi opieki społecznej obejmujące miejsce noclegowe.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Wykonawca może składać ofertę na wybraną część lub na wszystkie części.
CZĘŚĆ II
Świadczenie usług polegających na zapewnieniu tymczasowego miejsca w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu zgodnie z zapisami art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całodobowego tymczasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych
Schronisko nie może być oddalone od miasta Dzierzgoń więcej niż 100 km. Przewidywana liczba osób bezdomnych objętych usługą to 5 osób. Ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia, sytuację osobistą podana przez Zamawiającego liczba osób bezdomnych jest liczbą przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ww. liczby osób w zależności od faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że usługi mogą być realizowane jedynie przez podmioty prowadzące schronisko dla osób bezdomnych wpisane przez wojewodę na listę placówek udzielających tymczasowego schronienia. Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018, poz. 896).
Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi winno zapewnić:
1) przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa i poszanowania godności;
2) zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą;
3) miejsce noclegowe, w tym łóżko wraz z kompletem pościeli dla każdej osoby;
4) 3 posiłki: śniadanie, obiad składający się z drugiego dania i zupy, kolacja;
5) zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne, względnie stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców;
6) podstawowe środki czystości i higieny osobistej w ilości umożliwiającej utrzymywanie czystości;
7) umożliwienie wymiany odzieży (ubrania i obuwie odpowiednie do pory roku) lub zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany;
8) podstawowe leki bez recepty i środki opatrunkowe;
9) dostęp do lekarza pierwszego kontaktu oraz opieki medycznej w poradniach specjalistycznych;
10) objęcia wsparciem psychologicznym oraz pracą socjalną, motywowania w przypadku występowania problemu uzależnień do podjęcia terapii odwykowej oraz wsparcia terapeuty uzależnień, realizowanie planu wyjścia z bezdomności, a także wsparcia psychologicznego;
11) w przypadkach tego wymagających – udzielanie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, pomoc przy spożywaniu posiłków, czynnościach higienicznych (mycie, kąpiel, przesłanie łóżka, wymiana pościeli), podawanie zaleconych przez lekarza leków;
12) zapewnienie miejsca dla osób wymagających usług opiekuńczych w wydzielonych pomieszczeniach lub w pokojach mieszkalnych jeśli łóżka są oddzielone zasłoną.
Przyjęcie osoby bezdomnej do schroniska będzie następowało po wcześniejszym ustaleniu terminu, na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wymagane jest, aby Wykonawca był podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego prowadzonego przez właściwego wojewodę, zgodnie art. 48a ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postepowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno zamówienie polegające na zapewnieniu schronienia wraz z wyżywieniem co najmniej dwóm osobom w schronisku dla osób bezdomnych spełniającym minimalne standardy określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni
(Dz. U. z 2018, poz. 896) na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł brutto każde zamówienie.
b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, spełniającymi wymogi określone w art. 48a ust. 2h ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.).tj.:
- co najmniej jedną osobą kierującą placówką;
- co najmniej dwiema osobami pełniącymi funkcję opiekuna, które posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna w domu pomocy społecznej lub opiekuna osoby starszej lub asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekunki środowiskowej lub w przypadku usług opiekuńczych zawodu pielęgniarki lub ratownika medycznego lub opiekuna medycznego oraz udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
- co najmniej jedną osobą zatrudnioną na stanowisku pracownika socjalnego.
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
2) oświadczenie Wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym zgodnie z ust. 1 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wpis do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego prowadzonego przez właściwego wojewodę, zgodnie art. 48a ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.).
2) wykaz osób (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;
3) wykaz usług (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych (załącznik nr 5 do SWZ), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.
4) regulamin schroniska dla osób bezdomnych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na portalu platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_dzierzgon

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.